^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Democracy Through Your Lens"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Democracy Through Your Lens"

ฝ่ายลานนํ้าชาประชาชน และนิทรรศการการเมือง งานรพีวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Democracy Through Your Lens" เนื่องในมหกรรมรพีวิชาการ ประจําปี 2566 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันปิดรับภาพ 8 ตุลาคม 2566
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ภาพ แต่มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งนี้ หากพบว่ามีการร้องเรียนภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมิใช่ผลงานของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทางคณะกรรมการจัดงานฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ การประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ํา รูปภาพ ตัวอักษร สัญลักษณ์กราฟิก หรืออักขระอื่นใดบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีอื่นใด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ และต้องมิใช่ภาพที่ถูกจําหน่ายผ่านช่องทาง Stock photo ทุกแห่ง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สามารถใช้กล้องดิจิทัลทุกรูปแบบ อาทิ DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Smartphone ฯลฯ ภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ทั้งนี้ กรณีภาพจากอากาศยานไร้คนขับ จะต้องไมเละเมิดตเอกฎหมายและข้อบังคับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ส่วนกรณีภาพจากกล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มภาพไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูงก่อนส่งเข้าประกวด
 • กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดปรากฏใบหน้าบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนบุคคลในภาพได้อย่างชัดเจนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแนบเอกสารยินยอมให้ใช้ของบุคคลหรือผู้ปกครองของบุคคลในภาพ ตามหลักปฏิบัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มิเช่นนั้น คณะกรรมการจัดงานฯ จะถือว่าภาพดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกติกา และมีอํานาจตัดสิทธิผลงานดังกล่าว
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ รวมทั้งสามารถปรับแต่งแสง สี และน้ําหนักภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ห้ามมิให้ตัดต่อ เติม หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการบิดเบือนภาพจากความเป็นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งอาจสามารถเรียกให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งไฟล์ภาพต้นฉบับเพื่อตรวจสอบ ในกรณีเกิดข้อสงสัย
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการจัดงานฯ จะไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดงานฯ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าวยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 • คณะกรรมการจัดงานฯ มีสิทธินําภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเพื่อใช้ในการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดแสดงนิทรรศการการเมือง ภายในมหกรรมรพีวิชาการ ประจําปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใด ๆ ทุกกรณี ทั้งนี้ หากคณะกรรมการผู้ตัดสินตรวจพบว่าคุณสมบัติของผลงานไม่เป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขการประกวด คณะกรรมการจัดงานฯ มีอํานาจตัดสิทธิผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และสามารถเรียกคืนรางวัลการประกวดได้

ระยะเวลาดําเนินการ

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ถึง 8 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทาง Facebook page : วันรพี คณะนิติศาสตรHมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรHและ Instagram : raphivichakarntu
 • วันเวลาเข้ารับรางวัลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ผ่านช่องทางเดียวกันกับการประกาศผลการตัดสิน

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
สามารถส่งผลงานผ่านทางอีเมลได้ที่ larnnamcha.raphitu@gmail.com พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายและรายละเอียดผลงานดังนี้

 • ไฟล์ภาพ
 • ชื่อภาพและคําบรรยายภาพ (ไม่จํากัดความยาว) ประกอบทุกภาพ (กรณีส่งผลงานมากกว่า 1 ภาพ) โดยตั้งหัวข้ออีเมลว่า "ประกวดภาพถ่าย 2566"
 • ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์สําหรับติดต่อ ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • เอกสารยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล (ถ้ามี)

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคมชัด และเทคนิคในการถ่ายภาพ
 • มีความสวยงาม และมีการจัดวางองค์ประกอบภาพตามหลักทัศนศิลป์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลขโทรศัพท์ 09 6423 7087 (คุณปรเมษฐ์: 09.00 – 17.00 น.)
 • อีเมล larnnamcha.raphitu@gmail.com โดยตั้งหัวข้ออีเมลว่า "สอบถามการประกวดภาพถ่าย"

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายลานนํ้าชาประชาชน และนิทรรศการการเมือง

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
5,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
08 ก.ย. 2023 08:30 to 08 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.