^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 680,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสําคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านวรรณกรรม
 • เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสํานึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 • เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ

ประเภทผลงานที่จัดประกวด

 • เรื่องสั้น
 • บทกวี

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประชาชนทั่วไป
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

ลักษณะผลงาน

 • เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
 • เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 จำนวนไม่เกิน 8 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือทัณฑสถาน อนุโลมให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงได้ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้า)
 • บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6 - 12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

ข้อปฏิบัติในการส่งผลงาน

 • ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงาน
 • เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการฯ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียว ไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2566 หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนทุกประการ และอาจไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งต่อไป ตามแต่ระยะเวลาที่จะกำหนดและประกาศให้ทราบ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องตรวจสอบต้นฉบับ และการสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา หากส่งผลงานเข้าประกวดแล้วจะไม่สามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลงานได้แม้ยังไม่หมดเวลารับผลงาน

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สามารถส่งผลงานในรูปแบบต้นฉบับขนาด A4 หรือไฟล์ PDF
 • เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียน แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ห้ามใส่ชื่อหรือนามปากกาในตัวผลงานทุกจุด)
 • การส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้ดังนี้
  • ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่
   กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
   สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
   เลขที่ 1111 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า"
  • ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phan@parliament.go.th    

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่เกินเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 9 เมษายน 2566)
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) มิถุนายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) กรกฎาคม 2566
 • ประกาศผลการตัดสิน สิงหาคม 2566
 • มอบรางวัล กันยายน 2566

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเรื่องสั้น
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท   
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • ประเภทบทกวี
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท   
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (Longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5492 - 94
 • เพจเฟซบุ๊ก "รางวัลพานแว่นฟ้า"
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
680,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
06 ก.พ. 2023 (All day) to 09 เม.ย. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.