^ Back to Top

ประกวดคำขวัญ และสิ่งประดิษฐ์อัคคีภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ 352 หน่วยงาน ดำเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2553 เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถาน และสถานประกอบการ พร้อมจัดประกวดคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมกลไกการคิด และประดิษฐ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยอย่างเป็นรูปธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ มหาวิทยาลัย รวม 352 แห่ง ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ พร้อมจัดประกวดคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมกลไกการคิดและประดิษฐ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

คำขวัญ ต้องสื่อความหมายถึงการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถาน และสถานประกอบการอย่าง ชัดเจน
ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมตามอักขระการใช้ภาษาไทย จดจำได้ง่าย ความยาวไม่เกิน 25 คำ

หมดเขตรับคำขวัญในวันที่ 31 มีนาคม 2553

สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์และระบบเตือนภัยจากอัคคีภัย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยแบ่งเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 4 คน ในรูปแบบการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือดัดแปลงปรับปรุงต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เดิม ซึ่งแสดงออกถึงความรู้ และทักษะในการคิดค้น สามารถนำไปเป็นต้นแบบการผลิตในเชิงพาณิชย์ รวมถึงมีความสะดวกต่อการนำไปใช้งาน

หมดเขตรับผลงานในวันที่ 30 กันยายน 2553 ทั้งนี้

กำหนดประกาศผลการประกวดในเดือนพฤศจิกายน 2553

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนัก นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637- 3310-4

หรือดาวน์โหลดข้อมูลทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้นำคำขวัญที่ชนะเลิศไปใช้ในการรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยทางสื่อต่างๆ ส่วนสิ่งประดิษฐ์จะนำไปรับปรุง และพัฒนาเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.