^ Back to Top

ประกวดโครงการ "พลังงานบ้านทุ่ง"

พลังงานบ้านทุ่ง

กระทรวงพลังงานขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน "พลังงานบ้านทุ่ง" ในหัวข้อ “เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาชุมชน” ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2556
ขั้นตอนการประกวด
1. เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด หรือ สำนักวิชาการพลังงานงานเขต
2. ส่งโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด หรือ สำนักวิชาการพลังงานเขต
3. คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน (พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารโครงการ) โดยประกาศผลภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
4. ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาให้เป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่สามารถใช้งานได้จริง ผลงานละ 15,000 บาทสิ้นสุดการพัฒนาผลงานในวันที่ 15 สิงหาคม 2556
5. คณะกรรมการตัดสินรอบรองชนะเลิศลงพื้นที่พิจารณาผลงาน (16-31 สิงหาคม) (พิจารณาให้คะแนนจากเทคโนโลยีที่ได้จัดทำ) โดยจะพิจารณาตัดสินเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยประกาศผลภายในวันที่ 15 กันยายน 2556
6. ผลงานที่ผ่านรอบรองชนะเลิศจะได้รับทุนสนับสนุนในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนนั้นๆ ในท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ผลงานละ 50,000 บาทสิ้นสุดการส่งเสริมฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556
7. คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศลงพื้นที่พิจารณาผลงาน(ลงพื้นที่ประมาณ 1-15 พฤศจิกายน 2556) (พิจารณาให้คะแนนจากการส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ) โดยจะพิจารณาตัดสิน
• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
โดยประกาศผลในงานมหกรรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานชุมชน
เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้ในนามบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัดทีมละไม่เกิน 5 คน
2. ผู้สมัครแต่ละบุคคล/ทีม สามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่า 1 โครงการ
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานชุมชน เน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ หรือต่อยอดจากเทคโนโลยีฯ ที่มีอยู่เดิม
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
5. ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัลกระทรวงพลังงานขอสงวนสิทธ์ในการแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ ตามความเหมาะสม เพื่อการนำไปใช้ เผยแพร่โฆษณา และประชาสัมพันธ์
6. ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสามารถจัดทำให้แล้วเสร็จตามกำหนด หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
8. หากตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รางวัล
1. รางวัลผู้ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 80,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 60,000 บาท
4. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลๆละ 20,000 บาท
5. ใบประกาศนียบัตรสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 รางวัล
ติดต่อสอบถาม
• 02-140-6323

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 เม.ย. 2013 08:00 to 30 มิ.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.