^ Back to Top

แข่งขันการพูดประกวดความคิดสร้างสรรค์โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ปี 2567 : Thailand Science Ideation Contest 2024

แข่งขันการพูดประกวดความคิดสร้างสรรค์โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ปี 2567 : Thailand Science Ideation Contest 2024

บริษัท ไซเฟอ อินโนเทค จำกัด (KMUTT University Spin-off Company) และศูนย์เครื่องมือฯ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการพูดประกวดความคิดสร้างสรรค์โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ปี 2567 : Thailand Science Ideation Contest 2024, TSIC2024 ชิงโล่รางวัล ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะกํารสื่อสารและการอธิบายผ่านทักษะการพูด
 • เพื่อให้เยําวชนเข้าใจถึงความสำคัญกํารใช้และการพัฒนา Multidisciplinary Skills

คุณสมบัติของผู้สมัครและประเภทการแข่งขัน

 • โครงการนี้สำหรับนักเรียนทุกคน (ไม่จำกัดสิทธิ์ เฉพาะผู้ที่เคยเรียนหรือกำลังเรียนหลักสูตรแล็บของ SLS) ที่อยู่ในช่วง อ. 3- ม.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยมีจัดการสอบแข่งขันแยกเป็นช่วงชั้นและกลุ่ม รวม 10 กลุ่ม ให้เลือกจากระดับชั้นเรียนปัจจุบันในขณะที่สมัครรอบที่ 1 ในช่วงระยะเวลาการรับสมัครและการส่งคลิป 14 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567 ดังนี้
  • ระดับปฐมวัย อ.3 (ภาษาไทย) หรือ K.3 (English)
  • ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 (ภาษาไทย) หรือ G.1-G.3 (English)
  • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6 (ภาษาไทย) หรือ G.4-G.6 (English)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 (ภาษาไทย) หรือ G.7-G.9 (English)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 (ภาษาไทย) หรือ G.10-G.12 (English)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสมัครให้ตรงกับช่วงชั้นและกลุ่มการแข่งขัน โดยเลือกใช้ภาษาที่ผู้สมัครประสงค์จะใช้ในการประกวดให้ถูกต้อง (ภาษาไทย หรือ English) ตามความสะดวกในการพูดสื่อสารของผู้สมัคร โดยไม่ใช้สื่อ ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์สิ่งประกอบการพูด หรือเอกสารประกอบการพูดนำเสนอใดๆ หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติหรือช่วงช้้นของผู้สมัครไม่ตรงตํามข้อกำหนด หรือหากตรวจสอบพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทางโครงการขอตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลทุกประเภทที่ได้รับ โดยยึดถือตามคำตัดสินของคณะกรรมการ

ประเภทการแข่งขัน
กํารตัดสินเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละกลุ่มจะแยกเป็นประเภทการแข่งขัน ออกเป็นท้้งหมด 10 กลุ่ม ดังนี้

 • ประเภทผู้สมัครที่สะดวกใช้ภาษาไทยในกํารประกวด จำนวน 5 ช่วงชั้น (5 กลุ่ม)
 • ประเภทผู้สมัครที่สะดวกใช้ภําษาอังกฤษในกํารประกวด จำนวน 5 ช่วงชั้น (5 กลุ่ม)

การส่งคลิปวิดีโอ

 • ผู้สมัครต้องจัดเตรียมคลิปวีดีโอที่ไม่มีการแก้ไข หรือตัดต่อ หรือดัดแปลงใดๆ ที่ความยาวตามกําหนดดังนี้
  • อ.3 (ภาษาไทย) หรือ K.3 (English) ความยาวต้้งแต่ 2 นาที ถึง 2 นาที 30 วินาที
  • ป.1-ป.3 (ภาษาไทย) หรือ G.1-G.3 (English) ความยาวต้้งแต่ 2 นาที 30 วินาที ถึง 3 นาที
  • ป.4 - ป.6 (ภาษาไทย) หรือ G.4-G.6 (English) ความยาวต้้งแต่ 2 นาที 30 วินาที ถึง 3 นาที
  • ม.1 - ม.3 (ภาษาไทย) หรือ G.7-G.9 (English) ความยาวต้้งแต่ 3 นาที ถึง 3 นาที 30 วินาที
  • ม.4 - ม.6 (ภาษาไทย) หรือ G.10-G.12 (English) ความยาวต้้งแต่ 3 นาที ถึง 3 นาที 30 วินาที
 • นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ส่วนนักเรียนที่เรียน Home school ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
 • บันทึกวิดีโอการประกวด โดยต้ังกล้องบันทึกวิดีโอให้นิ่งอยู่กับที่ด้านหน้าให้เห็นผู้เข้าประกวดชัดเจนตั้งแต่ช่วงเข่าขึ้นไปหรือเต็มตัวบันทึกต้้งแต่การแนะนำตัว จนถึงการพูดเพื่อจบคลิปวีดีโอ
 • สถานที่ที่ใช้ในการบันทึกวิดีโอ ไม่มีข้อกำหนดหรือบังคับใดๆ เพียงขอให้ผู้สมัครพิจารณาดูจากความเหมาะสมและให้มีเสียงอื่นรบกวนน้อยที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง
 • เนื้อหาที่ปรากฏในคลิปเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองของผู้สมัครเข้าประกวด โดยคณะผู้จัดโครงการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนือหาที่ปรากฏในสื่อวีดีโอ หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทางคณะผู้จัดโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และผู้สมัครเข้าประกวดยินยอมให้คณะผู้จัดฯ นำคลิปและข้อมูลไปใช้เผยแพร่ ทํา ซ้ำ ดัดแปลงได้ โดยถือเป็นลิขสิทธิ์ ของทางคณะผู้จัดโครงการฯ และเป็นไปตาม Personal Data Protection Act: PDPA
 • ข้อมูลและผลงานที่ผู้สมัครส่งเข้าสู่ระบบกํารรับสมัครแล้ว จะไม่มีกํารส่งคืน
 • ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา / เงื่อนไขข้างต้น ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้สงผลงานเข้าประกวดไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆ ได้
 • กรณีเยาวชนสมัครผ่านทางโรงเรียนต้นสังกัดของท่าน ให้ติดต่อผู้ประสานงานของทางโรงเรียนของท่านเพื่อส่งและรวบรวมข้อมูล กรณีเยาวชนสมัครด้วยตนเองผู้สมัครต้องดำเนินการ โดยเริ่มเข้าไปลงทะเบียนและชำระค่าสมัครที่ www.slscontest.com ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้ได้รับรหัสประจําตัวผู้สมัคร แล้วจึงทําการส่งคลิป ซึ่งวิธีการส่งคลิป สามารถทำได้ 3 รูปแบบ โดยผู้สมัครรจะเลือกแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
  • วิธีส่งคลิปแบบที่ 1 ส่งเป็ น Link คลิปวีดีโอจาก YouTube ทาง www.slscontest.com โดยดําเนินการดังนี้
   • สร้าง YouTube channel ของตนเอง และ Upload คลิปที่ต้องการใช้ส่งประกวดให้เรียบร้อยทํางช่องส่วนตัวของผู้สมัคร โดยต้องต้้งค่าให้ให้วิดีโอสามารถ download ได้ให้ผู้สมัครตั้งค่าเพื่อให้คณะผู้จัดฯ สามารถนำคลิปไปให้กรรมการพิจารณาได้และขอให้ต้ังชื่อคลิป “TSIC2024 AAAA ชื่อ-นามสกุลนักเรียน” โดย AAAA คือรหัสประจำตัวผู้เข้าสมัครเมื่อทำการลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครที่ www.slscontest.com
   • ตรวจสอบว่าคลิปวีดีโอที่ท่าน Upload บน YouTube channel ของท่านสามารถเล่นและแสดงผลได้ปกติไม่มีปัญหาทางเทคนิค
   • ส่งเป็ น Link คลิปวีดีโอจาก YouTube ที่ท่านสร้างขึ้นมาทาง www.slscontest.com และยืนยันการส่ง
  • วิธีส่งคลิปแบบที่ 2 ส่งเป็นการ Upload ไฟล์ VDO ทําง www.slscontest.com โดยดําเนินการดังนี้
  • -ผู้สมัครเข้าไปที่บัญชีของตนเองที่สร้างและชำระเงินค่าสมัครแล้วที่ www.slscontest.com
   • ไปที่หน้า “ส่งคลิปวีดีโอ” และทำการ Upload วีดีโอขึ้นระบบรับสมคัรและกดยนืยนัการส่งวิธีส่งคลิปแบบที่ 3 ส่งเป็นไฟล์ VDO ทาง Line OA: @slscontest
   • ผู้สมัครเข้าไปที่บัญชีของตนเองที่สร้างและชำระเงินค่าสมัครแล้วที่ www.slscontest.com เพื่อทราบรหัสผู้สมัคร
   • ผู้สมัครทักไลน์เข้ามาที่ @slscontest เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้สมัครใหค้รบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร, รหัสผู้สมัคร
   • ส่งไฟล์วีดีโอหลังจากแจ้งรายละเอียดผู้สมัครครบถ้วนแล้ว

กำหนดการแข่งขัน

 • การแข่งขันรอบที่ 1
  • การรับสมัคร-ส่งคลิปวีดีโอรอบที่ 1 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567
  • ประกาศผลการแข่งขันรอบที่ 1 7 พฤษภาคม 2567
  • การส่งมอบเกียรติบัตรและรางวัล ปลายมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ทางไปรษณีย์หรือมารับที่คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ มีค่าจัดส่ง 80 บําท)
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (สำหรับผู้ที่ได้รับเหรียญทองจากรอบที่ 1)
  • การรับสมัคร 7 – 17 พฤษภาคม 2567
  • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 8 มิถุนายน 2567
  • พิธีมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศ 8 มิถุนายน 2567
  • การส่งมอบเกียรติบัตรและรางวัล ปลายมิถุนายน 2567 ทางไปรษณีย์หรือมารับที่คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ มีค่าจัดส่ง 80 บาท)

กำหนดการส่งมอบรางวัล

 • ไฟล์ใบเกียรติบัตรสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.slscontest.com
 • ผู้ที่ได้เกียรติบัตร ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลในแต่ละกลุ่มของการแข่งขันทุกรอบ จะเริ่มจัดส่งออกจากผู้จัดโครงการฯ ช่วงปลายมิถุนายน พ.ศ. 2567

การรับสมัครและค่าสมัคร

 • กรณียื่นสมัครด้วยตัวเอง
  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดและยินดีปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการฯ สามารถสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ โดยเข้าไปกรอกข้อมูลผู้สมัครที่ www.slscontest.com พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชําระเงินลงทะเบียนประกวดรอบที่ 1 จำนวน 450 บาท ในระบบการรับสมัคร และเลือกวิธีการส่งคลิปวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 3 วิธีส่งคลิป
 • กรณียื่นสมัครโดยทางโรงเรียนเป็นผู้ยื่นสมัคร
  สำหรับโรงเรียนที่มีเยาวชนผู้สมัคร 15 คนขึ้นไป (คละช่วงชั้นคละกลุ่มการใชภาษาไทยหรืออังกฤษได้) ทางโรงเรียนจะมีโอกาสได้โล่รางวัลเกียรติยศจากคณะวิทยําศาสตร์ มจธ. ระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง และชมเชย โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้้งหมด ทุกรอบการแข่งขัน โดยผู้ประสานงานของทางโรงเรียนที่ประสงค์ร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อมาทาง Line: @slscontest เพื่อขอแบบฟอร์มตารางสำหรับใส่ข้อมูลนักเรียนของท่าน และทำการส่งข้อมูลรายชื่อผู้สมัคร รายละเอียดอื่นๆ รวมถึง Link YouTube ของนักเรียนของท่านรวบรวมมาเป็นไฟล์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบหลักฐานชำระเงินค่าสมัคร ส่งมาที่ Line: @slscontest และ Email: slscontest1@gmail.com

ช่องทางการโอนเงินค่าสมัคร
ชำระผ่านคิวอาร์โค้ด ที่หน้าเว็บไซต์ หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
หรือ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บริษัท ไซเฟอ อินโนเทค จำกัด
เลขที่บัญชี 037-4-06010-1
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการแข่งขันโดยทางโครงการ

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลสำหรับเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ท้ังกรณียื่นสมัครด้วยตัวเองและโรงเรียนเป็นผู้ยื่นสมัคร)
  • รอบที่ 1
   • รางวัลใบเกียรติบัตร และเกณฑ์คะแนน
    • ใบเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ทำคะแนนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
    • ใบเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ทำคะแนนได้ร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 79
    • ใบเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง ทำคะแนนได้ร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 69
    • ใบเกียรติบัตรระดับชมเชย ทำคะแนนได้ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 59
   • รางวัลเหรียญรางวัล
    รางวัลเหรียญทอง ทำคะแนนไดร้้อยละ 80 ขึ้นไป
    โดยผู้ที่รับเหรียญทองจากรอบที่ 1 มีสิทธิ์สมัครและได้รับเชิญเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่เป็นแข่งขันแบบ On stage ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยําลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • รอบชิงชนะเลิศ
   • รางวัลใบเกียรติบัตร และเกณฑ์คะแนน
    • ใบเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ทำคะแนนไดร้้อยละ 80 ขึ้นไป
    • ใบเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ทำคะแนนได้ร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 79
    • ใบเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง ทำคะแนนได้ร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 69
    • ใบเกียรติบัตรระดับชมเชย ทำคะแนนได้ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 59
   • รางวัลเหรียญรางวัล
    • รางวัลเหรียญทอง ทำคะแนนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
    • รางวัลเหรียญเงิน ทำคะแนนได้ร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 79
    • รางวัลเหรียญทองแดง ทำคะแนนได้ร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 69
   • รางวัลถ้วยรางวัลเกียรติยศ
    • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทำคะแนนได้สูงสุดอันดับ 1 ของแต่ละกลุ่ม
    • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ทำคะแนนได้สูงสุดอันดับ 2 ของแต่ละกลุ่ม
    • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทำคะแนนได้สูงสุดอันดับ 3 ของแต่ละกลุ่ม
 • รางวัลสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
  • โรงเรียนที่ส่งเยาวชนเขามาในนามโรงเรียนตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป สามารถคละระดับช่วงชั้นและกลุ่มภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้และนําคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ท่านส่งข้อมูลมาให้ทาางโครงการฯ จากทุกรอบการแข่งขันมาพิจารณา โดยมีเกณฑ์โล่รางวัลเกียรติยศสำหรับโรงเรียนดังนี้
  • รางวัลโล่รางวัลเกียรติยศสำหรับโรงเรียน และเกณฑ์คะแนน
   • โล่รางวัลเกียรติยศระดับเหรียญทอง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
   • โล่รางวัลเกียรติยศระดับเหรียญเงิน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนได้ร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 79
   • โล่รางวัลเกียรติยศระดับเหรียญทองแดง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนได้ร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 69
   • โล่รางวัลเกียรติยศระดับชมเชย คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนได้ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 59

หมายเหตุ

 • ประกาศรายชื่อผ่านสื่อเฉพาะนักเรียนที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
 • จัดส่งรางวัล ใบเกียรติบัตร ถ้วยและเหรียญรางวัล ไปยังที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ให้ข้อมูลไว้
 • การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์หรือรางวัลโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในหลักสถิติในการกระจายคะแนนของผู้สมัครโดยรวม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากตรวจสอบพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทางโครงการขอตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลทุกประเภทที่ได้รับ โดยยึดถือตํามคำตัดสินของคณะกรรมการ

ติดต่อสอบถาม

 • Line OA: https://lin.ee/97SgDVs หรือ @slscontest
 • Facebook: SLS contest โครงการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
File attachments: 
หมดเขต: 
14 ก.พ. 2024 08:30 to 31 มี.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.