^ Back to Top

โครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 "ทำดีทะลุตำรา"

โครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 "ทำดีทะลุตำรา"

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 "ทำดีทะลุตำรา" ชิงเงินสนับสนุนโครงการวงเงินสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
1. นิสิตหรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษาอาชีวศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมตัวกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ดำเนินการในนาม กลุ่มนิสิตนักศึกษา ชมรมกิจกรรม องค์กรนิสิตนักศึกษา คณะ หรือสาขาวิชา
2. ต้องมีอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการลงนามของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอาชีวศึกษาเป็นผู้รับรอง และควบคุมการดำเนินโครงการ

เงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุนโครงการ
1. โครงการที่นาเสนอต้องสอดคล้องกับสาขาวิชา หลักสูตร หรือวิชาชีพ ที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่
2. ในกรณีนักศึกษาที่เข้าร่วมดาเนินโครงการ ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ต้องชี้แจงให้เห็นว่าสามารถบูรณาการความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละสาขาวิชามาแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างชัดเจน
3. โครงการที่นาเสนอต้องเป็นโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องของชุมชนนั้น
4. วงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. Download ใบสมัคร โครงการปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 ได้ที่เว็บไซต์ www.scgfoundation.org
2. ส่งเอกสารทั้งหมดที่ระบุในใบสมัครให้มูลนิธิเอสซีจีด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่

โครงการปัญญาชน...คนทาดี ปีที่ 2
มูลนิธิเอสซีจี อาคาร 30C เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
หรืออีเมล์ khemmanp@scg.co.th

3. ระยะเวลาการส่งโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ติดต่อสอบถาม
https://www.facebook.com/pages/ปัญญาชน-คนทำดี/138791709627466

หมดเขต: 
10 มี.ค. 2015 10:00 to 15 ก.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.