^ Back to Top

(ขยายเวลา) ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน)"

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน)"

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง (TPMA) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน)" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทยอดเยี่ยม
 • ประเภทยอดนิยม

เงื่อนไข/ข้อกําหนดในการส่งภาพเข้าประกวด

 • ประเภทยอดเยี่ยม : ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดส่งภาพถ่ายพร้อมคําบรรยาย ตามหัวข้อที่กําหนดเท่านั้น โดยไฟล์ภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล กล้องจากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือโดรน (drone) มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ํากว่า 2,300 pixels โดยส่งในรูปแบบนามสกุลไฟล์ .JPEG และต้องมีคําบรรยายของแต่ละภาพมีความยาวระหว่าง 250 - 700 ตัวอักษร (character) โดยไม่จํากัดภาษาของคําบรรยาย ผู้ส่งผลงานสามารถเขียนคําบรรยายในภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือภาษาของตนเองเป็นตัวพิมพ์ (พร้อมแนบคําบรรยายภาษาอังกฤษหากสามารถทําได้) คําบรรยายควรมีความ
 • สอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล
 • ประเภทยอดนิยม : ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดส่งภาพถ่ายพร้อมคําบรรยาย ตามหัวข้อที่กําหนดเท่านั้นโดยไฟล์ภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล กล้องจากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือโดรน (drone) มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ํากว่า 1,200 pixels โดยส่งในรูปแบบนามสกุลไฟล์ .JPEG และต้องมีคําบรรยายภาษาไทยของแต่ละภาพมีความยาวระหว่าง 250 - 700 ตัวอักษร (character) โดยไม่จํากัดภาษาของคําบรรยาย ผู้ส่งผลงานสามารถเขียนคําบรรยายในภาษาอังกฤษ ภาษาไทยหรือภาษาของตนเอง (พร้อมแนบคําบรรยายภาษาอังกฤษหากสามารถทําได้) คําบรรยายควรมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ส่งกระทบเชิงลบต่อสถานที่และบุคคลในภาพ โดยต้องมีความเหมาะสม ไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม ไม่ขัดกับศีลธรรม จรรยาบรรณ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ได้มาด้วยการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักศีลธรรม และหลักปฏิบัติต่างๆ อันดีงามของสังคมไทย และผู้สมัครต้องสามารถแสดงหลักฐานยืนยัน หากมีการเรียกขอจากคณะผู้จัดการประกวด
 • ภาพถ่ายต้องไม่ได้มีเครื่องหมายการค้าใดๆ หรือมีแนวทางสื่อไปถึงเครื่องหมายการค้าใดๆ
 • ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อหนึ่งประเภท โดยแต่ละผลงานจะต้องเลือกส่งประกวดในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น (ยอดเยี่ยม หรือยอดนิยม) ซึ่งแต่ละภาพและคําบรรยายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ซ้ํากัน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น โดยห้ามนําผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่น โดยหากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด และจะต้องเป็นภาพที่บันทึกภายในกรอบเวลาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (วันหมดเขตรับสมัคร)
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับรองและยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพและเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ร่วมกิจกรรมการประกวด โดยไม่มีการนํารูปภาพหรือเนื้อหาข้อมูลในการบรรยายของผู้อื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ซึ่งถือเป็นการละเมิดทางทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดํา แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ Personal Data Protection Act: PDPA โดย ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ระบุตัวตนได้ก่อนส่งเข้าประกวด
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการบันทึกลายน้ํา เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ภาพที่ส่งไม่จํากัดอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือเทคนิคในการสร้างภาพ หากใช้โดรน (Drone) ในการ ถ่ายภาพ จะถือว่าผู้ส่งผลงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการใช้โดรนเพื่อคุ้มครองสิทธิในความ เป็นอยู่ส่วนตัว และมีส่วนรับผิดชอบต่อผลบังคับทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทําการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของภาพถ่ายให้บิดเบือนไปจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงตามธรรมชาติทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจการพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าว
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับ ทั้งก่อนและหลังการปรับแต่งไว้โดยคณะผู้จัดการประกวดอาจมีการเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวเพิ่มเติม
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการ ประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานใดๆ รวมถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดโครงการจะไม่รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้สมัครเจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้ง คณะผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายต่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หากเกิดกรณีดังกล่าว
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด คณะผู้จัดโครงการจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดโครงการ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 • คณะผู้จัดโครงการฯ มีสิทธิ์นําภาพถ่ายทุกภาพและคําบรรยายที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่โครงการฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันประกาศผล และเมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากคณะผู้จัดโครงการฯ มีความประสงค์จะใช้ภาพใด สํานักงานฯ จะติดต่อขออนุญาตจาก เจ้าของภาพก่อน เป็นรายกรณี
 • หากปรากฎว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการฯ มีอํานาจ ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด รวมถึงยึดคืนเงินรางวัล และรางวัลอื่นๆ
 • การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวต่อประเภทการประกวดเท่านั้น
 • คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทําความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ โดยยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้ส่งผลงานต้องประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน)"
 • การจัดการแข่งขันจะถูกประชาสัมพันธ์และจัดการผ่านสื่อเว็ปเพจ และโซเชียลมีเดียของสมาคม ผู้ประกอบกิจการกําจัดแมลง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและเครือข่าย โดยผู้มีความประสงค์เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย สามารถส่งผลงานตามหัวข้อต่าง ๆ ที่เปิดรับสมัคร

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาส่งผลงาน วันนี้- 31 พฤษภาคม 2567 ขยายเวลาถึง 10 สิงหาคม 2567
 • ระยะเวลาโหวตผลงานประเภทยอดนิยม วันนี้- 10 มิถุนายน 2567 (หมดเขตเวลา 17:00 น.)
 • ประกาศผลการตัดสิน ภายใน 25 มิถุนายน 2567 9 กันยายน 2567

หมายเหตุ กําหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การตัดสินผลรางวัล

 • ประเภทยอดเยี่ยม
  • กรรมการแต่ละท่านจะให้คะแนนแต่ละผลงานที่ส่งเข้าประกวด คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นส่วนของภาพและคําบรรยาย 60 และ 40 คะแนนตามลําดับ หลังจากนั้น ภาพที่ผ่านเข้ารอบซึ่งเป็นภาพที่ได้สูงสุด 5-10 ภาพแรก และได้คะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (30 และ 20 คะแนนตามลําดับ) จะถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินรางวัลในที่ประชุมของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
  • ตัดสินโดยกรรมการ จากทั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมผู้ประกอบกิจการกําจัดแมลง และกรรมการกิตติมศักดิ์ที่ได้รับเชิญ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • ประเภทยอดนิยม
  • กรรมการพิจารณาจากคะแนนกดโหวตรูปภาพผ่านช่องทางออนไลน์ที่กําหนด และความสวยงามของภาพความถูกต้องของเนื้อหา รวมถึงการบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ
  • ตัดสินจากยอดไลค์ การแชร์ และการ Comment เป็น Facebook และ Instragram

รางวัลการประกวด

 • ประเภทยอดเยี่ยม
  • ชนะเลิศ 1 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 1 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 1 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ประเภทยอดนิยม
  • ชนะเลิศ 1 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 1 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 1 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

เงื่อนไขการรับรางวัล
หลังจากการประกาศผลรางวัลบนช่องทางออนไลน์ของสมาคมผู้ประกอบกิจการกําจัดแมลง และ อพวช. อาทิFacebook และ Website เป็นต้น ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรอรับรายละเอียดหรือการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อดําเนินการการรับรางวัลต่อไป

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมผู้ประกอบกิจการกําจัดแมลง TPMA
 • เบอร์ติดต่อ 02-722-1172-3
 • อีเมล contactpmat@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
40,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
18 เม.ย. 2024 08:30 to 10 ก.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.