^ Back to Top

แข่งขัน "SET Hackathon 2023" ในธีม "Wealth and Sustainability"

แข่งขัน "SET Hackathon 2023" ในธีม "Wealth and Sustainability"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "SET Hackathon 2023" ในธีม "Wealth and Sustainability" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริม ให้เกิดเชื่อมโยงความร่วมมือกันจากผู้คนที่หลากหลาย โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแบบทีม โดยควาดหวังให้เป็น platform สำหรับนักคิด นักประดิษฐ์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมกันเสนอแนวคิดแบบบูรณาการ
 • สนับสนุน ให้มีการนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ ที่แตกต่างและอาจท้าทายกับความเชื่อ และข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ โดยแนวคิดและวิธีที่นำเสนอต้องมีข้อมูลอ้างอิงและไม่ผิดต่อกฎระเบียบและหลักจริยธรรม
 • กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์และสามารถใช้ข้อมูลหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อการแก้ไขโจทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยผลลัพธ์ที่ได้อาจถูกนำไปช้ปฏิบัติจริง ผู้เข้าร่วมโครงการจึงควรพยายามอย่างเต็มที่ในการนำเสนอผลลัพธ์ที่ practical

คุณสมบัติ

 • เป็นนิสิต/นักศึกษา (ทุกชั้นปี)
 • เป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย
 • เปิดรับสมัครแบบกลุ่ม 4- 6 คน
 • เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านต่อไปนี้
  • ด้าน Business และ Finance
  • ด้าน Sustainability
  • ด้าน Investment
  • ด้าน Technology และ Data analytic
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงาน มากกว่า 1 โครงการ จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วม
 • ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตามวันและเวลาที่กำหนด

รายละเอียดการสมัคร

 • ทีมละ 4-6 คน พร้อมชื่อทีม
 • ไอเดียของทีมโดยละเอียด พร้อมเอกสารหรือภาพประกอบไอเดีย
 • ระบุถึงไอเดียว่าสามารถการแก้ไขโจทย์ปัญหา หรือสร้าง impact หรือพัฒนาการลงทุนได้อย่างไร
 • ระบุถึงไอเดียว่า มีการใช้ข้อมูลจาก ESG data platform ของ SET เป็นส่วนประกอบหรือไม่ อย่างไร
 • เครื่องมือในการสร้าง Prototype ต้นแบบในการนำเสนอ (ระบุชื่อโปรแกรมเท่าที่ทราบ)
 • เหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • สิ่งที่คาดหวังจากการได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการ

 • ความเชื่อมโยงกับโจทย์
  ทีมสามารถนำเสนอไอเดีย หรือข้อเสนอที่แสดงออกถึงความเข้าใจในโจทย์
 • ความเข้าใจในผู้ใช้ และ กลุ่มเป้าหมาย
  ทีมสามารถกำหนดผู้ใช้/ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และชี้ให้เห็น อธิบายปัญหา/ ความต้องการของผู้ใช้ หรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
 • แนวความคิดเบื้องต้น
  ทีมสามารถแสดงให้เห็นว่าแนวความคิดเบื้องต้น สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย และมอบคุณค่าที่ไม่เหมือนใคร
 • โอกาสทางธุรกิจ
  ทีมสามารถแสดงให้เห็นว่าแนวความคิดเบื้องต้นนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจในขนาดใหญ่
 • ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ
  ทีมสามารถนำเสนอความเป็นไปได้ในการทำไอเดียให้เป็นจริง มีความสมเหตุสมผลและมีแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • ความมุ่งมั่นและความชำนาญของทีม
  ทีมแสดงออกถึงความตั้งใจ มุ่งมั่นในการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงความสามารถ ที่หลากหลายของทีม ที่จะสามารถพัฒนาการแก้ปัญหาให้ตอบโจทย์ได้ตามต้องการ

กำหนดการการแข่งขัน

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2566 ถึง วันที่ 10 ต.ค. 2566 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลเข้ารอบ วันที่ 20 ต.ค. 2566 ผ่านช่องทาง Facebook SET Thailand
 • กิจกรรม Online Orientation วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์
 • กิจกรรม Hackathon วันเสาร์ที่ 2 และ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลการการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 150,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร: 02-009-9524 , 02-009-9000 ต่อ 3655
 • E-mail: SET_Hackathon@set.or.th 
Contest Type: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 ก.ย. 2023 (All day) to 10 ต.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.