^ Back to Top

ประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2567

ประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2567

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยามหิดล, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ GDH ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2567 ชิงทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงาน

 • ผู้สมัครต้องส่งผลงานการเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย โดยความยาวของเรื่องจะต้องไม่ต่ำกว่า 80 และไม่เกิน 100 หน้ากระดาษ A4 (ไม่มีภาพประกอบ) รูปแบบตัวอักษร Angsana new ขนาด 16 Point ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียน ดัดแปลง ผลิตขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์  (AI) หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากพบว่ามีการลอกเลียน ดัดแปลง ผลิตขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด และต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 • กรณีที่ใช้นามแฝงหรือนามปากกา กรุณาแจ้งในแบบฟอร์มการสมัคร
 • ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากทางคณะผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้ทุกกรณี
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด
 • การจัดพิมพ์หนังสือ ต้นฉบับที่ชนะรางวัลและได้รับพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขตามความเหมาะสมจากบรรณาธิการก่อน
 • ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด ระยะเวลา 3 ปี โดยมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 ผลงาน
 • หากส่งผลงานผ่านอีเมล กรุณาส่งเป็นไฟล์ .doc/.docx  และ .pdf
 • คณะกรรมการตัดสินของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการตัดสินของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งใบสมัครและผลงาน

 • ช่องทางที่ 1 ทางอีเมล: shortsciencestory@nsm.or.th ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf โดยต้องได้รับอีเมล์ตอบกลับจากผู้จัดจึงถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
 • ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
  กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  วงเล็บมุมซองว่า "โครงการประกวดนวนิยายวิทยาศาสตร์ไทย"
  สำหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ช่องทางที่ 3 ส่งด้วยตัวเองที่ (ในเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.)
  ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 15 มกราคม 2567 ขยายเวลาถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น.

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงงาน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02 577 9999 ต่อ 1473,1475 (สุมัยญา,ศักดิ์ชัย)

File attachments: 
หมดเขต: 
18 ส.ค. 2023 08:30 to 15 ก.พ. 2024 15:00

Members Online

There are currently 0 users online.