^ Back to Top

ประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง)

ประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการรับรู้ในภารกิจของหน่วยงานให้เกิดขึ้นในวงกว้าง
 • เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อนำสื่อด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้พัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบออนไลน์

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • สามารถสมัครได้ทั้งบุคคล และนิติบุคคล
 • ไม่จำกัดเชื้อชาติและสัญชาติ
 • ไม่จำกัดเพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา
 • ส่งผลงานโดยรวม 2 คลิปต่อผลงาน ต่อคน

หมายเหตุ ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดการประกวด

 • จัดทำเนื้อหาตามหัวข้อกิจกรรม การประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานภาษาต่างประเทศประเภท การพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาทีต่อคลิป รวมจำนวน 2 คลิป ได้แก่
  • หมวดการดำรงชีวิตประจำวัน โดยสามารถเลือก 1 หัวข้อได้ดังนี้
   • การสนทนา แนะนำ และมารยาททั่วไป
   • การสอบถามการเดินทาง หรือ เส้นทาง
   • การเดินทางไปต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
  • หมวดการประกอบอาชีพ (หมวดวิชาชีพท่องเที่ยวบริการ) โดยสามารถเลือก 1 หัวข้อได้ดังนี้
   • การสนทนาบริการรถสาธารณะ
   • บริการที่พักและการต้อนรับ (Receptionist)
   • บริการด้าน และร้านอาหาร
   • บริการการซื้อ – ขาย สินค้า ของที่ระลึก
   • บริการนำเที่ยว แนะนำสถานที่
 • กำหนดไฟล์เป็น MP4 โดยมีความละเอียดในการแสดงผลตั้งแต่ 1,280 x 720 pixel (720p) ขึ้นไป เพื่อความเหมาะสมในการลงช่องทาง Youtube, Twitter, Tiktok, Facebook และมีภาพ แสง เสียง คมชัด
 • มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนการเรียนรู้ และมีลำดับขั้นตอนในการดำเนินเรื่องที่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน
 • มีบทสนทนาและค าบรรยาย (Subtitle) ใต้ภาพเป็นภาษาไทยและภาษาจีนกลางให้ชัดเจน
 • คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขึ้นต้นด้วยโลโก้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และแสดงโลโก้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานตลอดคลิป และลงท้ายด้วยโลโก้หน่วยงานสนับสนุน และมีhashtag #ประกวดสื่อภาษาจีนกลางกรมพัฒนาฝืมือแรงงาน
 • ส่ง Link ผลงานได้ทาง Google Form ที่กรมกำหนดภายในวันที่ 31ตุลาคม 2566
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.dsd.go.th
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ เช่น ภาพ เสียง เอฟเฟค รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ที่น ามาผลิตผลงาน มิเช่นนั้นผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งหมด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใด ๆ และไม่เคยนeไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • ผลงานการประกวดทุกผลงานจะต้องผ่านตามกติกาประกวดทุกข้อ หากผิดกติกา คณะกรรมการขออนุญาตตัดสิทธิทันที
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีสิทธิในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือน ไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ได้ทุกประการ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  จะได้รับโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG Galaxy S23 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 30,900 บาท และเงินรางวัล 10,000 บาท รวมมูลค่า 40,900 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
  จะได้รับเครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น FTKQ12WV2S ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 20,990 บาท และเงินรางวัล 5,000 บาท รวมมูลค่า 25,990 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
  จะได้รับเครื่องฟอกอากาศ Daikin รุ่น MC30YVM7 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 8,290 บาท และเงินรางวัล 3,000 บาท รวมมูลค่า 11,290 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
  จะได้รับโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG Galaxy A24 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 7,999 บาท และเงินรางวัล 1,000 บาท รวมมูลค่า 8,999 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ติดต่อสอบถาม
สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
13 ก.ย. 2023 08:30 to 31 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.