^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้นฉันทลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกวดเรื่องสั้นฉันทลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นฉันทลักษณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อร่วมสร้างสรรค์วรรณกรรมร้อยกรองกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 • เพื่อส่งเสริมการแต่งร้อยกรองอย่างถูกต้องตามรูปแบบฉันทลักษณ์และสะท้อนภาพสังคมอย่างสร้างสรรค์
 • เพื่อดำเนินตามเจตนารมณ์อันแน่วแน่และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ผู้มีสิทธิ์ส่งประกวด
บุคคลทั่วไปมีสิทธิ์ส่งประกวด ยกเว้น กรรมการสมาคมและที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนสมัยปัจจุบัน

กติกาการประกวด
เป็นงานแต่งเรียกว่า "เรื่องสั้นฉันทลักษณ์" มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. เรื่องที่แต่งมีลักษณะเป็นเรื่องสั้น คือ มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย แนวคิดสำคัญเป็นเรื่องเดียว มีโครงเรื่องที่แสดงเรื่องราวของตัวละครเลียนแบบชีวิตจริง มีตัวละคร มีบทสนทนาของตัวละคร แสดงฉากและบรรยากาศของเรื่องสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ทั้งนี้ทุกองค์ประกอบต้องมีความสมจริง เรื่องสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อเรื่อง
 2. แต่งเรื่องด้วยคำประพันธ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดหรือหลายประเภทรวมกัน และร้อยสัมผัสกันตั้งแต่ต้นจนจบ กำหนดให้ใช้คำประพันธ์ตามรูปแบบดั้งเดิมอย่างเคร่งครัด ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย คำประพันธ์ใด ๆ ที่เกิดจากคำประพันธ์ทั้ง ๕ ประเภทข้างต้น เช่น ลิลิต กาพย์ห่อโคลง กาพย์เห่ กวีวัจนะ ฯลฯ สามารถนำมาใช้ได้ หากจะแทรกกลอนเพลงพื้นบ้านจะต้องแสดงฉันทลักษณ์ประกอบให้เห็นชัดเจนในภาคผนวก กำหนดความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ บท และไม่มากกว่า ๑๕๐ บท (การนับบทให้นับตามชนิดของคำประพันธ์นั้น ๆ) ทั้งนี้ กลอนเปล่าและคำประพันธ์รูปแบบอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่อนุญาตให้นำมาใช้
 3. เนื้อเรื่องที่ส่งประกวด ให้เป็นเรื่องสมจริงสะท้อนภาพสังคมส่วนรวมในเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ เป็นสำคัญ เพื่อชี้ปัญหาหรืออาจเสนอแนะทางออกของปัญหาให้แก่สังคม และเพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวความเป็นไปในสังคมไว้ในแผ่นดิน
 4. การส่งต้นฉบับ ให้พิมพ์ด้วยฟอนต์ TH SarabunPSK 16 พอยต์ ลงในกระดาษ A4 วางรูปแบบการพิมพ์ตามรูปแบบฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์นั้น ๆ
 5. การส่งไฟล์ ผู้ส่งผลงานทุกคนจะต้องส่งเอกสารตามข้อข้างต้น โดยมีต้นฉบับพร้อมทั้งทำสำเนาเอกสารรวม ๕ ชุด และจะต้องส่งไฟล์ในรูป Microsoft word โดยบันทึกลงใน Thump Drive ส่งมาพร้อมเอกสารหรือส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล pijitchumponwong@gmai.com
 6. ต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผลงานของผู้อื่น ไม่เป็นผลงานที่เคยส่งประกวดหรือตีพิมพ์ หรือเผยแพร่โดยสื่อใด ๆ มาก่อน
 7. หากผลงานที่ส่งประกวดละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานที่ส่งประกวดนั้นจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย หากผลงานนั้นได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลไปแล้ว ภายหลังปรากฏว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ได้รับรางวัลนั้นจะต้องคืนรางวัลทั้งหมดแก่สมาคม
 8. ระบุชื่อผลงาน นามปากกาและชื่อ-สกุลจริงของผู้เขียนพร้อมทั้ง Email, Facebook ที่อยู่จริง ที่อยู่ตามบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ที่หน้าแรกของผลงาน แล้วให้เริ่มบทแรกในหน้าถัดไปโดยไม่ต้องใส่ชื่อ-สกุลหรือนามปากกา และข้อมูลอื่นข้างต้นไว้ที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นงานอีกแต่จะต้องระบุชื่อเรื่องไว้ที่บรรทัดแรกของหน้ากระดาษทุกหน้า
 9. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน ให้ถือว่ายอมรับเงื่อนไขและกติกาตามประกาศนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 10. ผู้เข้าประกวด ๑ คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง ๑ เรื่อง
 11. ตัวอย่างงานเขียน ลักษณะของงานเขียนที่ส่งประกวดนี้จะต้องมีบทบรรยาย พรรณนา และบทสนทนา ตามลักษณะของงานเขียนประเภท "เรื่องสั้น" มิใช่ "นิทานคำกลอน" อาจมีลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้
       อ้อยบอกกับแม่ว่า "แม่จ๋าแม่     คุณหนุ่ยแกนัดหนูไปดูหนัง
  ให้หนูไปนะคะน่ะสักครั้ง     ไม่ลำพังหรอกเพื่อนไปเหมือนกัน"
  แม่ห้ามอ้อย "อย่าไปไม่ดีหรอก     ชาวบ้านตรอกเรานี่ทีจะหยัน
  พวกปากยาวสาวไส้ใครทั้งนั้น     จะสำคัญผิดลูกดูถูกเอา"
  (แม่ของอ้อย: สุรศักดิ์ ศรีประพันธ์ ใน รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. ๒๕๕๖. วรรณกรรมปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๘. กรุงเทพ ฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. (หน้า ๑๔๕ - ๑๔๖)
 12. ต้นฉบับที่ส่งประกวดทั้งที่เป็นเอกสารและสื่อใด ๆ จะไม่ส่งคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดส่งผลงาน/ลิขสิทธิ์ผลงาน

 • ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถือวันที่ฝากส่งจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ทั้งนี้จะต้องถึงปลายทางไม่เกินวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก ภายในระยะเวลา ๓ ปีและการเผยแพร่รูปแบบอื่นเป็นเวลา ๓ ปี

การส่งผลงาน
ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนตอบรับ ถึง
โครงการประกวดเรื่องสั้นฉันทลักษณ์
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ
๕๖๘ หมู่ ๙ ถนนบุรีรัมย์ – ประโคนชัย
ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘-๔๕๑๘-๖๒๖๒

การประกาศผล

 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ ๕ คนสุดท้าย ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประกาศบนหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ ชื่อ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย และ กลุ่มเฟซบุ๊กของสมาคม ชื่อ "สมาคมนักกลอน แห่งประเทศไทย เลขที่ จ. ๑๓๑๒/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙" และสื่ออื่น
 • ประกาศผลรอบชนะเลิศ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และมอบรางวัลวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (เว้นแต่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ รางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของคณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย โดยอาจไม่มีผู้ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หรืออาจมีรางวัลใดรางวัลหนึ่งเพิ่มขึ้น หรือมูลค่าของรางวัลเพิ่มขึ้น แต่จะไม่ลดต่ำไปกว่าที่ประกาศไว้นี้

ติดต่อสอบถาม
Facebook : สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.ย. 2023 08:30 to 20 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.