^ Back to Top

แข่งขันไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ "SPU 8.8 Challenge"

แข่งขันไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ "SPU 8.8 Challenge"

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ "SPU 8.8 Challenge" ในหัวข้อ "Upcycle, Recycle, Downcycle" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชน และจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ ได้ก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญในการจัดการขยะ และการอนุรักษ์ทรัพยากร เมืองนี้สร้างขยะมูลฝอยในชุมชนจำนวนมาก รวมถึงขยะพลาสติก และขยะจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ และแนวทางปฏิบัติในการกำจัดที่ไม่เหมาะสม เพื่อจัดกา รกับปัญหาเหล่านี้ แนวคิดของการ Upcycle, Recycle และ Downcycle มีความสำคัญสูงสุด

 • Upcycle เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
 • Recycle เน้นไปที่การแปรรูปขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Downcycle เปลี่ยนของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า

แนวทางปฏิบัติเหล่านี้นำไปสู่การลดของเสีย การอนุรักษ์ทรัพยากร และการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ การบริโภคอย่างยั่งยืน การใช้พลังงานหมุนเวียน และความพยายามในการอนุรักษ์น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ การจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างรัฐบาล ธุรกิจ ชุมชน และบุคคล ในบริบทนี้ ความท้าทาย 8.8 เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมปลายในการนำเสนอวิธีแก้ปัญหาในเชิงนวัตกรรมธุรกิจและรวมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไว้ใน Concept Idea ในกิจกรรมนี้จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และมีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

วิธีการแก้ไขปัญหาที่นำเสนออาจครอบคลุมหนึ่งหัวข้อหรือหลายหัวข้อต่อไปนี้

 • วิธีการจัดการปัญหาขยะอัจฉริยะในเขตชุมชน
 • ทางเลือกในการขนส่งที่ยั่งยืนเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน
 • ส่งเสริมวิถีชีวิตปลอดขยะ และการบริโภคที่ยั่งยืน
 • ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
 • การใช้พลังงานทดแทน และโครงการพลังงานชุมชน
 • กลยุทธ์การอนุรักษ์น้ำสำหรับครัวเรือนและโรงเรียน
 • การทำฟาร์มในเมืองและสวนบนดาดฟ้าสำหรับผลิตอาหาร
 • สถาปัตยกรรมยั่งยืนและการออกแบบอาคารสีเขียว
 • การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
 • โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แคมเปญให้ความรู้และการรับรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • แนวปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการริเริ่มด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
 • ผู้ประกอบการสีเขียวและรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน
 • โครงการรีไซเคิลและอัพไซเคิลระดับชุมชน
 • ส่งเสริมการเลือกแฟชั่นที่ยั่งยืนและมีการไตร่ตรองในการเลือกซื้อเสื้อผ้า
 • การฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะโดยเน้นที่ความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ
 • กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวสำหรับชุมชนที่เปราะบาง
 • วิธีการใช้นวัตกรรมเพื่อลดอาหารขยะและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร
 • โครงการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียนและชุมชน

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครและส่ง Concept Idea เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 สิงหาคม 2566 (รับสมัครเพียง 20 ทีมเท่านั้น)
 • แข่งขันวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 17.30 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 โซน A

หมายเหตุ เวลาอาจจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสิน

 • Innovation Business Solution & Relevancy to Industry 4.0 Technologies: 20%
 • Relevancy to SDGs: 20%
 • USP Unique Selling Point: 20%
 • Product/ Service Design: 20%
 • Team Pitching: 20%

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ = 10,000 Baht
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 = 6,000 Baht
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 = 4,000 Baht
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  = 1,000 Baht
 • รางวัลชมเชย = 1,000 Baht
 • ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม

 • ภาษาไทย : เบอร์ 0952955447 หรือ Email: wxnnxsxx1993@gmail.com
 • English : Aj. Jim at 0898508188 or via email at anuj.sh@spu.ac.th.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Aj. Jim

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
14 ก.ค. 2023 08:30 to 01 ส.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.