^ Back to Top

ประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชิญชวน นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือ เทียบเท่า ประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต ชิงทุนการศึกษารวม 40,000 บาท

Robot and Automation Contest For Manufacturing Process 2013

ความเป็นมาการประกวด
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (แขนกล) ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 4,000 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ การผลิตของผู้ประกอบการไทยไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ความต้องการผลิตสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ระบบการผลิตอัตโนมัติมีความจำเป็นในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน ลดของเสีย ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น ลดความเสี่ยงในการส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์คืน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Automation Manufacturing) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้จัด “การประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อลดของเสียหรือประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม” โดยการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดแสดงในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ประจำปี 2555 และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดผลกระทบทางสังคม ในปี 2556 จึงได้ขยายขอบข่ายการประกวด โดยเพิ่มประเภทการประกวดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับสังคมด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับภาคการศึกษาทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม เกษตรกรรม งานบริการและสังคม
  • สนับสนุนและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมร่วมกัน และได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และความคิดในเวทีระดับประเทศ
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านการพัฒนาเยาวชนในระดับประเทศ
  • เผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและนวัตกรรมด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ

หัวข้อการประกวด

  • หัวข้อที่ 1: การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
  • หัวข้อที่ 2: การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อสังคม

รางวัลของการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ: รางวัลละ 20,000 บาทและโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ: รางวัลละ 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย: 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

* หมายเหตุ: พิจารณารางวัลทั้ง 2 หัวข้อการประกวดร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าร่วมประกวด จำเป็นต้องสมัครในนามคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำกัดเฉพาะในการศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือ เทียบเท่า ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าคณะผู้ประกวด จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบแมคคาทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ หรือสายวิชาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์โดยตรง โดยการประกวดในนามสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงสุดในสถานศึกษา และทีมนิสิต นักศึกษาที่ร่วมในคณะผู้ร่วมประกวด จำเป็นต้องศึกษาภายในคณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้นำทีมสังกัดเท่านั้น ทั้งนี้ การเข้าร่วมประกวด ผู้สมัครจำเป็นต้องนำเสนอหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการยืนยันคุณสมบัติ โดย ศว. พว. จะพิจารณาและตอบรับการเข้าร่วมประกวดภายใน 1 สัปดาห์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เฉพาะกลุ่มผู้ประกวดที่มีประสบการณ์เข้าร่วมการประกวดออกแบบหุ่นยนต์โดย ศว. พว. เช่น โครงการ Robot Design Contest; RDC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
40,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 มี.ค. 2013 09:00 to 30 มิ.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.