^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 "RSU MUSIC COMPETITION 2023"

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 "RSU MUSIC COMPETITION 2023"

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 "RSU MUSIC COMPETITION 2023" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
 • เพื่อเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ใช้อุปกรณ์เครื่องดนตรี เครื่องเสียงระดับมืออาชีพ รวมทั้งสถานที่จัดแสดงที่มีระบบแสง เสียง เต็มรูปแบบสําหรับการจัดคอนเสิร์ตจริง
 • เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงสําหรับการเรียนรู้ในการฝึกซ้อมดนตรี การรับผิดชอบ เรียนรู้บทบาทหน้าที่รวมทั้งแสดงถึงความสามัคคี
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนได้เกิดแรงจูงใจในการมุ่งมั่นฝึกฝน และศึกษาต่อทางด้านดนตรีในระดับที่สูงขึ้น

ประเภทการประกวด

 • การประกวดวงดนตรี 3 - 8 คน ประเภท Classical Music – Chamber Music
  เช่น String Quartet, Woodwind Quartet, Brass Quintet, Piano Trio, Chamber Choir เป็นต้น
 • การประกวดวงดนตรี 3-8 คน ประเภท Contemporary Commercial Music
  เช่น Jazz, Pop, Blues, Soul, Rock เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • ผู้ประกวดเป็นนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า โดยแนบหลักฐาน สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน หรือหลักฐานวุฒิการศึกษาเทียบเท่าในวันประกวด
 • ผู้ประกวดแต่ละคน ต้องเลือกประกวดประเภทใดประเภทหนึ่ง และสามารถลงประกวดได้เพียง 1 วงเท่านั้น
 • สมาชิกในวงต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่รอบแรก จนถึงรอบสุดท้าย

เกณฑ์การประกวด

 • จํานวนสมาชิกในวง 3-8 คนขึ้นไป
 • เครื่องดนตรีที่ใช้สามารถนําเครื่องดนตรีมาประกอบการแสดงได้อย่างอิสระ
  หมายเหตุ
  • การแข่งขันทุกรอบผู้ประกวดจะต้องนําเครื่องดนตรีส่วนตัวมาเอง
  • สําหรับการประกวดประเภท Classical Music – Chamber Music กองการประกวดจะเตรียมเปียโน 1 ตัว เก้าอี้ และสแตนด์โน้ตไว้ให้
  •  สําหรับการประกวดประเภท Contemporary Commercial Music กองการประกวดจะเตรียมเครื่องดนตรีหลัก ได้แก่ กลองชุด, แอมป์เบส 1 ตัว, แอมป์กีตาร์2 ตัว, เปียโนไฟฟ้า และแอมป์1 ชุด ไว้ให้
 • เพลงที่ใช้ในการประกวด
  • เพลงที่ใช้ประกวดรอบคัดเลือก 1 เพลง จะต้องเป็นเพลงที่ตรงตามเงื่อนไขของประเภทการประกวดที่เลือก เช่น การประกวดประเภท Classical Music – Chamber Music วง String Quartet, Woodwind Quartet จะต้องนําบทเพลงคลาสสิกมาประกวด หรือการประกวดประเภท Contemporary Commercial Music วงดนตรีนําบทเพลง Jazz Pop Rock Soul มาประกวด เป็นต้น (ความยาวไม่ควรเกิน 5 นาที)
  • เพลงที่ใช้ประกวดในรอบสุดท้าย แสดงจํานวน 2 เพลง เป็นเพลงที่ตรงตามเงื่อนไขของประเภทการประกวดที่เลือก (ความยาวของการแสดงรวมเวลา Set up และ Sound Check ก่อนแสดง ไม่เกิน 15 นาที)
  • บทเพลงที่นํามาใช้ประกวด จะต้องมีเนื้อหาที่ไม่ส่งผลให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรได้รับความเสียหาย
 • การตัดสินการประกวด
  • รอบคัดเลือก บันทึกการแสดงที่มีทั้งภาพและเสียง เห็นใบหน้าและท่าทางการแสดงชัดเจน บันทึกในรูปแบบคลิปวีดีโอ และทําการอัพโหลดคลิปลง YouTube โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   • ชื่อวง
   • ชื่อสมาชิกในวง (ระบุ ชื่อ นามสกุล, ชื่อเล่น, ตําแหน่งในวง, วันเกิด)
   • ชื่อเพลงที่ส่งประกวด
   • ชื่ออาจารย์ผู้สอน หรือ ชื่อผู้ส่งเข้าประกวด หรือ สถาบันที่ส่งประกวด
   • เบอร์โทรศัพท์
   • รูปถ่ายสมาชิกในวง 1 รูป
   • แนบลิงก์ผลงานการแสดง
  • หมดเขตสมัคร ส่งผลงาน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
  • ประกาศผลการประกวดรอบคัดเลือก วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
  • หากกองการประกวดตรวจพบว่าคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใดที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กําหนดทางกองประกวดสามารถตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที

ขั้นตอนการดําเนินงาน

 • ส่งผลงานการแสดง รูปแบบคลิปวีดีโอ (รอบคัดเลือก) ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผลการประกวดรอบคัดเลือกประเภทละ 10 วง วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
 • Workshop วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 215 / Black Box
 • การประกวดวงดนตรีประเภท Contemporary Commercial Music รอบชิงแชมป์เปี้ยน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ ม.รังสิต
  • 9.00 น. ลงทะเบียนวงที่ผ่านการคัดเลือก 10 วง
  • 10.00-12.00 น. การประกวดวงดนตรี วงที่ 1-5
  • 12.00 น. พักรับประทานอาหาร
  • 13.00 – 15.30 น. การประกวดวงดนตรีวงที่ 6-10
  • 15.30-16.00 การแสดงพิเศษจาก นักศึกษาวิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต
  • 16.00 น. ประกาศผลการประกวด
 • การประกวดวงดนตรีประเภท Classical Music – Chamber Music รอบชิงแชมป์เปี้ยน วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ ม.รังสิต
  • 12.00 น. ลงทะเบียนวงที่ผ่านการคัดเลือก 10 วง
  • 13.30-16.30 น. การประกวดวงดนตรี วงที่ 1-10
  • 16.30 การแสดงพิเศษจาก นักศึกษาวิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต
  • 17.00 น. ประกาศผลการประกวด

เกณฑ์การให้คะแนน (รวม 100 คะแนน)

 • ความสามารถในการร้อง/เล่นเครื่องดนตรี
  • คุณภาพของเสียง/น้ําเสียงไพเราะ 20 คะแนน
  • ความถูกต้องของทํานองและจังหวะ 20 คะแนน
  • ความดังเบา ความชัดเจนในการบรรเลง 15 คะแนน
  • เทคนิค และทักษะ 15 คะแนน
 • การแสดงออก
  • การแสดงความรู้สึกทางดนตรีลีลา ท่าทาง 15 คะแนน
  • การแสดงความเป็นทีมเดียวกัน 15 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลแชมป์เปี้ยน โล่รางวัลและรางวัลเงินสด 10,000 บ. พร้อมประกาศนียบัตรสําหรับวงที่ได้รับคะแนนสูงสุด
 • รางวัล Best Stage Presence โล่รางวัล และรางวัลเงินสด 5,000 บ. พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัล Best Original Composition / Arrangement ประกาศนียบัตร
 • รางวัล Best Vocal Performance ประกาศนียบัตร
 • รางวัล Best Instrumental Performance ประกาศนียบัตร

หมายเหต

 • ผู้เข้าประกวดมีโอกาสได้รับการคัดเลือกพิจารณาทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ที่ วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต
 • คําตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/RSUMusicCompetition

File attachments: 
หมดเขต: 
20 ก.ย. 2023 08:30 to 31 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.