^ Back to Top

แข่งขันออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ "The Next Gem Contest 2024"

แข่งขันออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ "The Next Gem Contest 2024"

Jewellery & Gem ASEAN Bangkok - JGAB ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และ Young Designer สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ "The Next Gem Contest 2024" ภายใต้แนวคิด "Jewellery & Gem: The Spirit of Thai Cultural Treasure" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หัวข้อการออกแบบ The Next Gem Contest 2024
‘Jewellery & Gem: The Spirit of Thai Cultural Treasure’
สรรค์สร้างเครื่องประดับและอัญมณีประเภท Fine Jewelry ที่สะท้อน หรือพัฒนามาจากมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและข้อกําหนดการส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา หรือ young designer นักออกแบบอิสระผู้ที่รักในการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับที่มีอายุระหว่าง 17 - 35 ปี
 • สมัครเข้าร่วมในรูปแบบเดี่ยว หรือแบบทีม โดยจำกัดสมาชิกในการสมัครเข้าร่วมแบบทีมสูงสุดไม่เกิน 5 คนต่อทีม และกรรมการจะคัดเลือกเพียง 5 ทีมเท่านั้นที่ได้เข้าร่วม Workshop และกิจกรรมการแข่งขัน
 • ผู้สมัครต้องมีผลงานออกแบบอัญมณีหรือเครื่องประดับ (portfolio) ที่ประกอบด้วย
 • ผลงานที่เคยออกแบบด้วยตนเอง โดยไม่คัดลอก เลียนแบบ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาดัดแปลงเพื่อส่งเข้าสมัคร จำนวนอย่างน้อย 1 ผลงาน พร้อมคำอธิบายแนวคิด (concept) แรงบันดาลใจ และวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบ
 • ผลงานการออกแบบภายใต้แนวคิด Jewellery & Gem: The Spirit of Thai Cultural Treasure ประเภท Fine Jewelry ที่สะท้อนหรือพัฒนามาจากมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย โดยไม่คัดลอก เลียนแบบ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาดัดแปลงเพื่อส่งเข้าสมัคร จำนวน 1 ผลงาน พร้อมคำอธิบายแนวคิด (concept) แรงบันดาลใจ และวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบ
 • ทีมที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 5 ทีมจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางที่กำหนดได้ครบ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและตัดสินผลงานในวันสุดท้ายของการแข่งขัน
 • ทีมที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 5 ทีมจะต้องมีผลงานจริงที่ออกแบบตามแนวคิดที่กำหนดไปเข้าร่วมจัดแสดงในวันงานประกาศผลการแข่งขัน

ตารางกิจกรรม

 • สมัครเข้ารวมกิจกรรมแข่งขัน 23 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2567 ขยายเวลาถึง 31 มีนาคม 2567 สมัครออนไลน์ผ่าน Google form
 • คณะกรรมการคัดเลือก 5 ทีม ที่เข้ารอบและแจ้งผลทีมที่ได้รับคัดเลือก 25 มีนาคม 2567 ผ่านทาง email
 • เข้าร่วมปฐมนิเทศและคอร์สอบรมออนไลน์ มีนาคม - เมษายน 2567 Online Class (Google Meet)
 • เข้าร่วมกิจกรรม Workshop มีนาคม - เมษายน 2567 Onsite Workshop (รอประกาศ)
 • เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและจัดแสดงผลงาน พร้อมประกาศผลตัดสิน The Next Gem Contest 2024 1 - 4 พฤษภาคม 2567 งาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2024 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กําหนด สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ที่
 • แนบผลงานการออกแบบอัญมณีหรือเครื่องประดับที่ออกแบบโดยผู้สมัครหรือทีมผู้สมัคร (portfolio) ที่เป็นภาพสีและ เป็นไฟล์นามสกุล PDF มาพร้อมกับแบบฟอร์มการสมัคร ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2567
 • กรรมการจะคัดเลือกทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและแจ้งผลทีมที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2567

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กรรมการจะพิจารณาคัดเลือก 5 ทีมที่ได้เข้าร่วมคลาสฝึกอบรมและกิจกรรมแข่งขัน The Next Gem Contest 2024 จากทีมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และข้อกําหนดในการสมัครเข้าร่วม

 • ทีมที่มีคะแนนจากผลงาน (portfolio) ที่ส่งเข้าสมัครสูงสุด 5 อันดับ
 • โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนผลงาน (100 คะแนน) ดังนี้
  • ความสวยงามและความเหมาะสมในการใช้งาน (Aesthetic) 30 คะแนน
  • แนวคิดในการออกแบบที่สอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่สะท้อนถึงความเป็นไทย (Jewellery & Gem: The Spirit of Thai Cultural Treasure) 25 คะแนน
  • ผลงานมีความน่าสนใจในตลาดอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง ประดับ และกรรมการเล็งเห็นว่าสามารถเอาไปต่อยอดในการ แข่งขันได้ (Market Appeal) 20 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ (Creativity and Uniqueness) 15 คะแนน
  • นวัตกรรมหรือวัสดุที่ใช้ในผลงานออกแบบ (Innovation in Gem Selection) 10 คะแนน

หมายเหตุ

 • การตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้สมัครเข้าร่วมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด โดยผู้จัดงานมีสิทธิ์เผยแพร่ผลงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมิใช่วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ: เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลสำหรับ 5 ทีมเข้ารอบ: พื้นที่จัดแสดงผลงานออกแบบภายในงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2024 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook: Jewellery & Gem ASEAN Bangkok - JGAB
 • โทร: (Office hour. 09:30-18:30 น.)
  • 088-962-5649 คุณ นนทพร
  • 062-428-9511 คุณ กาญจนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนนทพร จันทร์สน

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
45,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
23 ก.พ. 2024 08:30 to 31 มี.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.