^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ในโครงการ "บทเพลงแห่งแผ่นดิน" ปี 5

ประกวดโครงการ "บทเพลงแห่งแผ่นดิน" ปี 5

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองทัพบก ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย ในโครงการ "บทเพลงแห่งแผ่นดิน" ปี 5 ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

เป้าหมาย
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชน ทั่วไปได้รับรู้และร่วมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. สมาชิกในวงต้องมีอายุไม่เกิน 19 ปี ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2539
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่เกินข้อกำหนดที่ 1.
 3. สมาชิกภายในวงรวมกันไม่เกิน 20 คน และไม่ต่ากว่า 5 คน
 4. ผู้สมัคร 1 คน เป็นสมาชิกได้เพียงวงเดียวเท่านั้น และสามารถรวมตัวกันได้มากกว่าหนึ่งสถาบันการศึกษา
 5. หนึ่งสถาบันการศึกษา สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้ไม่เกิน 2 วง
 6. การแข่งขันในนามตั้งแต่ 2 สถาบันการศึกษาขึ้นไป ต้องอยู่ในพื้นที่การคัดเลือกเดียวกันเท่านั้น
 7. ถ้าไม่เป็นไปตามข้อที่กาหนดไว้ ทางคณะกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กติกาการประกวด

 1. รอบคัดเลือก เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 3 เพลง
  *(มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติม และควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน และวัฒนธรรมอันดีงาม)*
  • เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามต้นฉบับ หรือ Cover ใหม่ จำนวน 1 เพลง
  • เพลงช้าตามความถนัด จำนวน 1 เพลง
  • เพลงเร็วตามความถนัด จำนวน 1 เพลง
 2. เวลาที่ใช้ในการประกวด 20 นาที โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่พิธีกรประกาศชื่อวง และเวลาจะหยุดเมื่อเพลงสุดท้ายจบลง
 3. ทุกวงจะต้องแสดงสดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน
 4. ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด (ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ)
 5. การแต่งกายสวมเครื่องแบบนักเรียน หรือ เทียบเท่า เท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัคร : ปิดรับสมัครก่อนวันประกวดรอบคัดเลือก 1 สัปดาห์ ของแต่ภูมิภาค
 • ประกวดรอบคัดเลือก
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2558 ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  • รอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานคร วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์ดนตรีที่ใช้ในการประกวด

 1. เครื่องดนตรีที่จัดเตรียมไว้ให้บนเวทีการประกวดคือ กลองชุด ( ประกอบด้วย Bass Drum 22”, Tom 10”, Tom 12”, Floor Tom 14”, Floor Tom 16” Snare Drum 14x5 ½ “, Cymbal with Boom Stand 3 , Hi-Hat with Stand 1, Double Foot Pedal 1) , (อนุญาตให้สามารถเปลี่ยน Snare Drum, Foot Pedal และสามารถเพิ่มฉาบแฉพร้อมขาตั้งได้)
 2. เครื่องดนตรีที่นอกเหนือจากข้อ 3.1. ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง เช่น กีตาร์ไฟฟ้า, เบสไฟฟ้า, คีย์บอร์ด รวมทั้งเครื่องเป่า พร้อมแจ้งให้ทางคณะกรรมการรับทราบ

เกณฑ์การให้คะแนน

 1. หัวข้อในการให้คะแนน
  • คุณภาพของการร้องและการประสานเสียง 30 คะแนน
  • คุณภาพการเล่นดนตรีและความสมดุล (Balance) ของวง 30 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี 30 คะแนน
  • ภาพรวม 10 คะแนน
 2. การตัดคะแนน
  • ดูโน้ตเพลงระหว่างทาการแข่งขัน ตัดคะแนนสุทธิ 5 คะแนน
  • เพลงเปิดวง เพลงทดสอบซาวด์ ตัดคะแนนสุทธิ 5 คะแนน
  • กรณีที่ใช้เวลารวมเกินเวลาที่กาหนด ตัดคะแนนสุทธิ 1 คะแนน ทุกๆ 10 วินาที
   เศษของวินาทีคิดเป็น    1 คะแนน
 3. การแพ้ฟาล์ว
  • สถานศึกษาที่เป็นตัวแทนภูมิภาคในปีที่ 3 และปีที่ 4 ห้ามนาเพลงตามความถนัด ที่เคยใช้ในการประกวด รอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ นามาใช้ในการประกวดในปีที่ 5
  • ระหว่างทาการแข่งขันห้ามเปลี่ยนเพลงหรือลาดับเพลง ที่ระบุไว้ในเอกสาร
  • ระหว่างทาการแข่งขันยกเว้นผู้ประกวดที่ระบุไว้ในเอกสาร บุคคลอื่นที่ไม่ใช้เจ้าหน้าที่ห้ามขึ้นเวทีโดยเด็ดขาด
   (กรณีเกิดปัญหาระหว่างทาการแข่งขัน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านข้างเวที)
 4. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

การประท้วงและพิจารณาตัดสิทธิ์การประกวด
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้มีการประท้วงจากวงที่เข้าประกวด ยกเว้นทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พบเห็นสิ่งที่ผิดระเบียบในการประกวดเอง

ติดต่อสอบถาม
บริษัท พี อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
๑๒๑๓/๔๖๖ ลาดพร้าว ๙๔ ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์. ๐๒-๕๕๙-๐๐๙๘ โทรสาร. ๐-๒๙๓๔-๕๖๕๖
Email : thetreeofloves@outlook.com

หมดเขต: 
17 มิ.ย. 2015 10:00 to 18 ก.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.