^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต"

ประกวดภาพถ่าย "เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต"

กรมการศาสนา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๗,๐๐๐ บาทอ พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา
 • มีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • หัวข้อการประกวดภาพถ่าย "นาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต"
 • ผู้สมัครมีสิทธิส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๕ ภาพ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่นําเสนอแนวคิดผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ “นาค” มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต สะท้อนถึงตํานานและความเชื่อมาแต่อดีตสื่อออกมาผ่านทาง ขนบธรรมเนียม ประเพณี งานศิลปกรรมในแขนงต่าง ๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม คีตกรรม วรรณกรรม และนาฏกรรมศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดแนวแม่น้ําโขง เช่น จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี สกลนคร เป็นต้น และจังหวัดอื่นที่มี "นาคสถาน" ทั่วประเทศ
 • ภาพถ่ายต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ถ่าย พร้อมตั้งชื่อภาพและคําบรรยายภาพ ประมาณ ๓ -๕ บรรทัด (ทุกภาพ)
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
  ทั้งนี้ หากพบว่ามีการร้องเรียนว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมิใช่ของผู้ส่งผลงาน คณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยกรมการศาสนายินดีที่จะให้ความร่วมมือ ด้านข้อมูลกับผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
 • ผู้สมัครต้องทําการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์มการสมัครที่กําหนดและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายด้วยตนเอง หากพบว่ามีข้อมูล ผิดพลาดในสาระสําคัญ จะไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้กล้องถ่ายภาพชนิดใดก็ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในการถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวด
 • ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด จากกล้อง DSLR Mirrorless และ Compact ต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ พิกเซล (pixel) และขนาดด้านยาวที่สุด ไม่เกิน ๔,๐๐๐ พิกเซล (pixel) ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้เพื่อแสดงในกรณีที่คณะกรรมการมีการเรียกตรวจสอบ
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Tablet และ Smartphone ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทําได้ ในรูปแบบไฟล์ jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ก่อนการปรับแต่ง และหลังการปรับแต่งภาพ ในความละเอียดสูงไว้เพื่อแสดง ในกรณีที่คณะกรรมการเรียกตรวจสอบ
 • ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มีขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ พิกเซล (pixel) และขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกิน ๔,๐๐๐ พิกเซล (pixel) ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดง ในกรณีที่คณะกรรมการเรียกตรวจสอบ
 • ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดยาวสุดไม่เกิน ๔,๐๐๐ พิกเซล (pixel) และต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและหลังการปรับแต่งภาพในความละเอียดสูงไว้เพื่อแสดงในกรณีที่คณะกรรมการเรียกตรวจสอบ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตรงตามแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กําหนด รวมทั้งภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด และหรือเคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน รวมทั้งไม่เคยตีพิมพ์ใน นิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือ เอกสารใด ๆ ที่ทําขึ้นเพื่อการจําหน่ายเพื่อโฆษณา
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะกรรมการและกรมการศาสนาจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ โดยหากเกิดกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกรมการศาสนา ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม และกรมการศาสนามีสิทธิ์นําภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์หรือทําซ้ําเพื่อใช้ในภารกิจของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดหรือรับรางวัลรวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน
 • คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดําเนินงานการประกวดภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 • กรมการศาสนาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไข โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย ให้กรอกใบสมัครตามที่กําหนด และส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : info@dra.mail.go.th พร้อมแนบไฟล์ภาพที่ส่งประกวด (ไฟล์ในแบบมาตรฐาน .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น)
 • ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ความสอดคล้องกับแนวคิดและหัวข้อการประกวดภาพถ่าย ๒๐ คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ ๑๕ คะแนน
 • เทคนิคในการถ่ายภาพ ๒๐ คะแนน
 • ความสวยงามของภาพ ๒๐ คะแนน
 • การจัดองค์ประกอบของภาพ ๒๕ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล เงินสด ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๒ รางวัล เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา
 • รางวัลชมเชย จํานวน ๒๐ รางวัล เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา

ติดต่อสอบถาม

 • กรมการศาสนา เลขที่ ๑๐ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
 • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๙๙
 • Fan page : www.facebook.com/Drathai.go.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
47,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
04 พ.ค. 2023 08:30 to 30 มิ.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.