^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต"

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • มีสัญชาติไทย
 • เยาวชนและบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • หัวข้อในการประกวดภาพถ่าย "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต"
 • ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ และสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ห้ามตัดต่อเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสีและแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง
 • ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 Pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัว อักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับที่ยังมี Exif file และเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพถ่าย
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ และระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่ แต่ต้องเป็นในประเทศไทยเท่านั้น) และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 50 คำ หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรมหรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
 • ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 • ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานขอกรรมสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพถ่าย เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
 • ของกรมพัฒนาที่ดินรวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้นๆ โดย ทั้งนี้จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นและห้ามนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งประกวดในนามตนเอง และต้องรับรองว่าเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้อง ทั้งนี้หากมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ส่งประกวดต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว กรมพัฒนาที่ดินและคณะกรรมการตัดสินการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 16 ตุลาคม 2566 ทาง google form
 • ประกาศผลการตัดสินวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ทางเพจเฟสบุ๊คกรมพัฒนาที่ดิน www.facebook.com/ldd.go.th
 • การมอบรางวัล กรมพัฒนาที่ดินจะแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบต่อไป

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • 064-2252261 ภาณุพันธ์
 • 064-2244466 วิจิตรา
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
08 ก.ย. 2023 08:30 to 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.