^ Back to Top

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม "งานสถาปนิกทักษิณ’67"

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม "งานสถาปนิกทักษิณ’67"

กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ขอเชิญนักศึกษาอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา สาขาด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม "งานสถาปนิกทักษิณ’67" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

ระดับของการประกวด

 • ระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ปี 1 – 3
 • ระดับ ปริญญาตรี ปี 4 - 5

คุณสมบัติและข้อกําหนดของผู้ส่งผลงา

 • เป็นนักเรียน/นักศึกษา สาขาด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษาภายในประเทศ ที่อยู่ในระดับชั้นตามระดับของการประกวด
 • กําหนดให้ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 2 คน เท่านั้น
 • ทีมที่ส่งผลงานทุกระดับ ต้องเข้ารับฟังเรื่องพื้นฐานการออกแบบห้องน้ํา และการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) ทาง Online ตามวัน เวลาที่กําหนด
 • ทีมที่ส่งผลงานในระดับ ระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ปี 1-3 หากได้รับการคัดเลือกรอบ แรกจะต้องมีความพร้อมในการร่วม Workshop ในงานสถาปนิกทักษิณ 67 ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

กําหนดการและการส่งผลงาน

 • รอบคัดเลือก
  • การรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องพื้นฐานการออกแบบห้องน้ํา และการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) จากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท ดอลฟิน ทอยเล็ต พาร์ทิชั่น จํากัด โดยระบบ Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 14:00 ถึง 16:00 น. (กรุณาตั้งชื่อเข้าร่วมด้วยหมายเลข ID ของผู้เข้าร่วมประกวดเท่านั้น)
  • ผลงานที่ต้องการอย่างน้อยประกอบด้วย
   • แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม และการวางผัง (ถ้ามี)
   • แนวความคิดอื่นๆ เช่น ด้านการใช้วัสดุ การประหยัดพลังงาน การระบายอากาศ Universal Design แปลนพื้นทุกชั้น
   • รูปด้านไม่น้อยกว่า 2 รูป
   • รูปตัดไม่น้อยกว่า 1 รูป
   • ทัศนียภายภายนอก ไม่น้อยกว่า 2 รูป
   • ทัศนียภาพภายใน ไม่น้อยกว่า 1 รูป
  • ส่งผลงานรอบคัดเลือกภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดย
   • ผลงานเป็นไฟล์ PDF และ Jpeg ขนาด A1 ทางตั้ง จํานวน 2 แผ่น (ขนาดไม่เกิน10 MB) และตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสสัญลักษณ์ของชื่อทีม (เป็นอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวตามด้วยเลข 3 ตัว เช่น ABC123)
   • กําหนดให้ด้านหน้าของแผ่นงานแต่ละแผ่น ไม่ให้ใส่ชื่อผู้ส่งและโลโก้สถานศึกษา แต่ให้มีรหัส สัญลักษณ์ของชื่อทีม, ชื่องาน “ASA THAKSIN 2024, โลโก้กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ, โลโก้งาน สถาปนิกทักษิณ’ 67 ทั้งนี้ เฉพาะระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ปี 1-3 ให้มีโลโก้ บริษัท ดอลฟิน ทอยเล็ต พาร์ทิชั่น จํากัด เพิ่มด้วย
  • ประกาศผลรอบคัดเลือกทาง Facebook : กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2566
 • รอบตัดสิน
  • ระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ปี 1-3
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน 10 ทีม เข้าร่วม Workshop และกิจกรรมในงานสถาปนิกทักษิณ’67 ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้จัดดูแลเรื่องที่พักและอาหารในระว่างกิจกรรม โดยจะประกาศผลพร้อมรับรางวัลรอบตัดสินในช่วงงานสถาปนิกทักษิณ’67
  • ระดับ ปริญญาตรี ปี 4-5
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม จัดรูปแบบผลงานพร้อมภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม (Animation ไม่เกิน 3 นาที) และนําเสนอผลงานกับคณะกรรมการตัดสินทาง Online วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 13:30 น. โดยจะประกาศผลรอบตัดสิน ทาง Facebook : กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566

หลักเกณฑ์ตัดสิน รวม 100 คะแนน

 • แนวคิดในการออกแบบ 20 คะแนน
 • การออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) 20 คะแนน
 • ความสัมพันธ์ทางองค์ประกอบ 20 คะแนน
 • ลักษณะรูปแบบ ความงาม มีอัตลักษณ์ ทักษะฝีมือ และการตกแต่งแบบ 20 คะแนน
 • ความเป็นไปได้ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วัสดุอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 20 คะแนน

หมายเหตุ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนคะแนนตามความเหมาะสมต่อไป

รางวัลการประกวด

 • ระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ปี 1–3
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย (จํานวน 2 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • ระดับ ปริญญาตรี ปี 4-5
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย (จํานวน 2 รางวัล) เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยร่วมประกวด หรือถูกตีพิมพ์ หรือจัดจําหน่ายที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ, สภาสถาปนิก และบริษัท Dolphin Toilet Partition ที่จะนําไปเผยแพร่ได้
 • กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • คุณศศิพร เพ็งรัศมี (โบว์) โทรศัพท์ 095 878 2521 เจ้าหน้าที่กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ
 • สํานักงานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ
  เลขที่ 54 ถนนโชติวิทยะกุล 1 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0 7423 2377, 095 878 2521
 • Facebook : กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ
File attachments: 
หมดเขต: 
20 ต.ค. 2023 08:30 to 01 ธ.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.