^ Back to Top

โครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1”

ประกวดมิวสิควิดีโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมิวสิควิดีโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 3 ปี 2556 พร้อมทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2556
การรับสมัครและการประกาศผลรางวัล
1. วิธีการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th และส่งแฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-2280-1844 /E-Mail : mct.rmutp@hotmail.com หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
2. วิธีการส่งผลงาน ผู้สมัครส่งผลงานด้วยตนเองที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2282-9009-15 ต่อ 6870 – 1 หรือ 0-2280-1844 หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ หมดเขตรับผลงาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โดยยึดจากวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ
3. ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 10 ทีม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th
4. ประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม จะต้องนําเสนอแนวคิดของผลงานและเข้าร่วมในวันประกาศผลการตัดสิน มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
*** หมายเหตุ ทางคณะฯจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “Create & Produce Music Video Workshop” จาก ผู้กํากับโฆษณาและมิวสิควีดิโอชั้นนําของเมืองไทย ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
www.mct.rmutp.ac.th
กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. สามารถดาวน์โหลดเพลง“ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ได้ทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยต้องส่งผลงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านเป็นผู้รับรอง (แต่ละทีม ส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น)
3. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกเรื่อง และเป็นผู้ถ่ายทําเองและต้องไม่เคยนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทําของผู้ส่งผลงานจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้หนึ่งผู้ใด
4. ผู้สมัครต้องส่งบันทึกผลงานในรูปแบบไฟล์วีดิโอ โดยเก็บไฟล์ต้นฉบับ (ก่อนตัดต่อ) เพื่อใช้พิสูจน์ในกรณีที่ได้รับรางวัล
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากพบว่า ผู้สมัครผิดกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่งทางคณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินและขอคืนรางวัลได้
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7. ระยะเวลาการประกวด รวมทั้งวัน เวลา สถานที่การจัดงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ทางคณะฯ กําหนด ทั้งนี้ จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th
เกณฑ์การตัดสิน
1. การสื่อความหมาย ประกอบเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” เนื้อหาต้องสื่อความหมายให้สอดคล้องกับเพลง“ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1”โดยที่เนื้อหาจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม หรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
2. ความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีความสวยงามในทางศิลปะภาพประกอบเนื้อเพลง
3. เทคนิคในการนําเสนอ มีความน่าสนใจ
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
- ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
- ทุนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- ทุนการศึกษา จํานวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
- ทุนการศึกษา จํานวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัล MV. ยอดนิยม
- ทุนการศึกษาจํานวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ10300
โทร 0-2282-9009-15ตอ 6870 –1 โทรสาร 0-2280-1844
www.mct.rmutp.ac.th/ facebook.com/mct.rmutp
ดูภาพบรรยากาศงานครั้งที่ 2 ปี 2555 ได้ที่ http://www.mct.rmutp.ac.th/activities/30072555/index.html

ประชาสัมพันธ์ : subyo69
เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

File attachments: 
หมดเขต: 
11 มิ.ย. 2013 10:00 to 12 ก.ค. 2013 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod