^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ”

บริษัทนิกรเทคโนการเกษตร จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ” ชิงทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
2. เขียนเรียงความภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ” 

 • ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
 • ความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 • ความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เขียนด้วยปากกาสีดำหรือน้ำเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ชั้นเรียน โรงเรียน ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อกลับให้ชัดเจน ส่งมาที่

บริษัทนิกรเทคโนการเกษตร จำกัด
เลขที่ 62/1 หมู่6 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140

4. ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2557
5. ประกาศผลวันที่ 1-15 ธันวาคม 2557 ทาง สถานีวิทยุประจำเขตพื้นที่ ทาง Facebook Fanpage และ www.drnikorn.com ทั้งนี้ทางบริษัทจะเดินทางไปมอบรางวัลยุวทูตคุณธรรมด้วยตนเอง

วิธีการคัดเลือก
1. คัดเลือกจากเนื้อหา ความเชื่อมโยงของการใช้ชีวิตประจำวันและความกตัญญูกตเวที
2. คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
3. การตัดสินโดยความเห็นพ้องของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

 • ระดับประถม
  • รางวัลที่ 1 ยุวทูตคุณธรรมระดับประถมศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ และโรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลที่ 1 ยุวทูตคุณธรรมระดับประถมศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ และโรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลที่ 1 ยุวทูตคุณธรรมระดับประถมศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ และโรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกำหนดการตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการดำเนินโครงการ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
15 ก.ย. 2014 10:00 to 15 พ.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.