^ Back to Top

ประกวดวิทยานิพนธ์โครงการวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์

รางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์

โครงการวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ฯ ปีที่ 4 เปิดรับสมัครวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกแล้วสำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย สำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครแล้ว เปิดรับสมัครตั้งแต่ พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องมีลักษณะอย่างน้อ 1 ข้อ ดังต่อไปนี้
• สร้างองค์ความรู้การเข้าใจความยากจน และความเป็นธรรมที่มีความหลากหลายซับซ้อน
• ส่งเสริมความเข้มแข็งของขบวนการคนจน และหรือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
• มีข้อเสนอทางนโยบายใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเป็นธรรม
2. เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีคุณค่าดีเด่นทางวิชาการ
3. ให้คณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดและอนุมัติรางวัล
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล และต้องนำเสนอในวันพิธีมอบรางวัล

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-613-3130 , 02-613-3130 หรือ ชั้น 7 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เผยแพร่ : http://contestwar.com

File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ค. 2013 08:00 to 31 ส.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.