^ Back to Top

ประกวดคําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ

ประกวดคําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งคําขวัญเข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป
 • ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการไม่มีสิทธิส่งผลงาน

ลักษณะคําขวัญที่ส่งประกวด

 • คําขวัญต้องมีข้อความที่สื่อและแสดงออกถึงอัตลักษณ์ จุดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ปัจจุบันที่ยังคงอยู่ เช่น ศักยภาพ การท่องเที่ยว ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามความเหมาะสม โดยคําขวัญ ที่ส่งเข้าประกวดควรพิจารณาให้มีองค์ประกอบ เช่น ป้อมพระจุลจอมเกล้า สนามบินสุวรรณภูมิ องค์พระสมุทรเจดีย์ เมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิด อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมือง เมืองปากน้ํา ประเพณีรับบัว และเมืองอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ฟาร์มจระเข้ได้ปิดกิจการลงแล้ว
 • คําขวัญต้องเป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย คล้องจองตามหลักภาษา สละสลวย มีความหมายชัดเจน และไม่ใช้ค่าแสลง
 • คําขวัญต้องมีความหมายในทางที่ดีเป็นมงคล ไม่จํากัดความยาว และกําหนดให้มีการเขียน อธิบายความหมายของคําขวัญไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4
 • คําขวัญที่ส่งเข้าประกวด จังหวัดสมุทรปราการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงจากคําขวัญที่ส่งเข้าประกวดให้เกิดความเหมาะสม

การส่งคําขวัญเข้าประกวด

 • คําขวัญที่จะส่งเข้าประกวดให้พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงในกระดาษขนาด A4 ตามแบบเสนอผลงานฯ แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งให้เขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ของผู้ส่งคําขวัญเข้าประกวดให้ชัดเจน
 • ช่องทางการส่งคําขวัญเข้าประกวด ดังนี้
  • ส่งคําขวัญเข้าประกวดด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ในวันและเวลาราชการ
  • ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่อยู่ กลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดคําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ” และถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ
  • ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban samutprakan@moi.go.th
 • ให้ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 คําขวัญต่อหนึ่งคน
 • สามารถส่งคําขวัญเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศ ถึงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น. ทุกช่องทางการส่งผลงาน

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 • คุณภาพ หมายถึง คําขวัญที่มีการใช้ภาษาที่สละสลวย มีความหมายชัดเจน มีการสัมผัส มีความคล้องจอง ง่ายต่อการจดจํา และไม่ใช้คําแสลง
 • คุณค่า หมายถึง คําขวัญที่สื่อและหรือสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ
 • จรรยาบรรณ หมายถึง คําขวัญต้องไม่คัดลอกหรือเลียนแบบของผู้อื่นมาประกวด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ข้อยินยอมของผู้ส่งคําขวัญเข้าประกวด

 • ต้องปฏิบัติตามกติกา หลักเกณฑ์เงื่อนไขการประกวดในครั้งนี้ โดยคําตัดสินของคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกคําขวัญจังหวัดสมุทรปราการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ส่งคําขวัญเข้าประกวดไม่มีสิทธิโต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ขอรับรองว่า คําขวัญที่ส่งเข้าประกวดนี้ เป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มิได้ลอกเลียนผลงานความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอื่น
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการสามารถพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมคําขวัญประจําจังหวัด รวมทั้งให้จังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยผลงานและนําผลงานคําขวัญของผู้ส่งคําขวัญ
 • เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่จังหวัด
 • เห็นสมควร ทั้งนี้ คําขวัญประจําจังหวัดที่นําไปใช้ต้องผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 • ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัล ย่อมเป็นของจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่มีค่าชดเชย หรือค่าตอบแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/samutprakan.go.th

File attachments: 
หมดเขต: 
11 เม.ย. 2023 08:30 to 31 พ.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.