^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "EMERGE : Photo Thesis Exhibition 2023"

ประกวดภาพถ่าย "EMERGE : Photo Thesis Exhibition 2023"

Hub Of Photography (HOP) ขอเชิญนักศึกษาสาขาการถ่ายภาพ ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2566 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "EMERGE : Photo Thesis Exhibition 2023" ชิงโอกาสร่วมจัดแสดงผลงานภาพถ่ายวิทยานิพนธ์  "EMERGE : Photo Thesis Exhibition 2023"

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษาสาขาการถ่ายภาพ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 และ ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2566

รายละเอียดสำหรับการสมัครเข้าร่วม

 • ผู้สมัครจะต้องเรียนจบในปีการศึกษา 2566
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้อย่างน้อยท่านละ 4 ภาพ
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกจัดแสดงบนผนังหรือฉากสำหรับจัดแสดงที่มีขนาด ความสูง 2.45 เมตร X ความกว้าง 1.2 เมตร
 • HOP จะช่วยรับผิดชอบค่าปริ้นท์งาน, ฉากสำหรับจัดแสดงผลงาน และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งผลงาน
 • ผู้สมัครที่ผลงานผ่านการคัดเลือกสามารถเข้ามาติดตั้งผลงานด้วยตัวเองได้ โดยจะมีทีมติดตั้งคอยช่วยเหลือ หรือสามารถส่งรายละเอียดการติดตั้งผลงานให้ทาง HOP ดำเนินการติดตั้งให้ได้เช่นกัน

กำหนดระยะเวลา

 • วันที่เปิดรับสมัคร: 1 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566 (ก่อน 23:59)
 • ประกาศผล: 17 กรกฎาคม 2566 ทางเพจ Facebook : HOP Hub Of Photography
 • วันจัดแสดง: 9 กันยายน - 29 ตุลาคม 2566 ณ HOP - Hub Of Photography ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

ข้อตกลงในการส่งผลงาน

 • ผู้สร้างผลงานตามชื่อที่แจ้งไว้ต้องเป็นผู้กรอกใบสมัครด้วยตัวเอง
 • ผู้สร้างผลงานเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนี้แต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นใด หากปรากฏในภายหลังว่าผลงานที่ส่งมานี้ได้ละเมิด หรือถูกฟ้องร้อง หรือกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดต่อบุคคลอื่น ท่านต้องยอมรับผิดในคดีความ และชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลอื่นแทนผู้จัดโครงการ อย่างเต็มจำนวน ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นต่อผู้จัดโครงการ
 • ผู้สร้างผลงานอนุญาตให้ทาง HOP - Hub Of Photography และผู้จัดโครงการทำซ้ำหรือเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้ามาเพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับนิทรรศการ EMERGE : Photo Thesis Exhibition โดยไม่สร้างความเสียหายต่อผู้สร้างผลงาน
 • การตัดสินและการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลส่วนตัวตามที่ท่านได้กรอกเข้ามาอันประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล, สถาบันการศึกษา, ปีการศึกษา, ประวัติส่วนตัวโดยย่อ จะถูกจัดเก็บเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงนิทรรศการ EMERGE : Photo Thesis Exhibition และการประชาสัมพันธ์นิทรรศการ EMERGE : Photo Thesis Exhibition
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมลที่ท่านกรอกเข้ามาจะถูกเก็บโดยผู้จัดโครงการเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างโครงการ

ติดต่อสอบถาม
hop.project.th@gmail.com (โปรดระบุหัวข้ออีเมลว่า "EMERGE 2023 : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม")

ข่าวประชาสัมพันธ์ : HOP Thailand

File attachments: 
หมดเขต: 
22 มิ.ย. 2023 (All day) to 07 ก.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.