^ Back to Top

ประกวดงานเขียน รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปีพุทธศักราช 2553

ประกวดงานเขียน รางวัล นายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553

โครงการ ประกวดงานเขียน รางวัล นายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓ ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายการตลาดและ สื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ๖๕/๑๐๑ – ๑๐๓ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ (วงเล็บมุมซอง : โครงการประกวดงานเขียน รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พร้อมระบุประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด)
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

กติกาและเงื่อนไขสำหรับ การประกวดงานเขียนทุกประเภท
* ผู้ส่งผลงานต้องระบุชื่อ – นามสกุลจริง นามแฝง (ถ้ามี) ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วนบนเอกสารแผ่นแรกเท่านั้น
* ผลงานที่ส่งประกวดต้องใช้แบบตัวอักษร Cordia หรือ Angsana ขนาด ๑๖ พ้อยต์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานลายมือเขียน
* ส่งสำเนาต้นฉบับรวมทั้งสิ้น ๓ ชุดต่อหนึ่งผลงาน
* เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ไม่ลอกเลียน ดัดแปลง หรือแปลจากผลงานของผู้อื่น และต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในสื่อทุกประเภท หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
* ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท

หมายเหตุ
๑. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๒. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
๓. คณะทำงานโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนต้นฉบับ ยกเว้นประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก

กติกาสำหรับประเภทสารคดี
* เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ อาทิ สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวิต สารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
* เนื้อหามีความยาวไม่ต่ำกว่า ๘๐ หน้ากระดาษ A4
* อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้

กติกาสำหรับประเภทวรรณกรรมเยาวชน
* เป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่จำกัดแนวเรื่องและความยาว
* อาจมีภาพประกอบเรื่องหรือไม่มีก็ได้

กติกาสำหรับประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก
* เป็นหนังสือภาพที่ส่งเสริมจินตนาการสำหรับเด็กวัยอนุบาล (๑-๕ ขวบ) หรือประถมต้น (๖-๙ ขวบ)
* ความยาว ๒๔-๓๒ หน้า ไม่จำกัดแนวเรื่องและเทคนิคการนำเสนอภาพ
* ผู้ส่งผลงานต้องส่งแนวคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่องมาด้วย
* ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือส่งผลงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้

กติกาสำหรับประเภทนวนิยาย
* ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
* ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า ๘๐ หน้ากระดาษ A4

กติกาสำหรับประเภทเรื่องสั้น
* ไม่จำกัดแนวเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ
* เนื้อหามีความยาวของไม่เกิน ๓๐ หน้ากระดาษ A4

กติกาสำหรับประเภทกวีนิพนธ์
* ไม่จำกัดรูปแบบฉันทลักษณ์ แนวเรื่อง และรูปแบบการนำเสนอ
* ส่งผลงานได้ตั้งแต่ ๑ – ๑๐ สำนวน (๑- ๑๐ ชิ้น)

รางวัลยอดเยี่ยม
* โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
* เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท (ยกเว้นประเภทเรื่องสั้นและกวีพิพนธ์ ๓๐,๐๐๐ บาท)
* Gift Voucher จากร้านนายอินทร์มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
* ได้รับการจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยอยู่ในสัญญาเช่าลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา ๕ ปี พร้อมรับค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน (นอกเหนือจากเงินรางวัลที่ได้รับ)

รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล (เฉพาะประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์)
* เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
* Gift Voucher จากร้านนายอินทร์มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ต่อ ๔๑๔๑-๔๑๔๙

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
No
หมดเขต: 
27 ต.ค. 2009 (All day) to 30 พ.ย. 2009 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.