^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรม "รางวัลพระองค์วรรณ ๒๐๒๔"

ประกวดวรรณกรรม "รางวัลพระองค์วรรณ ๒๐๒๔"

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน ๔๕ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรม "รางวัลพระองค์วรรณ ๒๐๒๔" ชิงรางวัลมูลค่ารวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้นักเขียนรุ่นใหม่มีโอกาสแสดงศักยภาพในการประพันธ์อย่างประณีตและสร้างสรรค์
 • เพื่อส่งเสริมเกิดผลงานวรรณกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ
 • เพื่อก่อให้เกิดพื้นที่การสร้างงานและเกิดความเคลื่อนไหวในแวดวงวรรณกรรม
 • เพื่อส่งเสริมให้ความสามัคคีในหมู่นักเขียนทั้งรุ่นเก่าและนักเขียนรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการจัดประกวด

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • เป็น สารคดีสั้น "ปฎิวัติชีวิต"
 • เป็นการนำเสนอในรูปแบบสารคดีขนาดสั้น ถ่ายทอดเรื่องที่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ นำเสนออย่างสร้างสรรค์
 • งานเขียนที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นต้นฉบับภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ A ๔ จำนวน ๗ - ๑๒ หน้า ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือฑัณสถานอนุโลมให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ไม่เกิน ๑๐ หน้า

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • บุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน ๔๕ ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒)
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ ๑ ผลงาน
 • เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการฯ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียว ไม่ลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการลอกเลียน ตกแต่งดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการเขียน ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียน ตกแต่งดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการเขียน หรือเป็นผลงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดหรือการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนทุกประการ

เงื่อนไขการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่สงบในสังคม         
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 • สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนต้นฉบับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • คณะกรรมการรางวัลพระองค์วรรณ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากไม่มีผลงานใดเหมาะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนด
 • การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการรางวัลพระองค์วรรณ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆได้
 • ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทำผิดหลักเกณฑ์ จะด้วยวิธีการใดก็ตาม คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล

การส่งผลงาน

 • เปิดรับผลงาน ๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
 • ส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ ส่งถึง
  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  เลขที่ ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓
  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
  โทร: ๐๒ - ๙๑๐ ๙๕๖๕
  วงเล็บมุมซอง ( รางวัลพระองค์วรรณ )

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๑ รางวัล ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ๑ รางวัล ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกอันดับ ลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเป็นของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยค่าลิขสิทธิ์รวมอยู่ในเงินรางวัล

ติดต่อสอบถาม
โทร: ๐๒ - ๙๑๐ ๙๕๖๕

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
03 พ.ค. 2024 08:30 to 30 มิ.ย. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.