^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้าน "Propertist Design Award"

ประกวดออกแบบบ้าน "Propertist Design Award"

บริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จํากัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน "Propertist Design Award" ภายใต้แนวคิด "Wearhouse" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

แนวคิด
"Wearhouse" บ้านทันสมัยที่เป็นเหมือน Walk-in Closet ขนาดใหญ่ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าและของทุกชิ้น มักมีที่มาเสมอ ที่นี่จึงเหมือนเป็นแหล่งรวมและเก็บของสุดประทับใจที่เป็นความทรงจําของเจ้าของบ้าน เพราะของทุกชิ้นมักมีเรื่องราวของมัน จึงอยากให้บ้านหลังนี้เป็นที่เติมความอิ่มเอม ด้วยเรื่องราวพิเศษสุดประทับใจ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เป็นนิสิต นักศึกษา จํานวนไม่เกิน 3 คน/ทีม (ในหนึ่งทีมสามารถลงประกวดคนเดียวได้)

ขอบเขตการออกแบบและความต้องการ

 • การวางผังอาคาร เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างภายนอกอาคารได้เยอะที่สุด
 • บ้าน 3 ชั้น โดยมีระเบียงกว้าง ที่สามารถใช้ทํากิจกรรมได้ที่ชั้น 3
 • พื้นที่ใช้สอยภายใน ประมาณ 200 ตรม.
 • บ้าน 1 ห้องนอน, 2 ห้องนํ้า, จอดรถ 2 คัน, มีครัว Pantry และครัวไทย
 • บ้านที่เน้นพื้นที่เก็บของ และวิธีโชว์ของสะสมต่าง ๆ ที่แสดงออกในรูปแบบการจัดวางแปลน, รูปด้าน, เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เน้นความ โปร่ง โล่ง สบาย มีแสงธรรมชาติ Daylight ให้ได้มากที่สุดและเหมาะสม แต่ไม่ทําลายของที่โชว์ภายใน
 • เน้น smart design คํานึงถึงเรื่องการใช้วัสดุที่เหมาะสม และง่ายต่อการบํารุงรักษาทั้งภายในและภายนอก
 • เป็นบ้านที่ก่อสร้างได้จริง ภายในงบประมาณที่เหมาะสม

กติกาการประกวด

 • กรอกแบบฟอร์มสมัครใน https://forms.gle/ZBvBPW6aUfg1Prkf9
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสามารถนําไปพัฒนาเป็นแบบบ้านมาตรฐาน เพื่อใช้ก่อสร้างจริงได้
  • รายละเอียดการส่งผลงาน ออกแบบผลงานพร้อมระบุชื่อผลงานลงบนไฟล์หน้ากระดาษขนาด A1 (594 x 841 mm) แนวตั้ง จํานวน 2 แผ่น ประกอบข้อมูลดังนี้
   • แนวคิดในการออกแบบ
   • แปลน ขนาด 1:100
   • รูปด้านข้างอาคาร อย่างน้อย 4 รูป
   • รูปตัดแสดงแนวคิดในการออกแบบ อย่างน้อย 2 รูป
   • รูปทัศนียภาพภายนอก อย่างน้อย 2 รูป
   • รูปทัศนียภาพภายใน อย่างน้อย 2 รูป
   • แบบขยายนําเสนอรายละเอียดที่สําคัญ
    • วิธีการใช้งาน
    • วิธีการบํารุงรักษา
    • รายละเอียดเพิ่มเติมที่สร้างความน่าสนใจ (ถ้ามี)
  • ส่งผลงาน Propertist Design Award ชื่อทีม ทําผลงานเป็นไฟล์ภาพและไฟล์ 3D บรรจุต้นฉบับไฟล์ภาพในรูปแบบ PDF หรือ JPEG หรือ TIFF ขนาดไฟล์ไม่ตํ่ากว่า 3 MB พร้อมระบุชื่อผลงานตามด้วยชื่อทีมเป็นชื่อไฟล์ เช่น Function_PPTDesign จะต้องทําการ Zip ไฟล์ให้เรียบร้อย
 • ขอบเขตการออกแบบ
  • ออกแบบบนพื้นที่ดินเปล่า ขนาดพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส 196 ตารางเมตร กว้าง 14 เมตร x ยาว 14 เมตร
  • ที่ดินตั้งอยู่ที่เขตแจ้งวัฒนะ Location Map https://maps.app.goo.gl/CEcVcjY95qHGWScv7
  • มีต้นไม้ใหญ่อยู่มุมบ้าน 1 ต้น
  • ให้คํานึงเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ผ่านทางอีเมล Propertistaward@propertist.co.th
 • ผลงานการออกแบบต้องไม่เคยมีการนําเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หากผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลและตรวจพบการทําผิดกติกาในภายหลัง การตัดสินถือเป็นโมฆะ และรางวัลทั้งหมดจะต้องถูกส่งคืนให้กองประกวด และต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จํากัด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • รอบที่ 1 : รอบสมัครและส่งผลงาน
  • เริ่มประกาศการประกวด 23 ธันวาคม 2565
  • เปิดรับส่งผลงาน 3 มกราคม 2566
  • ปิดรับส่งผลงาน 28 มีนาคม 2566
  • ประกาศผล 10 ทีมสุดท้าย และเริ่มส่งคะแนน Popular Vote 11 เมษายน 2566
  • 10 ทีมสุดท้ายรับฟัง comment ผ่าน รายการ Online TIPS ThursdayTalk 20 เมษายน 2566
  • ปิดรับผลงานแก้ไขสําหรับ รอบ 10 ทีมสุดท้าย 25 เมษายน 2566
 • รอบที่ 2 : รอบนําเสนอผลงาน
  • ประกาศผล 5 ทีมสุดท้าย และปิดรับคะแนน Popular Vote 1 พฤษภาคม 2566
  • นําเสนอผลงานออกแบบรอบสุดท้าย พร้อมประกาศรางวัล 6 พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ

 • นําเสนอผลงานออกแบบรอบสุดท้ายพร้อมประกาศรางวัลที่ บริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จํากัด
 • ช่วงระยะเวลาการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เกณฑ์ในการวัดผล

 • ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ (Design Uniqueness, Creativity) 30%
 • ฟังก์ชั่นการใช้งาน (Function) 30%
 • การออกแบบรักษ์โลก (Green and Sustainability) 10%
 • การบํารุงรักษา (Maintenance) 10%
 • งบประมาณ (Cost) 10%
 • ความรวดเร็วในการก่อสร้าง (Time) 10%

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 25,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 8,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท

หมายเหตุ เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกําหนด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการประกวด

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรนักศึกษาของผู้เข้าประกวด พร้อมลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
 • รายละเอียดผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ มิฉะนั้นผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนําเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลัง ถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 • การเผยแพร่ ตีพิมพ์ และแสดงต่อสาธารณชน การจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่ทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จํากัด
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยสามารถทําซํ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน นําไปให้เช่า ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นคัดลอกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ใด ๆ ของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 096-956-5324 (Office PPT)
 • Email: Propertistaward@propertist.co.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
03 ม.ค. 2023 08:30 to 28 มี.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.