^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายชุด คุณค่าของข้าวไทย

แนวคิดโครงการ

โครงการประกวดภาพถาย “คุณคาของขาวไทย” ริเริ่มและดําเนินการขึ้น เนื่องจาก

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนายน้ำมันรําขาว “คิง” ไดเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของขาวไทย พรอมทั้งอยากใหเยาวชนไทยไดตระหนักและสํานึกในคุณคาและความสวยงามของเมล็ดขาว รวงขาว ทุงขาว ตลอดจนวิถีชีวิตความผูกพันของขาวกับชาวนาไทย ผานการถายภาพ นอกจากนั้น ยังเปนการสนับสนุนการกําหนดใหมี “วันขาวและชาวนาแหงชาติ” คือ 5 มิถุนายน ของทุกป ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 อีกดวย

วัตถุประสงค

• เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ ทั้งดานความคิดสรางสรรคและศิลปะการถายภาพ จากการนําเสนอภาพเกี่ยวกับ“ขาว”และวิถีชีวิตความผูกพันของขาวกับชาวนาไทย
• เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นถึงความสําคัญ คุณคา และความสวยงามของขาวไทย
• เพื่อสงเสริมการปลุกจิตสํานึกของคนไทยใหเห็นถึงคุณคาของขาวไทยและกระตุนใหเกิดความรักความหวงแหนขาวไทย เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของชาวนาไทยที่ไดสืบทอดกันมาอยางชานาน ผานการประชาสัมพันธโครงการฯ และการจัดนิทรรศการภาพถาย

คุณสมบัติผูสมัคร
• นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นป ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
• มีใจรักในการถายภาพ
• ชอบทองเที่ยวชื่นชมธรรมชาติ

หลักฐานการสมัคร
• ใบสมัคร พรอมลายเซ็นของอาจารยที่ปรึกษา
• รูปถายปจจุบัน ขนาด 4x6 นิ้ว จํานวน 1 รูป
• สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาบัตรนักศึกษา
รายละเอียดการประกวดภาพถาย

แนวความคิด
ภาพถายในหัวขอ “คุณคาของขาวไทย” เปนภาพความงดงามที่เกี่ยวของกับขาวไทยทั้งหมด

ไมวาจะเปนความงามของเมล็ดขาว รวงขาว ทุงขาว การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวนาที่ผูกพันกับขาวในแงมุมตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึง “คุณคาของขาวไทย”

ประเภทของภาพ
1. ภาพสไลดสีขนาด 35 มม.
2. ภาพดิจิทัลสี

เงื่อนไขการสงผลงานเขาประกวด
1. ภาพถายที่สงเขาประกวดผูสมัครจะตองสงเปนภาพสี ขนาด 10 X 12 นิ้ว โดยระบุรายละเอียดที่

ดานหลังภาพ ดังตอไปนี้
1.1 ชื่อภาพ และหมายเลขของภาพ
1.2 รายละเอียดของการถายภาพนั้น ไดแก วัน เวลา สถานที่ ที่ถายภาพ พรอมทั้ง

บรรยายเรื่องราวของภาพ หรือเหตุการณความประทับใจ ประมาณ 2-3 บรรทัด
1.3 ชื่อ นามสกุล ที่อยู พรอมเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวกของผูสงภาพถายเขาประกวด
1.4 การลงนามรับรองของอาจารยที่ปรึกษาที่ระบุไวในใบสมัคร

กรณีเปนภาพสไลดสี

ผูสงภาพเขาประกวดจะตองแนบฟลมตนฉบับในกรอบพลาสติกขนาด 2×2 นิ้ว เทานั้น พรอมทั้งเขียนชื่อ ที่อยูของผูสง หมายเลขประจําภาพ และจํานวนภาพ ที่สงภาพเขาประกวด อยางชัดเจนไวบนกรอบสไลด และทําเครื่องหมายจุดกลมบนมุมลางซายทุกภาพ

กรณีเปนภาพดิจิทัล

เปนภาพที่ถายดวยกลองดิจิทัล หรือสแกนจากฟลมสามารถปรับสี ตกแตงแกไขในดานเทคนิค เพื่อใหภาพมีคุณภาพดีขึ้น แตทั้งนี้ภาพจะยังตองดูเปนธรรมชาติเหมือนถายภาพปกติ

หามตัดตอและซอนภาพ ขนาดของไฟลตองมีความละเอียด อยางนอย 6 ลานพิกเซล รูปแบบของไฟลในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไมต่ำกวา 300 dpi (ไมรับภาพที่เปน Raw File และไฟลที่เปนสกุลอื่น) พรอมบันทึกลงแผน CD-ROM

2. ภาพถายที่สงเขาประกวด ตองเปนภาพที่ถายดวยตนเอง และไมเคยไดรับรางวัลจาก โครงการประกวดใดๆ มากอน และตองเปนภาพที่ไมเคยตีพิมพในนิตยสาร หนังสือ แผนภาพ หรือ เอกสารใดๆ ที่ทําขึ้นเพื่อการจําหนาย

3. ภาพถายที่ไดรับรางวัลทั้งหมด และภาพถายที่เขารอบสุดทาย ทางคณะผูจัดขอสงวนสิทธิ ในการคัดเลือกนําภาพไปจัดแสดงในที่ตางๆ และสามารถดําเนินการจัดพิมพ-เผยแพรผลงานใน

สูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไมตองแจงใหทางเจาของภาพ ทราบลวงหนา

4. สงผลงานภาพถายเขาประกวดไดไมจํากัดจํานวนภาพ และทางผูจัดจะสงคืนภาพที่ไมได รับรางวัล (เฉพาะภาพสไลด) ไปตามที่อยูของผูสงเขาประกวดที่ระบุไวในใบสมัครทางไปรษณีย หรือสามารถติดตอรับคืนดวยตนเองไดที่ ฝายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จํากัด

5. ภาพที่สงเขาประกวดที่ไมถูกตองตามกติกาการประกวดขอใดขอหนึ่ง จะไมไดรับการพิจารณา และแมวาจะไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแลว หากมีการทวงติง

ถึงการทําผิดกติกาขอใดขอหนึ่ง และสามารถพิสูจนไดวาทําผิดกติกา ผูจัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน

6. ผูสงภาพเขาประกวด มีสิทธิ์ไดรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
7. ผูสงภาพเขาประกวดทุกทานยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไวทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สุด

8. ไมเสียคาธรรมเนียมการสมัคร
9. การสงภาพเขาประกวด ใหถือวาเจาของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาตางๆ ขางตน
10. รายละเอียดเงื่อนไขและใบสมัคร สามารถ Download ไดที่ www.KingRiceBranOil.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ ฝายการตลาด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จํากัด

โทรศัพท (02) 249 9348 -52 โทรสาร (02) 249 4914

วิธีการสงใบสมัครและผลงาน

โดยสงใบสมัครและผลงานดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย ตามที่อยู

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จํากัด 3366/6-8 ซอย มโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

รางวัล

เงินรางวัลรวม 65,000 บาท แบงเปน

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ ภาพที่ไดรับคัดเลือกใหแสดงผลงานในพิธีมอบรางวัล จะไดรับของที่ระลึกจากทางบริษัทฯ

คณะกรรมการตัดสิน

1. ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมภาพถายแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 3 ทาน

2. คณะผูบริหารจากบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จํากัด จํานวน 2 ทาน

เกณฑการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจาก

1. ความสวยงามของภาพที่สอดคลองกับหัวขอการประกวด

2. เทคนิคการถายภาพ

สื่อประชาสัมพันธ

1. ขาวประชาสัมพันธโครงการผานสื่อสิ่งพิมพ และ www.KingRiceBranOil.com

2. ประชาสัมพันธผานบอรดประชาสัมพันธ และ Website ของมหาวิทยาลัยตางๆ

กําหนดการ

• ประชาสัมพันธโครงการตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553
• เปดรับใบสมัครและผลงาน ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2553
• พิจารณาภาพและตัดสินรางวัล วันศุกรที่ 12 มีนาคม 2553
• ประกาศผลภาพที่ไดรับรางวัล วันศุกรที่ 19 มีนาคม 2553 ทาง www.KingRiceBranOil.com
และจะแจงผลใหผูไดที่รับรางวัลทุกทานรับทราบทางโทรศัพทหรือทางไปรษณีย

• พิธีมอบรางวัลและแสดงภาพที่ไดรับรางวัลทั้งหมด จะจัดขึ้นในวันเสารที่ 3 เมษายน 2553
(เวลาและสถานที่จะแจงใหทราบอีกครั้ง)

• กําหนดการนี้เปนการประมาณการตามขอมูลในปจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมในภายหลัง ซึ่งจะมีการแจงใหทราบ ทาง www.KingRiceBranOil.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
65,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
ศ, 2010-03-19 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod