^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "วิถีชุมชน คนท่ายาง"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "วิถีชุมชน คนท่ายาง"

เทศบาลตําบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "วิถีชุมชน คนท่ายาง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต สถานที่สําคัญและเสน่ห์ของเมืองท่ายางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลท่ายาง เพื่อใช้ประโยชน์ ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
บุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ประเภทการประกวด

 • ประเภทกล้องดิจิตอล
 • ประเภทสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลท่ายาง (ตามแผนที่) เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือ สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) ตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งไฟล์รูปภาพจริง (.jpg) ไม่ปรับลดขนาด ให้เทศบาลตําบล ท่ายาง ทางอีเมล email: pornprom9411@gmail.com พร้อมอัดขยายภาพ ดังนี้
  • ประเภทกล้องดิจิตอล อัดขยายภาพขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้ว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดําขนาด ๑๖ x ๒๒ นิ้ว พร้อมติดชื่อภาพไว้ใต้ภาพ
  • ประเภทสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) อัดขยายภาพขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว (เฉพาะ ประเภทสมาร์ทโฟน ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดํา ขนาด ๑๒ x ๑๔ นิ้ว พร้อมติดชื่อภาพไว้ใต้ภาพ (ทั้งนี้ ผู้ส่งภาพประกวดสามารถขอรับฟิวเจอร์บอร์ดดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตําบลท่ายาง)
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคในการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ตกแต่งภาพได้ไม่เกินจริง
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งถ่ายด้วยตนเอง ห้ามมิให้นําผลงานของผู้อื่นมาส่ง และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามของผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์ในการส่งภาพเข้าประกวด
 • ส่งใบสมัครพร้อมชื่อผลงานภาพถ่าย โดยมีชื่อภาพ คําบรรยาย (เรื่องราว เหตุการณ์ ความประทับใจ ฯลฯ ) ประมาณ ๔ - ๕ บรรทัด ระบุรายละเอียดการถ่ายภาพ และสถานที่ถ่ายภาพ
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้ทุกประเภท ๆ ละไม่เกิน ๕ ภาพ และจะได้รับรางวัล
 • เป็นภาพถ่ายที่บันทึกตลอดทั้งปี พ.ศ.๒๕๖๖ จนถึงวันปิดรับสมัคร และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดๆ มาก่อน
 • เทศบาลตําบลท่ายางมีสิทธินําภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และสามารถนําไปจัดแสดง รวมทั้งทําซ้ำดัดแปลงเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพถ่ายที่นําไปใช้เผยแพร่ และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ อนึ่ง เจ้าของภาพต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรับรองรูปถ่ายว่าไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิส่งภาพเข้าร่วมประกวด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สถานที่ส่งภาพเข้าประกวด
ส่งภาพถ่ายผลงานด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. หรือส่งทางไปรษณีย์ได้จนถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตําบลท่ายาง
เลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่ ๑ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ๗๖๑๓๐
โทร.๐๙๗-๒๖๐๒๕๕๕
วงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพเข้าประกวด” (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

กำหนดระยะเวลาการประกวด

 • ส่งภาพถ่ายผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทาง
  • เว็บไซต์เทศบาล ตําบลท่ายาง www.thayang-phet.go.th
  • เฟซบุ๊ก (facebook) เทศบาลตําบลท่ายาง เพจเทศบาลตําบล ท่ายาง
  • บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตําาบลท่ายาง

เกณฑ์การตัดสินการประกวด

 • ความสวยงามของภาพ
 • การจัดองค์ประกอบของภาพ
 • ความคิดสร้างสรรค์ของภาพถ่าย
 • แนวความคิดและความหมายของภาพสอดคล้องกับหัวข้อ "วิถีชุมชน คนท่ายาง"

รางวัลการประกวด

 • ประเภทกล้องดิจิตอล
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตําบลท่ายาง
 • โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๖-๓๐๐๐-๒ ต่อ ๒๑๘ หรือ ๐-๙๗๒๖-๐๒๕๕๕
 • facebook เทศบาลตําบลท่ายาง และ เพจเทศบาลตำบลท่ายาง
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
45,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
23 ต.ค. 2023 08:30 to 08 ธ.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.