^ Back to Top

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2556 (ThaiStar Packaging Awards 2013)

ThaiStar Packaging Awards 2013

ในปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศนับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี การบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นต้องสามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งในประเทศอื่นๆ ได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญยิ่งจนเกิดการรวมตัวกันในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ จนกลายเป็นสมาคม สหพันธ์ และองค์กรต่างๆ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนาเผยแพร่เทคโนโลยี และการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ให้แก่มวลสมาชิกและผู้สนใจ ได้ทราบความก้าวหน้าและวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสื่อสารทางเอกสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการจัดประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ และระดับโลก

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักออกแบบได้มีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมให้สินค้าไทยได้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทยสู่สากล และเพื่อส่งผลงานด้านบรรจุภัณฑ์ ของไทยไปประกวดในนามตัวแทนประเทศไทย ทั้งในระดับนานาชาติ และระดับโลกนั้น ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยการจัดประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2556 (ThaiStar 2013) โดยร่วมกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ไทยรักษ์โลก” ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar) ประมาณเดือนตุลาคม 2556 ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CPA) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม กำหนดจัด การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1.2 เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง
1.3 เพื่อเป็นตัวแทนด้านบรรจุภัณฑ์ของประเทศที่จะเข้าประกวดในระดับเอเชีย (AsiaStar 2013) และระดับโลก (WorldStar)
1.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถ
2. ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จัดประกวด
2.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท
2.1.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้า OTOP
2.1.2 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้า OTOP
2.2 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท
2.2.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
2.2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป
3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
3.1 บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
3.1.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation)
3.1.2 หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน (Functional/Convenience)
3.1.3 ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา (Graphic Appeal)
3.1.4 ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพและสามารถนำไปผลิตในเชิงการค้า (Appropriateness / Efficiency and Commercial)
3.1.5 การคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม (Environmental Performance)
3.1.6 ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression)
3.2 คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์การตัดสินและจะพิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควรโดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
4. หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด
4.1 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 ประเภท (ตามข้อ 2.1) ผู้ส่งผลงาน จะต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยต้องส่งผลงานที่เป็นต้นแบบ ยังไม่มีการผลิตใช้งานจริง พร้อมผลิตภัณฑ์ OTOP เท่านั้น ตามประเภทที่ระบุบรรจุอยู่ภายใน คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดที่มีวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดแล้ว และผู้ส่งประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมคำบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด
4.2 ต้องส่งผลงานในรูปของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริง หรือสินค้าจำลองคล้ายของจริงบรรจุอยู่ภายใน 1ชิ้น และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถนำไปผลิตจริงได้
4.3 ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าทั่วไป จะต้องมีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกเข้าประกวด โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องมีกราฟิกแสดงสาระสำคัญของสินค้าครบถ้วน และให้ส่งใบสมัครพร้อมคำบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริงบรรจุอยู่ภายใน
4.4 บรรจุภัณฑ์ที่ชนะการประกวดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในรูปของการพิมพ์เอกสาร การจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของบรรจุภัณฑ์ไทยต่อไป
4.5 ผู้ชนะการประกวดจะต้อง จัดส่งบรรจุภัณฑ์เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะนำไปเข้าประกวดในระดับสากลต่อไป เช่น AsiaStar และ WorldStar เป็นต้น
4.6 บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน ถ้าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับคืนบรรจุภัณฑ์นั้น
5. รางวัลการประกวด
5.1 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เงินรางวัล 250,000 บาท
5.1.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 8 รางวัล
• รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
• รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
• รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
• รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5.1.2 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 8 รางวัล
• รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
• รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
• รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
• รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5.2 ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
5.2.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย จำนวน 10 รางวัล โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
5.2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จำนวน 10 รางวัล โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
6. การชี้แจงรายละเอียดการประกวด กำหนดจัดให้มีการสัมมนาชี้แจงรายละเอียดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2556 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2556 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
7. การส่งผลงานเข้าประกวด
ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษารายละเอียด และ download ใบสมัครได้ที่ http://pdpd.dip.go.th หรือ www.dip.go.th
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วนำส่งทาง e-mail ที่ pdpd.dip.go.th
ขั้นตอนที่ 3 : ส่งแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใบสมัครไปที่
ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ชั้น 6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ระหว่างวันที่ 1–9 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
8.การตัดสินการประกวด
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะพิจารณาตัดสินในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
9. การประกาศผลการตัดสิน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะประกาศและแจ้งผลการตัดสินและกำหนดพิธีมอบรางวัลให้ทราบหลังวันตัดสิน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ชั้น 6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2367 8181, 0 2367 8182, 0 2367 8190, 0 2367 8154 โทรสาร 0 2367 8184 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
250,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ส.ค. 2013 08:00 to 09 ส.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.