^ Back to Top

ประกวดนวนิยาย รางวัล สุภัทร สวัสดิรักษ์ พุทธศักราช 2552

นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ จัด "การประกวดนวนิยาย รางวัลสุภัทร สวัสดิรักษ์" ขึ้น ในพุทธศักราช 2552 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง สุภัทร สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณาธิการอาวุโส ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม ส่งผลงานวรรณกรรม ประเภทนวนิยาย ไม่จำกัดแนวเรื่อง

นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๗ มีนโยบายส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวรรณกรรม และภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในด้านบันเทิงอันเป็นการพัฒนาด้านจิตใจ

สุภัทร สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณาธิการอาวุโส ผู้ซึ่งเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็น ผู้มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งแก่ วงการวรรณกรรม ไทย และเป็นผู้อุทิศตน เพื่อสร้างสรรค์ นิตยสารสกุลไทย เพื่อประโยชน์แก่วงวิชาการวรรณกรรม และแก่ผู้อ่านตลอดมา โดยที่ นิตยสารสกุลไทย มีนวนิยายเป็นจุดเด่นของหนังสือ ซึ่งสุภัทร สวัสดิรักษ์ ได้คัดเลือก นวนิยายที่มีคุณภาพ และได้ส่งเสริม และ สร้างนักเขียนใหม่ มาตั้งแต่ ยุคแรกเริ่มของหนังสือ โดยจัดประกวดงานเขียน นวนิยาย ต้อนรับนักเขียนใหม่ๆ จนต่อมาได้พัฒนาเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง และได้รับรางวัลระดับชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้ นิตยสารสกุลไทย ก็ได้รับความสนใจจากผู้อ่านทุกระดับ และได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำ และรางวัลอื่นๆระดับชาติ ทั้งนี้ สุภัทร สวัสดิรักษ์ ทำหน้าที่ บรรณาธิการตลอดมาตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ จึงริเริ่มจัด “การประกวดนวนิยายรางวัลสุภัทร สวัสดิรักษ์” ขึ้น ในพุทธศักราช ๒๕๕๒ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง สุภัทร สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณาธิการอาวุโส ผู้มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งแก่นิตยสารสกุลไทย

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

เป็น ผลงานวรรณกรรม ประเภทนวนิยาย ไม่จำกัดแนวเรื่อง

เป็นที่เรื่องที่ผู้สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงจากเรื่องใดๆ หากมีการลอกเลียนแบบ หรือ ดัดแปลง หรือ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย

เป็นผลงานใหม่ ที่ไม่เคยพิมพ์โฆษณาเผยแพร่มาก่อน ยกเว้นทางอินเทอร์เน็ตและหนังสือทำมือ

ต้นฉบับผลงานเป็นภาษาไทย พิมพ์ลงในกระดาษเอ ๔ หน้าเดียว ตัวอักษรคอร์เดีย ยูพีซี ขนาด ๑๖ พอยท์
ความยาวของเรื่องไม่เกิน ๒๕ – ๓๐ ตอน ตอนละไม่เกิน ๘ หน้า และแผ่นไฟล์ต้นฉบับ

ระหว่างที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจนถึงประกาศผล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่ส่งผลงานเดียวกันไป ประกวดหรือพิมพ์เผยแพร่ในที่ใด

ผู้สร้างสรรค์ ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงานเข้าประกวด

คณะกรรมการจะไม่ส่งต้นฉบับผลงานคืน

+หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสาระไม่ขัดต่อศีลธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผู้อ่าน

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีสำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสม

มีอรรถรส และมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นยุติ

คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล หากพบว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกระทำผิดหลักเกณฑ์ด้วยวิธีใดก็ตาม

+ระยะเวลาดำเนินการ
รับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศผลตัดสิน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
การมอบรางวัล (จะกำหนดวันเวลาและสถานที่ และแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทราบต่อไป)

+รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ๑รางวัล เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

+การเผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ และได้รับค่าตอบแทนแต่ละตอนตามที่ผู้จัดการประกวดกำหนด

การจัดพิมพ์รวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลที่ ๒ รางวัลที่ ๓ ครั้งแรก เป็นสิทธิ์ของสำนักพิมพ์เพื่อนดีซึ่งสำนักพิมพ์จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตาม ระเบียบของสำนักพิมพ์

+การส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึง

กองบรรณาธิการนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์
๕๘ ซอยนภาศัพท์ (แยกที่ ๕) ถนนสุขุมวิท ซอย ๓๖
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
และเขียนข้อความว่า “นวนิยายส่งเข้าประกวด รางวัลสุภัทร สวัสดิรักษ์” ที่มุมซองด้านขวาส่วนล่าง

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.