^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 7"

ประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 7"

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 7" ภายใต้หัวข้อ "Thai soft power" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บาท และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงความสําคัญของการถ่ายภาพในมิติต่างๆ
 • เพื่อให้มีเวทีในการทํากิจกรรมสรางสรรค์ด้านศิลปะการถ่ายภาพให้กับเยาวชน บุคคลทั่วไป ได้หันมาสนใจและพัฒนาแพร่หลายสืบต่อไป
 • เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนและผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพมากขึ้น

ประเภทของการประกวด
ระดับอุดมศึกษา

กติกาการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ "Thai soft power"
 • "Thai soft power" มีความหมายดังนี้ เป็นการตีความหมายในเชิงบวกของเอกลักษณ์ ลักษณะ ความเป็นไทย ที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ รอบตัว ซึ่งทางผู้ถ่ายสามารถตีความจากความหมายหลักดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ออกมาตามแนวคิดของผู้ถ่าย และนําเสนอรวมกับการถ่ายภาพโดยอาศัยหลักทัศนธาตุมาเป็นองค์ประกอบ
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องนําส่งภาพสีเท่าน้ัน ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 4 MB สามารถส่งได้ไม่เกินคนละ 1 ชิ้นงาน โดยส่งพร้อมใบสมัคร Google Form และเขียนรายละเอยีดให้ชัดเจน การส่งผลงานภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดโดยให้บันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG ความละเอียด 300 DPI
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้เล็กน้อย เช่น สีแสง และความคมชัดเป็นต้น
 • เป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน รวมทั้งปรากฏสื่อทุกประเภท และไม่เคยรับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
 • ภาพและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ส่งเข้าประกวดให้ทราบ
 • ปิดรับผลงานในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ตัดสินผลงานวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 และประกาศผลทาง Facebook : ออกแบบนิเทศศลิป์และออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 • พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • คําตัดสินของกรรมการนับเป็นที่สุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
 • ในกรณีที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ กรรมการถือว่าสละสิทธิ์
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป
 • หากมีการตรวจพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ส่งเข้าประกวดมีรายชื่อรับ 2 รางวัล กรรมการขอตัดให้รางวัลสงูสุดเพียงรางวัลเดียว

เกณฑ์การตัดสิน

 • การสื่อความหมายจากหัวข้อ
 • ความสวยงามของภาพ
 • องค์ประกอบภาพ
 • ความยาก - ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ

รางวัลการประกวดภาพถ่าย

 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณณธร สมสรวย โทร.086-9789553
 • Facebook : ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pannatorn Somsaruay

File attachments: 
หมดเขต: 
24 ม.ค. 2024 (All day) to 25 ก.พ. 2024 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.