^ Back to Top

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานวิจัย

  1. ครู บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร ขององค์กรการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
  2. นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป
  3. นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

การส่งเอกสาร
ผู้สนใจส่งผลงานวิจัย สามารถแสดงความจำนงเสนอผลงานวิจัย โดยส่งเอกสารตามแนบประกอบด้วย
• แบบแสดงความจำนงเสนอผลงานวิจัย แบ่งข้อมูลการนำเสนอผลงานวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 ประวัติผู้จัดทำผลงานวิจัย ใช้แบบ สกศ. 1
- ส่วนที่ 2 บทคัดย่อผลงานวิจัย ใช้แบบ สกศ. 2
• บทคัดย่อผลงานวิจัย ซึ่งแสดงรายละเอียดหัวข้อการนำเสนอผลงานวิจัยตามแบบ สกศ. 2 นำเสนอข้อมูลไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 5 ชุด หากเกินจำนวนหน้าที่กำหนดจะไม่รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ โดยมีรูปแบบการจัดพิมพ์ ดังนี้

  1. เขียนเป็นภาษาไทย
  2. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt
  3. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์แบบแนวตั้ง (portrait)
  4. ตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว
  5. บันทึกรายงานการวิจัยตามแบบ สกศ. 1/1 และ แบบ สกศ. 1/2 ลงในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น พร้อมระบุชื่อผู้จัดทำผลงานวิจัย และชื่องานวิจัย บนแผ่น CD
  6. เอกสารที่จัดส่งต้องเย็บเล่มปิดสัน และมีจำนวนรายการครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น มิเช่นนั้นจะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ และจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ

*** ทั้งนี้ไม่มีการคืนต้นฉบับ และแผ่น CD ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สถานที่ส่งผลงานวิจัย
ส่งผลงานวิจัยด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ดังนี้
• ส่งด้วยตนเอง : สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• เบอร์โทร 0 2668 7123 ต่อ 1312, 1314, 1318
• ส่งทางไปรษณีย์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (วงเล็บมุมซองด้านขวาล่าง “ส่งผลงานวิจัยของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556”)
• ส่ง e-mail : res_onec@yahoo.co.th (ระบุชื่อเรื่อง (Subject) “ส่งผลงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556”)

ระยะเวลาส่งผลงานวิจัย
• หมดเขตส่งผลงานวิจัยภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
• สำหรับการส่งผลงานวิจัยทางไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556
• ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการคัดสรรได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ www.onec.go.th

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
09 พ.ค. 2013 08:00 to 15 พ.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.