^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรม ประเภทสารคดี โครงการ รางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) ครั้งที่ 2

วรรณกรรมของไทยในปัจจุบันมีหลาก รูปแบบและหลายประเภท งานวรรณกรรมที่มี เรื่องราวเกี่ยวข้องกับชีวิตจริง และงานเขียนสารคดีนับเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ผู้อ่านให้ความสนใจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่สารคดีที่ประพันธ์จากชีวิตจริง ที่สร้างสรรค์จากมุมมองของผู้หญิง และ ผู้ชายย่อมมีความแตกต่างกัน มากกว่าความละม้ายคล้ายคลึง เนื่องจากผู้หญิงจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าตามธรรมชาติของเพศแม่ แม้ว่าหลายเรื่องในชีวิตมักจะมีความเห็นคล้อยตามนักประพันธ์ชาย ซึ่งสะท้อนมุมมอง ทัศนคติและตัวตนของผู้หญิงในหลายแง่มุม ตลอดจน มีเนื้อหาสาระ ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว สังคม และประเทศบ้านเกิดเมืองนอนก็ตาม อย่างไรก็ดีโลกทัศน์จากภาพรวมของผู้หญิง จะมีความอ่อนโยนมากกว่า ดังนั้น วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสะท้อนมุมมองของผู้หญิงในลักษณะดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนการพยายามทำความเข้าใจในตัวตนของผู้หญิงในอีกมิติหนึ่ง

โครงการรางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) จึงเกิดขึ้นมาจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสายธารสารคดีชั้นเลิศ เพื่อผู้อ่าน ทั่วไป อาทิเช่น สารคดีเรื่องเล่าจาก “ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล” และ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ที่เริ่มบุกเบิกไว้ร่วมหนึ่งศตวรรษที่แล้วมา เป็นต้น ทางผู้ริเริ่มโครงการฯ ต้องการเปิดโอกาสและให้กำลังใจนักเขียนหญิงที่มีพื้นที่อยู่ก่อนแล้วในเชิง ปริมาณมาเป็นการเน้นผลงานสร้างสรรค์เชิงคุณภาพมากขึ้น และอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนทั้งทุน และโอกาสเฉพาะนักเขียนหญิงไทย ให้มีเวที ประกวดรางวัลวรรณกรรม ประเภทสารคดี ในรอบใหม่นี้ เพื่อกลุ่มเป้าหมายนักอ่านทั่วไปทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ ได้ประจักษ์ถึงความสามารถของนักเขียนสตรีไทยเป็นกรณีพิเศษ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ชั้นเลิศ
2.เพื่อส่งเสริมรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมของนักเขียนหญิง
3.เพื่อสร้างเสริมและเผยแพร่ผลงานเขียนของสตรีไทยสู่ระดับชาติและสากล

ประเภทของงานเขียนที่รับพิจารณาในปี 2552
งานสารคดี (Non-Fiction) โดยนักเขียนสตรีไทย ที่สร้างสรรค์เป็นอย่างเลิศ และมีความประณีตเพียงพอที่จะแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไปให้ทั่วโลกได้ชื่นชม

ผู้สนับสนุนโครงการ (เจ้าภาพร่วม)
บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กติกาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1.เป็นงานเขียน ที่แต่งขึ้นใหม่ โดยสร้างสรรค์เป็นภาษาไทย และต้องไม่เคยจัดพิมพ์เป็นเล่มที่ใดมาก่อน มีความยาวของเรื่องไม่ต่ำกว่า 120 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point โดยส่งต้นฉบับและสำเนา รวม 7 ชุด พร้อมกับแผ่นดิสก์ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผลงานเข้าประกวดทุกสำเนา (รวมถึงต้นฉบับ) ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
2.ไม่ได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากงานสร้างสรรค์ของผู้ใด หากมีการลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด และต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางกฎหมายโดยลำพัง
3.ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ในรูปแบบสื่อใดๆมาก่อน รวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ต หากมีการตรวจ
พบภายหลัง ผู้ส่งจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดและมีผลถึงการพิจารณาการส่งเข้าประกวดครั้งต่อไป
4.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง
5.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีชีวิตอยู่ขณะที่ส่งผลงาน
6.กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
7.ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สงวนสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นแห่งแรก ทั้งภาคไทยและภาคอังกฤษ โดยจะอยู่ในสัญญาลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา 5 ปี
8.คณะกรรมการไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดของพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
9.หากมีการตัดสินให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลนอกเหนือจากรางวัลที่ได้กำหนดไว้ สำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลชนะเลิศหรือไม่ก็ได้ กรณี
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านมาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการ
10.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด แต่อย่างน้อยจะมีรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จากผลงาน 5-9 เรื่องสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ ตัดสินได้
11.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดพิมพ์เรื่องที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องก่อนสำนักพิมพ์อื่น โดยทางบริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญาลิขสิทธิ์อันเป็นมาตรฐาน

รางวัลในการประกวด
1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล “รางวัลชมนาด” จะได้รับการประดับ “เข็มกลัดสัญลักษณ์รางวัลชมนาด ล้อมเพชรแท้”ทรงคุณค่า พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เป็นเล่ม ทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ ตามมาตรฐานค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ ของแต่ละประเทศ
2.รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
• โดย รางวัลชมเชย อันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย
• สำหรับ รางวัลชมเชย อันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียวพร้อมค่าลิขสิทธิ์ตาม มาตรฐานไทย

ระยะเวลาของโครงการครั้งที่ 2
- เตรียมโครงงาน สิงหาคม 2552
- แถลงข่าว 9 กันยายน 2552
- เปิดพิจารณาผลงาน 9 กันยายน 2552 – 30 มิถุนายน 2553
- คัดเลือกผลงาน ภายใน 31 กรกฎาคม 2553
- ตัดสินผลงาน ภายใน 31 สิงหาคม 2553
- ประกาศผลรางวัล 7 กันยายน 2553

หมายเหตุ
1.วันสิ้นสุดการรับผลงาน 30 มิถุนายน 2553 โดยพิจารณาจากตราประทับวันที่รับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
2.หากมีความจำเป็น ทางคณะผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะ

เวลาการพิจารณาต้นฉบับด้วยการพิจารณาผลงาน
1.คัดเลือก และตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามรายนามเบื้องล่าง โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อกรรมการคัดเลือกและตัดสินก่อนการประชุมลงมติที่ได้ ข้อสรุปชัดเจนแล้ว
2.ระยะเวลาตัดสินงานที่คัดเลือกเข้ารอบแล้วจำนวน 5-9 เรื่อง และวันประกาศผลรางวัลต่อสาธารณะ จะมีการประชุมตกลง ยืนยันร่วมกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการข้างต้น ย่อมมีมติในจากคณะกรรมการอีกครั้ง ว่าจะเป็นกาลเทศะใด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้ผลงานสารคดีสร้างสรรค์ชั้นเลิศ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลชมเชย 2 รางวัล
2.ได้ส่งเสริมรางวัลสารคดียอดเยี่ยมเฉพาะนักเขียนสตรี
3.ได้สร้างเสริมและเผยแพร่ผลงานเขียนของสตรีไทยสู่ระดับชาติและสากล

สถานที่ส่งผลงาน
โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 2
หจก.ไซมีส เคอร์เรจ
เลขที่ 288 ซ.แสนสบาย ถ.พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.02 712 4077 โทรสาร 02 712 4075

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ผู้รับประสานงานโครงการ “รางวัลชมนาด ครั้งที่ 2”
• หจกไซมีส เคอร์เรจ คุณเกศินี พวงเพ็ชร์ (เก) หรือ คุณจิรัชญา แก้วรัตนชัยกุล (แอ๋ม)
โทรศัพท์ 02 712 4077 มือถือ 081 620 4900 e-mail : Chommanard2@hotmail.com
• กองบรรณาธิการ นายจุลพงศ์ ชูพากเพียร โทร.0879198387

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
อ, 2010-09-07 (All day)
ค่าสมัคร: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.