^ Back to Top

ประกวดผลงานบทกวีนิพนธ์รางวัล "คมทวน คันธนู" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกวดผลงานบทกวีนิพนธ์รางวัล "คมทวน คันธนู" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

เพจ "เวทีนักกลอน" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานบทกวีนิพนธ์รางวัล "คมทวน คันธนู" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ครูคมทวน คันธนู และเป็นการเปิดอีกเวทีหนึ่งให้ผู้ที่รักและสนใจในบทกวี ได้มีโอกาสมาประลองฝีมือ และช่วยกันส่งเสริมวงวรรณศิลป์ให้เจริญงอกงามสืบไป

คุณสมบัติของผู้สมัครและข้อปฏิบัติในการส่งผลงาน

 • ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน
 • ผู้สมัครหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง ๑ ผลงานเท่านั้น
 • ต้องใช้ชื่อจริงและนามสกุลที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการในการสมัครเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณา
 • เป็นผลงานที่ร้อยกรองขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการ
 • ผู้สมัครจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผลงาน หากตรวจพบไม่ว่าเมื่อใด จะถือว่าเป็นการทำผิดกติกา ผู้สมัครจะต้องรับผิดตามกฎหมาย การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ และต้องถูกเพิกถอนรางวัล รวมถึงไม่สามารถส่งประกวดได้อีกในปีต่อ ๆ ไป

ลักษณะของบทประพันธ์ที่กำหนด

 • เป็นบทกวีที่มีฉันทลักษณ์เท่านั้น ประเภทใดก็ได้ไม่จำกัด เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
 • ความยาวของผลงาน ๖-๑๐ บท
 • ให้อิสระในการประพันธ์โดยไม่กำหนดหัวข้อ ภายใต้การสร้างสรรค์เพื่อปลุกเร้าการเดินทางภายในการตื่นรู้ของชีวิตและสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม
 • ต้องมีชื่อเรื่องของผลงาน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (โดยไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. ของวัน) โดย
  • ส่งผลงานทางลิงก์นี้เท่านั้น https://forms.gle/bYNbYeXzNiahzN5v9 ถ้าส่งช่องทางอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา
  • บทร้อยกรองทุกประเภทให้มีการเว้นบรรทัดระหว่างบท เพื่อให้คณะกรรมการอ่านได้ง่าย
  • กรุณาตรวจสอบผลงานให้ละเอียดรอบคอบก่อนส่ง เพราะถ้าผิดพลาดต้องการแก้ไข ไม่สามารถส่งซ้ำได้อีก
 • ประกาศผลรางวัลภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ทางเพจเวทีนักกลอน

คณะกรรมการการตัดสินรางวัล

 • คมทวน คันธนู ประธานกรรมการ
 • เผด็จ บุญหนุน กรรมการ
 • ศิวกานท์ ปทุมสูติ กรรมการ
 • เสียงพิณ เตมียสถิต กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการยึดหลักความยุติธรรมและเที่ยงตรงเป็นที่ตั้ง ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล จะได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
 • รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล จะได้รับเงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล

ติดต่อสอบถาม
เพจ "เวทีนักกลอน"

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
11 ก.ย. 2023 (All day) to 31 ต.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.