^ Back to Top

ประกวดบทเพลง “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”

ประกวดบทเพลง “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเพลง “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”
 2. เพื่อรณรงคให์ สถาบันการศึกษา นักแต่งเพลง และผู้ประพันธ์เพลงในแวดวงต่างๆ ได้ส้่งผลงานเพลงเขาประกวดในนามสถาบัน หรือวงดนตรีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในคร้้งนี้
 3. เพื่อนำบทเพลงที่ได้ร้บรางวัลไปร้องในวาระพิเศษหรือกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยั
 4. เพื่อผลิตผลงานเพลงออกมาเป็น CD เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลยเชียงใหม่

กรอบเนื้อหาโครงการ
เป็นเรื่องที่ของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี หรือเป็นความสวยงามของ มช. กิจกรรมที่น่าสนใจของนักศึกษา ผลผลิตของบัณฑิตที่สร้างชื่อเสียงและออกไปรับใช้สังคมความยงใหญ่ หรือความภาคภูมิใจอื่น ๆ (ตามมุมมองของนักประพันธ์) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “5ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”

คุณสมบัติ
วงดนตรี /หน่วยงาน/ สถาบัน / กลุ่ม (ไม่รับสมัครแบบรายบุคคล) 

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครของวงดนตรี /หน่วยงาน/ สถาบัน / กลุ่ม (ไม่รับสมัครแบบรายบุคคล) 
2. สำเนาบตรประชาชนจำนวน 1 ชุด

การสมัครเข้าประกวด
1. ผู้สมัครเขัาประกวดโครงการประกวดฯ จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ละเอียดชัดเจน พร้อมยอมรับกติกา และเงื่อนไขการประกวดทุกประการ
2. การสมัครเข้าประกวดให้ Download ใบสมัครใน 5decades.cmu.ac.th 
3. กำหนดให้มีผู้ส่งในนามกลุ่มสถาบัน วงดนตรีโดยไม่รับสมัครแบบรายบุคค
4. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานมาทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น โดยทางคณะกรรมการจะยึดถือการประทับตราไปรษณย์เป็นสำคัญ
5. ผู้สมัครต้องส่งผลงานดังนี้

 • ใบสมัคร
 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • เนื้อเพลง
 • ผลงานเพลงที่ผลิตออกมาแล้วในรูปแบบของ CD มาตรฐานที่มีผู้ขับร้อง ทําเป็นเทป Demo ความยาว ไม่เกิน 4 นาทีที่สามารถรับฟังได้จากเครื่องเล่น CD ทั่วไปและทางคอมพิวเตอร์มาที่ โครงการประกวดบทเพลง “ 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” งานประชาสัมพันธ์ สํานักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200

รางวัลในการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดบ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัลละ 5,000 บาท

กำหนดการ

 • ส่งใบสมัคร และเอกสารได้ต้้งแตวันนี้ – 30 กันยายน 2557
 • ตัดสินวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ผ่านทาง website : 5decades.cmu.ac.th และการโทรศัพท์แจ้งผลการประกวด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณโชติรส ทิมพัฒนพงษ์ (กล้วย ) โทร.085-687-5566
 • คุณกันตคุณ วงศ์อาษา (ใหม่) โทร. 081-673-3335
 • คุณอลัดดา มณีโชติ (อาร์ม) โทร. 089-669-3959
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
07 ก.ค. 2014 10:00 to 30 ก.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.