^ Back to Top

ประกวด Dulux Let’s Colour Design Contest Inspired by Colour Futures 2013

Dulux Let’s Colour  Design Contest Inspired by Colour Futures 2013

สีดูลักซ์ (Dulux) ขอเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมส่งผลงานการประกวดการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา กับโครงการ Dulux Let’s Colour Design Contest Inspired by Colour Futures 2013 โดยสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบประยุกต์ ใช้แรงบันดาลใจและเทรนด์สีดูลักซ์ ปี 2013 ในการช่วยสร้างสีสันและปรับปรุงพื้นที่จริงให้กับส่วนที่อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีสภาวะจิตใจและมุมมองทัศนะคติที่ดีขึ้น ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พักและบัตรเข้าร่วมงานสถาปัตยกรรมโลก (World Architect Festival) ที่ประเทศสิงคโปร์

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
1. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นนิสิต – นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้น ไปและกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งผลงานเป็นทีม โดย 1 ทีม มี 3 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน (ถ้าคณะเดียวกันสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันได้ )
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำเสนอผลงาน แนวคิดการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าหรือคนชรา ที่ต้องการเข้าไปเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 75 ตรม. และไม่เกิน 100 ตรม.
4. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกสถานที่ที่จะทำการปรับปรุงสถานที่เอง ทางผู้เข้าแข่งขัน จะต้องดำเนินการในการติดต่อขออนุญาตการเข้าไปทำกิจกรรมเอง โดยสามารถขอแบบฟอร์มจดหมายขอใช้สถานที่ได้กับทางทีมผู้จัดประกวด
5. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด เพื่อสิทธิ์ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และ/หรือดำเนินกิจกรรมใดๆเพื่อสาธารณะได้
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ทีมผู้ชนะเลิศ ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถที่จะโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
8. สมาชิกในทีมที่ชนะเลิศรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำ passport เอง

วิธีการส่งผลงาน
รอบแรก
1. ทีมที่ผ่านการเข้าร่วม Workshop ในวันที่ 22 หรือ 29 มิ.ย. จะต้องส่งผลงานการออกแบบมาทางไปรษณีย์
โดยส่งมาที่ บ.โกรว์ อัพ จำกัด เลขที่ 29/1 ห้อง 3102 ซอยรามคำแหง 43/1แขวงพลับพลา เขต วังทองหลาง กทม. 10310 (วงเล็บมุมซองว่า “Dulux Contest”)
2. กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 โดยต้องเป็นการส่ง EMS เท่านั้น
3. ประกาศผลเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ทาง www.Facebook.com/DuluxThailand ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

รอบสุดท้าย
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าไปทำกิจกรรมกับสถานที่จริง ภายในวันที่ 13-18 สิงหาคม 2556 (โดยในแต่ละทีมจะต้องกำหนดวันทาสี 1 วันเท่านั้น โดยไม่นับวันเตรียมอุปกรณ์และพื้นผิว )
2. ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งวันที่จะเข้าไปทำกิจกรรมที่สถานที่จริง กับทางทีมงาน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2556

ของรางวัล
1. รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศสิงคโปร์ โรงแรมและบัตรเข้าร่วมงาน WAF
- เงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท
- ตุ๊กตาสุนัข Dulux
- ถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล
- เงินรางวัลทีมละ 15,000 บาท
- ตุ๊กตาสุนัข Dulux
- ถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
• 20 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2556 เปิดรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
• 17 มิถุนายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทาง www.facebook.com/DuluxThailand
• 22 หรือ 29 มิถุนายน 2556 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop
• 24 กรกฎาคม 2556 วันสุดท้ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งผลงานการออกแบบ
• 31 กรกฎาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ทาง www.facebook.com/DuluxThailand
• 13-18 สิงหาคม 2556 ผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายลงมือปรับปรุงพื้นที่จริงให้กับส่วนที่อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจ
• 28 สิงหาคม 2556 ผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยแต่ละทีม มีเวลาในการนำเสนอทีมละ 30 นาที คณะกรรมการจะทำการตัดสินและประกาศผลทีมผู้ชนะในวันเดียวกัน และทาง www.facebook.com/DuluxThailand
• 16 กันยายน 2556 ทีมผู้ชนะส่งเอกสาร Passport เพื่อเตรียมเดินทางไปดูงาน WAF ที่ประเทศสิงค์โปร์
• 2-4 ตุลาคม 2556 ทีมผู้ชนเดินทางไปดูงาน WAF ที่ประเทศสิงค์โปร์

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

File attachments: 
หมดเขต: 
20 พ.ค. 2013 08:00 to 14 มิ.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.