^ Back to Top

ประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ (Logo) สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี (Lampang FC)

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) “สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี (Lampang FC)”

สโมสร ฟุตบอลลำปางเอฟซี เป็นสโมสรฟุตบอลของจังหวัดลำปางที่จะทำการร่วมแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค (Division 2) ในส่วนของภาคเหนือในฤดูกาล 2010 ที่จะถึงนี้ โดยสมาคมกีฬาจังหวัดลำปางได้แต่งตั้ง คณะกรรมการเตรียมการส่งทีมฟุตบอลดิวิชั่น 2 “ลำปาง FC” ไว้แล้ว

สโมสร ก็เช่นเดียวกับองค์กรต่างๆที่ต้องการภาพลักษณ์ที่จะสร้างความประทับใจให้กับ ลูกค้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โดยการเชิญชวนนักออกแบบ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี การออกแบบตราสัญลักษณ์จึงต้องเน้นความสวยงามและดูทันสมัยมีความเป็นสากล จดจำง่ายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสโมสร

ทั้งนี้การจัดประกวดเช่น นี้ยังจะสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม และสร้างการรับรู้ความเคลื่อนไหว การจัดตั้งสโมสรลำปางเอฟซี ออกไปในวงกว้าง และทำให้ตราสัญลักษณ์เป็นที่ยอมรับจนเข้าไปอยู่ในความนิยมของกองเชียร์ แฟนคลับ และผู้สนับสนุนต่างๆในที่สุด

1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี
1.2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้สร้างสรรค์ ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี
1.3. เพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี สำหรับการนำไปใช้ในสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2. แนวคิดการประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโดยเน้นความสวยงาม ดูทันสมัยมีความเป็นสากล โดยสามารถนำไปใช้ในหลากหลายสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา (ไม่จำกัดอายุ)

4. รางวัล
4.1. รางวัลชนะเลิศ เงินสดจำนวน 5,000 บาท
4.2. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

5. คณะกรรมการตัดสิน
5.1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกและสื่อสารมวลชน 1 ท่าน
5.2. ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา 1 ท่าน
5.3. ผู้เชี่ยวชาญการตลาดและประชาสัมพันธ์ 1 ท่าน

6. เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน 100 คะแนน
6.1. ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ 25 คะแนน
6.2. ความหมาย 25 คะแนน
6.3. องค์ประกอบ 25 คะแนน
6.4. ความมีลักษณะเฉพาะ 25 คะแนน

7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด
7.1. รูปแบบของสัญลักษณ์
7.1.1. สีสันและสัญลักษณ์ต้องอธิบายถึงความหมายต่างๆ ได้อย่างชัดเจนโดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1.1.1. ออกแบบโดยใช้ “รถม้า” ที่ประกอบด้วยม้าและรถม้า เป็นหลัก
7.1.1.2. โทนสีในการออกแบบให้ใช้สีที่เข้ากันได้กับชุดการแข่งขันชุดเหย้าที่มี “สีเขียว” เป็นหลัก
7.1.1.3. ให้ใส่ตัวอักษร “LAMPANG FC” ในบริเวณตราสัญลักษณ์พร้อมจัดองค์ประกอบให้กลมกลืนกันด้วย
7.1.2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยไม่ชอบ ทางผู้จัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว ก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล

7.2. การส่งผลงาน
7.2.1. ผู้ส่งงานเข้าประกวดแต่ละราย สามารถส่งผลงานแต่จำกัดผลงานไม่เกินคนละ 3 ชิ้น
7.2.2. พิมพ์รูปแบบตราสัญลักษณ์ บนกระดาษขนาด A 4 ไม่จำกัดจำนวนแผ่น ทั้งภาพสีและขาวดำ โดยจะต้องมีแสดงตราสัญลักษณ์ทั้ง 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดประมาณ 6x6 นิ้ว ขนาดประมาณ 2x2 นิ้ว และขนาดประมาณ 1x1 นิ้ว พร้อมทั้งบรรยายแนวคิด ผนึกบนกระดาษแข็ง (ผนึกใบสมัครลงด้านหลังของผลงาน) พร้อมแนบ File งานต้นแบบที่บันทึกในแผ่น CD เป็น File jpg และ ai ใส่ซองปิดผนึก โดยสามารถทำการนำส่งได้ 2 แบบคือ
7.2.2.1. จ่าหน้าซอง ถึง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเตรียมการส่งทีมฟุตบอลดิวิชั่น 2 “ลำปาง FC” ร้านม้า+หมุน เลขที่ 210 ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง จ. ลำปาง 52100
7.2.2.2. มาส่งด้วยตัวเองที่ ร้านม้า+หมุน กาดกองต้า ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง
7.2.3. รับผลงาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ (กรณีมาส่งเอง) หากเป็นพัสดุทางไปรษณีย์ให้นับจากวันที่ส่งมา

8. การประกาศผลและรับรางวัล
8.1. คณะกรรมการดำเนินการประกาศผลการตัดสิน วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 โดยผู้ออกแบบที่ได้รับการตัดสินจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินอีก ครั้งหนึ่ง เวลาและสถานที่จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
8.2. ผู้ได้รับรางวัลทุกรางวัลจะต้องมารับด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ (พร้อมสำเนาบัตรประชาชน) ของทั้งผู้ได้รับรางวัล และผู้ที่ได้รับการมอบฉันทะ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยหากไม่มารับรางวัลตามกำหนดที่แจ้ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือว่าสละสิทธิ์การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. เงื่อนไขอื่นๆ
9.1. ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการในการนำไปใช้ ประโยชน์และเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น
9.2. กรณีที่ผลงานไม่ผ่านการพิจารณาหรือไม่มีผู้สมควรได้รางวัลสูงสุด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบางส่วนมาใช้เพื่อสร้างรูปแบบที่สมบูรณ์
9.3. สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ lampangsoccer@yahoo.comอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือภายในเว็บบอร์ด http://lampangsoccer.6te.net/index.php

10. ผู้รับผิดชอบ
คณะ กรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเตรียมการส่งทีมฟุตบอลดิวิชั่น 2 “ลำปาง FC” ร่วมกับ กลุ่มเวรี่ฟุตบอลลำปาง (กลุ่มอิสระเพื่อประสานงานการจัดตั้งสโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี) เข้าไปอ่านความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ได้ที่ lampangsoccer@yahoo.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือภายในเว็บบอร์ด http://lampangsoccer.6te.net/index.php

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1. ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี
11.2. ตราสัญลักษณ์สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
8,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
จ, 2009-11-23 (All day)
หมดเขต: 
12 ต.ค. 2009 (All day) to 13 พ.ย. 2009 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.