^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "NONGNOOCH PATTAYA Photo Contest 2023"

ประกวดภาพถ่าย "NONGNOOCH PATTAYA Photo Contest 2023"

สวนนงนุชพัทยา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "NONGNOOCH PATTAYA Photo Contest 2023" หัวข้อ "WOW สวนนงนุชพัทยา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 660,000 บาท

ประเภทการประกวด

 • ประเภทกล้องทั่วไปและมือถือ
  • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดประเภทละไม่เกิน 10 ภาพ
  • ต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับสวนนงนุช พัทยา ที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง ปัจจุบัน
  • ตั้งชื่อภาพถ่าย พร้อมบอกเล่าความประทับใจในมุมภาพนั้นๆ แบบสั้นๆ
  • สามารถปรับแต่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้
  • สามารถส่งภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ทุกรูปแบบ อาทิ DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, กล้องฟิล์ม, Tablet หรือ Smartphone
  • ต้องเป็นไฟล์ภาพที่มีขนาดที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่า 5,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น
  • กรณีใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง สแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มี “ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 5,000 พิกเซล” ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้
  • ภาพถ่ายในรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 5,000 พิกเซล และต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับที่ถ่ายก่อนการรวมภาพไว้
  • ในการตัดสินรอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯ อาจมีการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติมในรูปแบบ RAW หรือ .jpg
 • ประเภทภาพถ่ายจากโดรน
  • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดประเภทภาพถ่ายจาก (Drone) ไม่เกิน 10 ภาพ
  • ต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับสวนนงนุช พัทยา ที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง ปัจจุบัน
  • ตั้งชื่อภาพถ่าย พร้อมบอกเล่าความประทับใจในมุมภาพนั้นๆ แบบสั้นๆ
  • สามารถปรับแต่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นภาพสีหรือขาวดําก็ได้
  • ต้องเป็นไฟล์ภาพที่มีขนาดที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่า 5,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg หรือ jpeg เท่านั้น
  • ในกรณีที่ใช้ Drone ถ่ายภาพ เจ้าของผลงานต้องเตรียมนําหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมดังนี้
   • หนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ออกโดยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
   • ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน) ออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
   • เอกสารการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกจากอากาศยานที่ไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone Liability Insurance)
    หมายเหตุ ในกรณีทําการบินในพื้นที่หวงห้าม หรือทําการบินสูงเกิน 90 เมตร หรือ ขึ้นบินระหว่างเวลา 18.00 น. - 06.00 น. ต้องนําหลักฐานการอนุญาตให้ทําการบิน เช่น หนังสืออนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือเจ้าของพื้นที่มาแสดง หรือต้องสามารถชี้แจงได้
  • ในการตัดสินรอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯ อาจมีการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม ในรูปแบบ RAW
 • ประเภท Nongnooch's Ai-Based Image
  • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพผลงานเข้าร่วมประกวดประเภท Nongnooch's Ai-Based Image ไม่เกิน 5 ภาพ
  • ตั้งชื่อภาพถ่าย พร้อมคำอธิบายผลงาน
  • ภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นภาพสีหรือขาวดําก็ได้
  • เป็นผลงานภาพ AI โดยที่มีต้นฉบับเป็น “ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวนนงนุชพัทยา ที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน" อย่างน้อย 1 ภาพ เป็นส่วนประกอบ โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพ AI สามารถเกิดขึ้นได้จาก
   • “ภาพถ่ายที่เกิดขึ้นภายในสวนนงนุชพัทยา (Photo)" ผ่านการ generate เป็น ผลงานภาพ AI โดยไม่จํากัดเทคนิค
   • “ภาพถ่ายที่เกิดขึ้นภายในสวนนงนุชพัทยา (Photo)" + Text Generation ในรูปแบบ Prompt / Parameter และ อื่นๆ
  • ผู้เข้าประกวดสามารถทำจากแพลตฟอร์ม หรือ Application ใดก็ได้ อาทิ Midjourney, Stable Diffusion, Photoshop ฯลฯ และสามารถนําผลลัพธ์มารวมกันเพื่อสร้างผลงานสุดท้าย (Final Output)
  • ในกรณีผลงานถูกสร้างขึ้นโดยมีการใช้ Text Generation ผู้เข้าประกวดสามารถเก็บข้อมูล Prompt / Parameter ฯลฯ ในการสร้างภาพผลงานหรือผู้เข้าประกวดต้องสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างผลงานโดยสังเขปให้กับทางผู้จัดประกวดเผื่อกรณีตรวจสอบ
  • ผู้เข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพถ่าย Original ที่เกิดขึ้นภายในสวนนงนุชพัทยา (photo) ที่ใช้สร้างผลงาน มาในระบบรับภาพผลงานด้วย (Upload ผ่านเว็บฝากไฟล์ เช่น Google Drive และ แนบลิ้งค์มาตอนส่งภาพผลงาน)
  • ต้องเป็นไฟล์ภาพที่มีขนาดที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่า 5,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg หรือ jpeg หรือ .png เท่านั้น

ขั้นตอนการประกวด

 • สมัครลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนเข้าบันทึกภาพ ทาง Line Official : @nongnoochpattaya หรือ Facebook : สวนนงนุช พัทยา Nongnooch Garden Pattaya
 • เข้าบันทึกภาพภายในสวนนงนุช ได้ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม - 10 ตุลาคม 2566
 • ส่งผลงานการประกวด ได้ตั้งแต่ 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566 (เวลา 18.00 น.) ทาง www.nongnoochphotocontest.com
 • ประกาศผลทางเว็บไชต์ www.nongnoochtropicalgarden.com

เงื่อนไขการประกวด

 • ช่างภาพที่เข้าร่วมประกวด ต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนเข้าบันทึกภาพ
 • ผู้ร่วมประกวดต้องยินยอมให้สวนนงนุชพัทยาจัดเก็บเงินการันตีการส่งผลงาน 500 บาท และจะโอนเงินคืนหลังจากช่างภาพได้ทําการส่งผลงานเข้าประกวดเป็นที่เรียบร้อย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือ การประกวดภายในของสมาคม - องค์กรอื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานของตนเอง และไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เป็นผลงานที่สวนนงนุชสามารถนําไปใช้งานประชาสัมพันธ์ได้และภาพถ่ายต้องเกิดขึ้นภายในปี 2566 เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานภายใต้ศีลธรรมอันดีงาม ไม่ละเมิดกฏหมายและสิทธิของผู้อื่น หากมีกรณีฟ้องร้องใดๆ ทางคณะผู้จัดงานจะไม่ร่วมรับผิดชอบในทุกกรณี
 • หากปรากฏว่าผลงานที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอํานาจในการตัดสินผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ไฟล์ผลงานทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดงานจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ผลงานดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของผลงานยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 • ผู้จัดงานมีสิทธินําผลงานทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ การตีพิมพ์ภาพลงในสูจิบัตร รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ
 • คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานสวนนงนุชพัทยา และคณะกรรมการตัดสินประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครั้งนี้
 • กติกาและเงื่อนไขการประกวดอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • ประเภทกล้องทั่วไปและมือถือ
  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลภาพรวมจัดแสดง 100 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ Nongnooch Pattaya Awards 1 รางวัล 50,000 บาท (จากประธานสวนนงนุชพัทยา)
 • ประเภทภาพถ่ายจากโดรน
  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
 • ประเภท Nongnooch's Ai-Based Image
  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร. 080-621-6867

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
660,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
20 ก.ย. 2023 08:30 to 10 ต.ค. 2023 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.