^ Back to Top

ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้”

ด้วยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนนักเรียน และเยาวชนจากโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เข้าร่วมแข่งขัน ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีเวทีการสร้างสื่อสังคมที่สร้างสรรค์ โดยเน้นทักษะกระบวนการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ให้สื่อและข่าวสารข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ต่อสังคม เข้าใจกฎระเบียบ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สังคมต่อไป ชิงทุนการศึกษา โล่รางวัล และรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักเรียน และ เยาวชน จากโรงเรียน หรือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ไม่จำกัดเพศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี สามารถสมัครได้ในแบบประเภททีม โดยกำหนดให้มีจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปและไม่เกิน 5 คน

เงื่อนไขการส่งผลงาน
เป็นผลงานประเภททีม (3-5 คน) โดยเป็นเยาวชนจากโรงเรียน หรือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน แต่ละทีม สามารถส่งผลงานสื่อสังคมที่สร้างสรรค์เข้าร่วมประกวดกี่ผลงานก็ได้
เนื้อหาผลงานจะเน้นเนื้อหา เรื่องราวที่มีสาระ สนับสนุนการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ แสดงให้เห็นถึง แนวคิดที่ทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา มีความคิดสร้างสรรค์ และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้” ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประเภท เว็บเพจ เฟสบุก วิกิพีเดีย ยูทูป โปรแกรมเก็บรูป ต้องส่งตำแหน่งที่เก็บ (URL) ในเครือข่ายสังคมหรือ บนเว็บ ที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประเภท คลิปวิดีโอ ทีมผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขันต้องส่งไฟล์สื่อสร้างสรรค์ตัวจริง เป็นซีดี 1 ชุด มาที่คณะกรรมการประกวดผลงาน ตามที่อยู่ด้านล่าง

ทางไปรษณีย์ ศูนย์ประสานงานการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนน งามวงศ์วาน เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทางอีเมล์ mictcamp@ku.ac.th

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
ผลงานที่ส่งต้องมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึง สาระที่เป็นประโยชน์ ช่วยในการเรียนรู้ โดยรูปแบบสื่อจะเป็นภาพถ่ายดิจิตอลที่เป็นอัลบั้มแสดงเรื่องราว มีคำบรรยายสั้นๆ หรือจะเป็นสไลด์ หรือ เป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกินสิบนาที หรือเป็นเว็บเพจ หรือ เป็นข้อความที่เขียนในรูปวิกิพีเดีย หรือพัฒนาด้วยโปรแกรม ตัวอย่างเช่น จาวา หรือ เป็นสื่อสังคมในรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านได้แบบสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตผลงานที่พัฒนา ได้พัฒนาจากกระบวนการสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหาสร้างสรรค์ มีแนวคิดที่ทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่างๆ และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลงานที่ส่งเข้าประกวด รูปภาพ ข้อความ เสียง วิดีทัศน์ คลิปวิดีโอ และส่วนอื่น ๆ ของผลงานต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีบางส่วนนำมาประกอบ ต้องอ้างอิงตามหลักวิชาการการให้คะแนนพิจารณาตามหัวข้อดังนี้
(1) ความคิดสร้างสรรค์
(2) เทคนิคการผลิต
(3) สาระและความรู้
(4) ความสมบูรณ์ของผลงาน
(5) ความน่าสนใจที่สื่อให้ผู้คนสนใจ
(6) ผลการตัดสินการประกวดผลงานของคณะกรรมการฯ ถือเป็นข้อยุติ

กำหนดการจัดกิจกรรม
ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ www.thaitelecentre.org/mictcamp หรือ www.ku.ac.th/mictcamp ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 ส่งผลงานประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ส่งผลงาน สามารถติดตามการประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้าย รายชื่อผู้ได้รับชนะเลิศประเภทต่างๆ และกำหนดการจัดงานพิธีมอบทุนการศึกษาการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ได้ทางเว็บไซต์ www.thaitelecentre.org/mictcamp หรือ www.ku.ac.th/mictcamp ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555

ทุนการศึกษาในการแข่งขัน รวมมูลค่า 75,000 บาท ได้แก่
ประเภททุนการศึกษามูลค่า

  1. ชนะเลิศ 20,000 บาท 1 ทุน พร้อมเกียรติบัตรเชิดชู
  2. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 15,000 บาท 1 ทุน พร้อมเกียรติบัตรเชิดชู
  3. รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 10,000 บาท 1 ทุน พร้อมเกียรติบัตรเชิดชู
  4. ชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์ 5,000 บาท 1 ทุน พร้อมเกียรติบัตรเชิดชู
  5. ชมเชย ด้านเทคนิคการผลิต 5,000 บาท 1 ทุน พร้อมเกียรติบัตรเชิดชู
  6. ชมเชย ด้านสาระและความรู้ 5,000 บาท 1 ทุน พร้อมเกียรติบัตรเชิดชู
  7. ชมเชย 5,000 บาท 5 ทุน พร้อมเกียรติบัตรเชิดชู

ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้เกียรติบัตรเชิดชู จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยทุนการศึกษา จะมอบให้ทีมนักเรียนผู้สร้างสรรค์ผลงาน สำหรับ ครู/อาจารย์ ที่ปรึกษา จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ และ โรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของทีมที่ส่งผลงานงานที่ได้ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย จะได้รับโล่เกียรติยศ จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทาง E-mail address : mictcamp@ku.ac.th
ทางเว็บไซต์ http://www.ku.ac.th/mictcamp หรือ http://www.thaitelecentre.org/mictcamp
ศูนย์ประสานงานการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ MICT Camp
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-562-0951-6 ต่อ 2506 2535 2548 2573
ทางโทรสาร 02-562-0957

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
75,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
14 ต.ค. 2012 10:00 to 26 ต.ค. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.