^ Back to Top

ประกวด “Thailand Social Media Award 2013”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการ“ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555” สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นในปีงบประมาณ 2555 เพื่อให้ครูสามารถสร้างบล็อกและใช้เครื่องมือ Social Media นำมาเป็นช่องทาง ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการใช้เครื่องมือ Social Media ขยายเป็นเครือข่ายไปทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมโยงพัฒนา องค์ความรู้ ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประกวด “Thailand Social Media Award 2013” ขึ้น มีรายละเอียดในการประกวด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
*** เป็นครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น)

กติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด

  1. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นเอง และต้องไม่เคยได้รับรางวัล ในการประกวดที่ใดมาก่อน
  2. ให้เสนอชื่อ Blog พร้อมทั้งมีเนื้อหาภายในบล็อกให้สอดคล้องกัน
  3. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็น Blog ที่สร้างจาก www.wordpress.com เท่านั้น
  4. เนื้อหาภายใน Blog จะต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเท่านั้น โดยสามารถเลือกเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ หรือเป็นเนื้อหาบูรณาการก็ได้ โดยให้มีเนื้อหาภายในบล็อกอย่างน้อย 20 เรื่อง
  5. Blog ที่ผลิตนั้นจะต้องมีการเชื่อมโยงเครื่องมือ Social Media อื่นๆ ดังนี้ SlideShare, Flickr, Facebook, Twitter, YouTube โดยกำหนดให้มีการเชื่อมโยงอย่างน้อย 3 เครื่องมือ
  6. ต้องสร้างสถานการณ์/กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Blog โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในกระบวนการคิด วิเคราะห์/สังเคราะห์ และให้เกิดมีการโต้ตอบระหว่างกัน ได้แก่ ครูกับครู, ครูกับนักเรียน, นักเรียนกับนักเรียน
  7. เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
  8. คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ผลงานที่เห็นว่าไม่สมควรต่อการเผยแพร่ เช่น ขัดต่อกฎหมาย หรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสม เป็นต้น
  9. ผลงานที่ได้รับรางวัล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีสิทธิ์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. กรอกใบสมัครพร้อมส่งผลงานได้ที่ www.thaismedu.com
2. สามารถส่งผลงาน 1 ชิ้น ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

กำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556
2. ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลในวันที่ 17 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.thaismedu.com และเข้ารับมอบรางวัล (สถานที่และวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบตอนประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล)

ประเภทรางวัล
ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมโล่เกียรติยศ รายละเอียดดังนี้
1. เงินรางวัล จำนวน 34 รางวัล
- รางวัลประเภทยอดเยี่ยม จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวม 40,000 บาท
(คัดเลือกจากผลงานที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นทั้งหมด 4 ระดับชั้น คือ 1. ระดับประถมศึกษาตอนต้น 2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 3. มัธยมศึกษาตอนต้น 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย)
- รางวัลประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ 20 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รวม 100,000 บาท
- รางวัลพิเศษขวัญใจมหาชน 10 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท รวม 30,000 บาท
2. สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
170,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
13 ก.พ. 2013 10:00 to 22 มี.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.