^ Back to Top

แข่งขันความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office "MOS Olympic Thailand Competition 2024"

แข่งขันความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office "MOS Olympic Thailand Competition 2024"

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office "MOS Olympic Thailand Competition 2024" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเหรียญ/โล่ รางวัล ใบประกาศ ของที่ระลึก และสิทธิการเข้าแข่งขันเวทีโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมวิชาการ และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็มศักยภาพ
 • เพื่อเพิ่มโอกาส และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และการเปิดโลกทัศน์ มีกิจกรรมร่วมกับเยาวชนประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint Version 2019

โปรแกรมการแข่งขัน

 • ผู้สมัคร 1 คน เลือกแข่งขัน 1 โปรแกรม
 • Office 2019
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft PowerPoint

รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม

 • รอบอบรมและจัดประเมินมาตรฐาน แบบ Online
  โครงการจัดติวพิเศษให้กับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online ผ่านช่องทางที่ทางบริษัทฯ กำหนด และรับการระเมินมาตรฐาน Microsoft Office Specialist ภายหลังการอบรม
  หมายเหตุ
  • ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าอบรมต้องชำระค่าสมัครให้ครบถ้วน
  • ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถเข้าทดสอบได้ทั้ง 3 โปรแกรม (Word, Excel, PowerPoint)
 • รอบแข่งขัน และประกาศรางวัล (Onsite)
  16-17 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียมอัตตราพิเศษ 1,675 บาท
(โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุนค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อคน จากปกติ 2,675 บาท เฉพาะ 500 คนแรก)
(ราคารวมภาษ๊มูลค่าเพิ่ม)

กำหนดการ

 • สมัครเตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • รอบอบรมและจัดประเมินมาตรฐาน
  • 2 มีนาคม 2567 อบรมและจัดประเมินมาตรฐาน Microsoft Word 9.00 - 16.00 Online
  • 9 มีนาคม 2567 อบรมและจัดประเมินมาตรฐาน Microsoft Excel 9.00 - 16.00 Online
  • 10 มีนาคม 2567 อบรมและจัดประเมินมาตรฐาน Microsoft PowerPoint 9.00 - 16.00 Online
 • รอบแข่งขัน 16 มีนาคม 2567
  • ลงทะเบียนพิธีเปิด  8.30 - 9.00 หอประชุม
  • พิธีเปิดการแข่งขัน 9.00 - 9.40 หอประชุม
  • สอบแข่งขัน รอบที่ 1 10.00 - 12.00 ห้อง xxx
  • รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 ห้อง xxx
  • สอบแข่งขัน รอบที่ 2 13.00 - 15.00 ห้อง xxx
 • รอบประกาศรางวัล 17 มีนาคม 2567
  • พิธีปิด และประกาศรางวัล 9.00 - 11.10 หอประชุม
  • รับประทานอาหารกลางวัน 11.00 - 13.00

สิ่งที่จะได้รับ

 • 3 Days Training
  สิทธิการอบรม กับวิทยากร ที่ผ่านการรับรอง MOS Certification ระดับ Master และรุ่นพี่ที่เคยได้รางวัลบนเวทีระดับโลก
 • MOS Certification 3 Exams
  สิทธิสอบ MOS Certificate 3 โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ต่อคน (มูลค่า 5,400 บาท ฟรี)
 • Certificate of Attendance
  ใบประกาศเข้าร่วมโครงการ รูปแบบ Digital
 • Souvenir
  ของที่ระลึกจากทางโครงการ
 • Prize
  ทุนการศึกษา เหรียญ โล่ รางวัล
 • Thailand Representative
  สิทธิการเข้าแข่งขันเวทีโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ทั้งหมด รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท)

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสิน
ผู้ชนะเลิศแต่ละโปรแกรม จะต้องทำการแข่งขันครั้งสุดท้ายเพื่อตัดสินการเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ

 • กรณีคะแนนเท่ากันจะใช้เวลาการแข่งขันเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน โดยผู้ที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะได้เป็นผู้ชนะ
 • เออาร์ไอทีขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้พิจารณารูปแบบการแข่งขันที่เหมาะสม โดยขอไม่แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันรับทราบ
 • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการเดินทางเข้าร่วมเวทีระดับโลก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลการแข่งขัน โปรแกรมละ 3 รางวัล
  • Microsoft Word
   • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (1) 7,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (2) 5,000 บาท
  • Microsoft Excel
   • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (1) 7,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (2) 5,000 บาท
  • Microsoft PowerPoint
   • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (1) 7,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (2) 5,000 บาท
  • หมายเหตุ กรณีผู้ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย จะได้รับสิทธิเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีสิทธิรับเงินรางวัลในลำดับอื่นๆ ทุกกรณี
 • ตัวแทนประเทศไทย
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา
  • ค่าเดินทาง ค่าอาหาร
  • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และการศึกษาดูงาน
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
   หมายเหตุ
   • กรณีได้เป็นตัวแทนประเทศไทย จะไม่มีสิทธิรับเงินรางวัลในลำดับอื่นๆ ทุกกรณี
   • ตัวแทนประเทศไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข การเดินทาง และการแข่งขันของบริษัท (จะมีการเซ็นต์เอกสารข้อตกลงก่อนการเดินทาง)
   • ขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบ หรือชดเชยค่าเสียหายใดใด ในกรณีไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
   • หากเกิดเหตุสุดวิสัยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-610-3093
 • Facebook: aritthailand
 • Line: https://lin.ee/hNw1ugu
File attachments: 
หมดเขต: 
26 ม.ค. 2024 08:30 to 29 ก.พ. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.