^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล"

ประกวดภาพถ่าย "จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล"

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มอบหมายให้ บริษัท ชัตเตอร์ วี จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายให้เป็นที่จดจำและได้มีส่วนร่วมในการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับ 13 หมุดหมาย ผ่านมุมมองของตนเอง

กติกาและเงื่อนไขในส่งผลงาน

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยกล้องดิจิทัล กล้องฟิล์ม หรือสมาร์ทโฟน
 • ไฟล์ภาพที่ส่งต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ JPEG หรือ JPG เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย โดยภาพผลงานต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้าน pixels และห้ามเว้นขอบภาพ
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามดัดแปลงหรือทำซ้ำผลงานภาพถ่ายของผู้อื่น หรือนำภาพของผู้อื่นมาส่งประกวดโดยเด็ดขาด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยไม่จำกัดจำนวน
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
  • ชื่อภาพถ่าย
  • สถานที่ถ่าย (จังหวัด หรืออำเภอ หรือตำบล)
  • หมุดหมายที่เกี่ยวข้อง
  • คำอธิบายความเกี่ยวข้องกับหมุดหมาย
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีภาพต้นฉบับ เก็บไว้สำหรับการตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะผู้จัดงานต้องการ หากไม่มีไฟล์ภาพต้นฉบับ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด เป็นภาพในเชิงสร้างสรรค์ และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย และศีลธรรมของสังคม
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพของภาพถ่าย แต่ต้องไม่ปรับแต่งจนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ หากภาพถ่ายดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนและพิสูจน์ได้ว่าทำผิดตามกติกา ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีองค์ประกอบของภาพใกล้เคียงกับภาพที่เคยได้รับรางวัล หรือถ่ายในครั้งเดียวกันกับภาพที่เคยได้รับรางวัล หรือนำภาพที่เคยได้รับรางวัลหรือภาพที่มีองค์ประกอบภาพใกล้เคียงภาพที่เคยได้รับรางวัล มาเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภาพ เช่น การตัดภาพ (Crop) เปลี่ยนภาพสีเป็นขาวดำ หรือจงใจถ่ายภาพเลียนแบบภาพในองค์ประกอบเดียวกันกับภาพของผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใด ๆ ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการการตัดสิน
 • หลังการประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะเปิดให้มีการทักท้วงภาพภายใน 7 วัน หากพบว่ามีผู้ทักท้วงและตรวจสอบได้ว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผิดกติกาในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด และหากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดละเมิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) หรือละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น จนนำไปสู่การร้องเรียนหรือฟ้องร้องทางกฎหมาย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ประกาศยกเลิกผลการตัดสินของภาพนั้น และผู้ที่ส่งภาพถ่ายนั้นเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
 • ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพ โดย สศช. มีสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในหนังสือ นิทรรศการ หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้น ๆ ทั้งนี้ สศช. จะระบุชื่อเจ้าของผลงานทุกครั้งที่สามารถทำได้ เมื่อนำภาพถ่ายไปใช้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดระยะเวลา

 • ระบบเปิดรับผลงานทางออนไลน์ระหว่างวันที่ : 8 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2566 (ปิดระบบรับภาพ เวลา 18.00 น.)
 • ประกาศผลภาพถ่ายที่ผ่านเข้ารอบ : 24 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล : 30 พฤษภาคม 2566

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งภาพถ่าย ช่องทางออนไลน์ผ่านทาง E-mail: nesdc.sv@gmail.com
 • โดย 1 ภาพ ต่อ 1 อีเมล (การส่ง 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาพ) พร้อมระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
  • คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล :
  • เบอร์โทรศัพท์ :
  • E-mail :
  • ข้อมูลรายละเอียดภาพ (จำเป็นต้องระบุทุกข้อ) ดังนี้
   • ตั้งชื่อภาพถ่าย :
   • สถานที่ถ่าย (จังหวัด หรืออำเภอ หรือตำบล) :
   • ระบุหมุดหมาย :
   • อธิบายความเกี่ยวข้องกับหมุดหมาย :

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ภาพที่ดีที่สุดจากทุกหมุดหมาย (The Best of the best) 1 รางวัล
  เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศ ในแต่ละหมุดหมาย (Gold) รวม 13 รางวัล
  เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ในแต่ละหมุดหมาย (Silver) รวม 13 รางวัล
  เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลสำหรับผลงานภาพถ่ายที่เข้ารอบ จะได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
Inbox : m.me/nesdc.sv

File attachments: 
หมดเขต: 
17 มี.ค. 2023 00:00 to 08 พ.ค. 2023 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.