^ Back to Top

ประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 6

สมาคมฟิสิกส์ไทย ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญชวนนักค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 เข้าร่วม ประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หลักการและเหตุผล
ฟิสิกส์เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญมากแขนงหนึ่ง ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จากรายงานของโครงการวิจัยนำร่องเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานภาพวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง ที่สนับสนุนการวิจัย พบว่าประเทศไทยยังมีบุคลากรระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่สามารถทำการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการสมาคมฟิสิกส์ไทยจึงมีมติให้มีการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ (senior project) ระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์เป็นประจำทุกปีอนับตั้งแต่ ปี 2550 โดยมอบหมายให้ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดฯ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยสาขาฟิสิกส์ โดยโครงงานค้นคว้าอิสระที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อจัดการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555
  2. 2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีการทำวิจัยอย่างมีระบบ และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  3. 3. เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการขวนขวายหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมผ่านการทำโครงงานค้นคว้าอิสระ

กำหนดการ
• เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556
• ประกาศผลการพิจารณารอบแรกภายในวันที่ 4 มีนาคม 2556 ผ่านเว็บไซด์สมาคมฟิสิกส์ไทย www.thps.org
• โครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรก เข้าทำการประกวดรอบสุดท้ายโดยนักศึกษานำเสนอผลงานในงานประชุม Siam Physics Congress 2013 (SPC2013) และรับรางวัล (อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ) วันที่ 21-23 มีนาคม 2556 ที่ จ.เชียงใหม่

การนำเสนอผลงาน
คณะกรรมการจะพิจารณาโครงงานรอบแรกจากเอกสารการสมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 เพื่อคัดเลือกในรอบแรก โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้นำเสนอผลงานในงานประชุม Siam Physics Congress 2013 (SPC2013) จ.เชียงใหม่ วันที่ 21-23 มีนาคม 2556

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ:ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ: ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย: ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2,500 บาท

คณะกรรมการจัดการประกวด
ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย

คณะกรรมการดำเนินงาน
กรรมการ
คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาคมฟิสิกส์ไทย

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางเพ็ญแข เพ็ชรใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัครและการส่งรายงานโครงงาน
โครงงานค้นคว้าอิสระที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นโครงงานอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 โดยจัดส่งเอกสารดังนี้

  1. รายงานโครงงานอิสระฉบับสมบูรณ์จำนวน 2 ฉบับ หรือรายงานโครงงานอิสระฉบับย่อประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทำโครงงาน ผลลัพธ์และการอภิปรายและบทสรุป จำนวน 2 ฉบับ
  2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2554 หรือหนังสือรับรองความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2555 จากหัวหน้าภาควิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานค้นคว้าอิสระ
  3. ใบนำส่งเอกสาร ระบุชื่อโครงงาน คณะผู้จัดทำ จำนวนเอกสารที่ส่งมา พร้อมข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ให้ชัดเจน

ส่งมาที่:
งานประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ
สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางเพ็ญแข เพ็ชรใหม่ หรือ คุณนิชธาวัลย์ แก่นจักร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : (044) 224-319
โทรสาร : (044) 224-651
E-mail : phenkhae@g.sut.ac.th หรือ Nitthawan.donat@gmail.com

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
17,500 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
28 ม.ค. 2013 10:00 to 28 ก.พ. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.