^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย Photo Story ในหัวข้อ "อวด Local"

ประกวดภาพถ่าย Photo Story ในหัวข้อ "อวด Local"

LOCALRY ร่วมกับ Thinkster ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Photo Story ในหัวข้อ "อวด Local" ชิง E-Certificate พร้อมโอกาสเผยแพร่ผลงานใน FB ของ Thinkster, LOCALRY และ Website ของ BrandThink และ Thinkster

กติกาการประกวด

 • ส่งผลงานในหัวข้อ ‘อวด Local’ ด้วยส่งภาพชุด ตั้งแต่ 3-5 ภาพ พร้อมอธิบายเรื่องราวของผลงาน
 • Creator ที่ Join Brief จะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง ผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยเผยแพร่หรือลอกเลียนแบบผลงานอื่น หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 • Creator สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้นเท่านั้น (โดย 1 ชิ้นงานจะมีทั้งหมด 4 ภาพ ตามข้อ 1)
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา

 • เปิดรับผลงาน: 18-31 สิงหาคม 2566 (13 วัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะ: 5 กันยายน 2566

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ 40%
 • ความเข้าใจในบริบท 40%
 • ความถูกต้องและครบถ้วน 20%

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Incentive

 • ผู้ชนะจะได้รับการสัมภาษณ์ลง FB และ Website ของ Thinkster
 • ผู้ชนะจะได้รับ E-Certificate จาก Thinkster
 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกกจากคณะกรรมการจะนำไปเผยแพร่ใน FB ของ Thinkster, LOCALRY และ Website ของ BrandThink และ Thinkster

ติดต่อสอบถาม
Facebook Inbox: Thinkster

ข่าวประชาสัมพันธ์ : BrandThink

File attachments: 
หมดเขต: 
21 ส.ค. 2023 (All day) to 31 ส.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.