^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประกวดภาพถ่าย "ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการถ่ายภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะการถ่ายภาพ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการผลิตผลงานภาพถ่ายที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล
 • สร้างจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน โดยใช้ความงดงามทางธรรมชาติของวนอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เป็นแรงบันดาลใจ
 • ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของบุคลากรที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการปกป้องรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของไทย ด้วยการร่วมกันสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาป่า เป็นจำนวนกว่า 23,000 คน และครอบครัว
 • จัดการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” เป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ให้กับคนไทยทุกคน อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
โครงการฯ เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในทุกกลุ่มอายุ เพศ และสาขาอาชีพ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ นอกจากจะต้องเป็นผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าประกวดอย่างแท้จริง

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย

 • สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช – เปิดรับภาพถ่ายทิวทัศน์ทางธรรมชาติ และพันธุ์พืช ทั้งบนบก แหล่งน้ำ หรือในทะเล ภายใต้เงื่อนไขกติกาที่กำหนด
 • ห้วงเวลาแห่งชีวิต – เปิดรับภาพถ่ายสัตว์ทุกชนิด ที่อาศัยอยู่บนบก แหล่งน้ำ หรือในทะเล ภายใต้เงื่อนไขกติกาที่กำหนด

ระยะเวลา
เปิดรับภาพ 3 สิงหาคม – 10 กันยายน 2566 (ปิดรับภาพ เวลา 18.00 น.)

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงกา
ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดพร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทำการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลา จนถึงวันปิดรับการส่งภาพ แต่ถ้าท่านลืม Password ท่านจำเป็นต้องกรอกลงทะเบียนสร้าง Username และ Password ใหม่
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานจากในบริเวณอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือป่าสงวนแห่งชาติของไทย รวมทั้งต้องเป็นภาพถ่ายที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เท่านั้น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องบ่งบอกถึงการดูแลรักษาธรรมชาติ เมื่อเข้าพื้นที่ถ่ายภาพ รวมถึงการยึดกฎระเบียบการขอเข้าพื้นที่และข้อปฏิบัติต่างๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ อย่างเคร่งครัดและครบถ้วนทุกประการ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ได้มาด้วยการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักศีลธรรม และหลักปฏิบัติต่างๆ อันดีงามของสังคมไทย และผู้สมัครต้องสามารถแสดงหลักฐานยืนยัน หากมีการเรียกขอ จากคณะผู้จัดการประกวด
 • ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 10 ภาพ ต่อหนึ่งหัวข้อ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และจะต้องเป็นภาพที่บันทึกภายในกรอบเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้องดิจิตอล Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Tablet, Smartphone, Action Camera, Camera Trap ฯลฯ) หรือ กล้องบรรจุฟิล์ม (ไม่รับภาพถ่ายจาก Drone)
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 pixels" และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels" ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้วในความละเอียดสูง เผื่อในกรณีที่มีการเรียกตรวจสอบ)
 • ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง คุณสมบัติตามข้อ 8.
 • ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 pixels
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการบันทึกลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ ทั้งสิ้น
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของภาพถ่าย ให้บิดเบือนไปจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงตามธรรมชาติ ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจการพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าว
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับทั้งก่อนและหลังการปรับแต่งไว้โดยคณะผู้จัดการประกวดอาจมีการเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวเพิ่มเติม
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานใดๆ รวมถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดโครงการจะไม่รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้สมัครเจ้าของผลงาน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้ง คณะผู้จัดโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หากเกิดกรณีดังกล่าว
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด คณะผู้จัดโครงการ และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ ของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 • คณะผู้จัดโครงการฯ และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพ ที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้ในการเผยแพร่โครงการฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันประกาศผล และเมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีความประสงค์จะใช้ภาพใด สำนักงานฯ จะติดต่อขออนุญาตจาก เจ้าของภาพก่อน เป็นรายกรณี
 • หากปรากฎว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีอำนาจ ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด รวมถึงยึดคืนเงินรางวัล และรางวัลอื่นๆ
 • การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ

รางวัลการประกวด

 • หัวข้อ "สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช"
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • หัวข้อ "ห้วงเวลาแห่งชีวิต"
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
03 ส.ค. 2023 00:00 to 10 ก.ย. 2023 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.