^ Back to Top

ประกวดหนังสือรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ ๒๑

ประกวดหนังสือรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ ๒๑

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ ๒๑ ประจําพุทธศักราช ๒๕๖๗ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือดีเด่น และมีคุณภาพ ๗ ประเภท
 • เพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่
 • เพื่อสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

ประเภทการประกวด

 • กวีนิพนธ์
 • การ์ตูน
 • นวนิยาย
 • รวมเรื่องสั้น
 • วรรณกรรมสําหรับเยาวชน
 • สารคดี (ทั่วไป)
 • รางวัล “นักเขียนรุ่นเยาว์” แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
  • กวีนิพนธ์
  • การ์ตูน
  • นวนิยายขนาดสั้น
  • รวมเรื่องสั้น

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ขอใบส่งประกวดผลงานได้ที่ สํานักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ ๑๑๙ อาคารธาราสาทร ชั้น ๑๐ ซอยสาทร ๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๐๗๑ ๒๙๐๓ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.csrcpall.com
 • ส่งผลงานพร้อมใบส่งประกวดผลงานที่ สํานักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือจัดส่ง ไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น
 • ส่งผลงานเข้าประกวด ๑๐ เล่ม ต่อ ๑ ผลงาน รับพิจารณาหนังสือที่จัดพิมพ์ตามจํานวน ที่ต้องการ (Print on Demand) หากเป็นต้นฉบับให้ส่งสําเนาจํานวน ๑๐ ชุด
 • ผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล สามารถส่งประกวดได้อีก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาษาไทย จัดพิมพ์ในประเทศไทย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ทุกประเภท
 • คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งหนังสือ/ผลงาน/ต้นฉบับเข้าประกวดทุกเล่มคืน ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดควรทําสําเนาไว้เอง และสงวนสิทธิ์ ในการบริจาคให้ห้องสมุดทั่วไป
 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
  • เจ้าของบทประพันธ์
  • ผู้วาดภาพ
  • สํานักพิมพ์
  • ผู้จัดพิมพ์
  • ผู้จัดทํารูปเล่ม
  • ผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในหนังสือที่ได้รับรางวัลมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมี ข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ระยะเวลาดําเนินโครงการ

 • คณะกรรมการตัดสินกําหนดหลักเกณฑ์การตัดสิน กรกฎาคม ๒๕๖๖
 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขยายเวลาถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
 • คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงาน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗
 • นําเสนอผลการตัดสินต่อคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และประกาศผล กรกฎาคม ๒๕๖๗
 • มอบรางวัลหนังสือดีเด่น "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" สิงหาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การพิจารณาตัดสินหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด"

 • โดยคณะกรรมการตัดสิน และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์
 • คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • หนังสือดีเด่นประเภทกวีนิพนธ์, การ์ตูน, นวนิยาย, รวมเรื่องสั้น, วรรณกรรมสําหรับเยาวชน และ สารคดี (ทั่วไป)
  รางวัลชนะเลิศ
  • ผู้ประพันธ์ : โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดําเนินการ) และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  • ผู้จัดพิมพ์ : โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
 • รางวัล "นักเขียนรุ่นเยาว์" ๔ หมวดได้แก่ กวีนิพนธ์, การ์ตูน, นวนิยายขนาดสั้น, รวมเรื่องสั้น
  รางวัลชนะเลิศ : เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ ผู้ได้รับเงินรางวัลแต่ละประเภทต้องชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๕ เปอร์เซ็นต์ ตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สํานักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  เลขที่ ๑๑๙ อาคารธาราสาทร ชั้น ๑๐ ซอยสาทร ๕
  ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
 • โทรศัพท์ ๐๒-๐๗๑-๒๙๐๓
 • Facebook : เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ย. 2023 08:30 to 15 มี.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.