^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายพร้อมบอกเล่าเรื่องราว "SUMERNET Young Professionals (SYP) Photo Story Competition"

ประกวดภาพถ่ายพร้อมบอกเล่าเรื่องราว "SUMERNET Young Professionals (SYP) Photo Story Competition"

SUMERNET Young Professionals (SYP) ขอเชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 35 ปี ในประเทศลุ่มน้ำโขง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายพร้อมบอกเล่าเรื่องราว "SUMERNET Young Professionals (SYP) Photo Story Competition" ในหัวข้อ "Water Security for All" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,100 ดอลลาร์สหรัฐ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

  • ผู้สนใจอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร
  • พลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งในลุ่มน้ำโขง (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม และจีน)
  • ผู้สมัครสามารถเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้

ลักษณะผลงาน

  • ภาพถ่ายพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ ในหัวข้อ "Water Security for All"
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดควรประกอบด้วยภาพถ่ายอย่างน้อย 3 ภาพ (ผู้สมัครหนึ่งคนสามารถส่งภาพถ่ายได้สูงสุด 10 ภาพ)
  • คำบรรยายไม่เกิน 100 คำสำหรับภาพถ่ายแต่ละภาพ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2566

รางวัลการประกวด

  • รางวัลที่หนึ่ง: 400 ดอลลาร์สหรัฐ
  • รางวัลที่สอง: 300 ดอลลาร์สหรัฐ
  • รางวัลที่สาม: 200 ดอลลาร์สหรัฐ
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/sumernet.yp

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Mod Suthinee

File attachments: 
หมดเขต: 
18 ส.ค. 2023 (All day) to 25 ส.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.