^ Back to Top

ประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ "รวมใจภักดิ์ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

ประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ "รวมใจภักดิ์ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ "รวมใจภักดิ์ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 110,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 23 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร
 • สมาชิก (เฉพาะผู้เข้าประกวด) ไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 35 คน โดยกำหนดดังนี้
  • แดนซ์เซอร์ และนักแสดงประกอบ ไม่เกิน 15 คน
  • นักดนตรี ไม่เกิน 20 คน
 • ผู้สมัคร 1 คน เป็นสมาชิกได้เพียงหนึ่งวงเท่านั้น
 • สมาชิกทุกคนที่เข้าประกวด ต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน
 • ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องไม่ติดสัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงใดมาก่อน
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด และข้อรับรองตามรายละเอียดในเอกสารการสมัคร ถ้าไม่เป็นไปตามข้อที่กำหนดไว้ ทางคณะกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวด

 • เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่ผู้จัด ได้จัดเตรียมไว้ให้บนเวทีการประกวดมีดังนี้ คือ กลองชุด ประกอบด้วย Bass Drum 22”, Tom 10”, Tom 12”, Floor Tom14”, Floor Tom 16” Snare Drum 14×5 ½ “, Cymbal with Boom Stand 3, Hi-Hat with Stand 1, Double Foot Pedal 1” ตู้แอมป์กีต้า 2 ตู้ ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 2 ตู้ ตู้แอมป์แบส 1 ตู้ ), (อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดนำอุปกรณ์มาเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากผู้จัด จัดเตรียมไว้ให้ได้ )
 • เครื่องดนตรีที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมมาเองได้แก่กีตาร์ไฟฟ้า, เบสไฟฟ้า, คีย์บอร์ด รวมทั้งเครื่องเป่า เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีพื้นเมือง และต้องแจ้งให้ทางคณะกรรมการทราบด้วย

รอบการประกวด

 • รอบคัดเลือก Online Audition
  • ส่ง Clip VDO การแสดงวงดนตรี จำนวน 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยไม่จำกัดแนวเพลง
  • Clip VDO ที่ส่งประกวดจะต้องเห็นสมาชิกทุกคนที่ทำการแสดงดนตรี และไม่ผ่านการตัดต่อภาพ และเสียง
  • Clip VDO ที่ทำการอัดเสียงไว้แล้ว และมาทำการถ่ายซิงค์ (Sync) คณะกรรมการจะไม่พิจารณา
  • เพลงที่นำมาใช้ในการประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี ไม่มีการดูหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่มีการพาดพิง ว่าร้าย หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ
  • ส่ง Clip VDO โดยการอัพโหลดลงบน YouTube และตั้งค่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เป็น “Unlisted” ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720p
  • สมัครและส่งลิงค์ Clip VDO มาที่ https://bit.ly/3hAmaL7
  • ตัดสินโดยคณะกรรมการ โดยคัดเลือกวงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากวงที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 5 วง จากทั่วประเทศ
  • ประกาศผลรอบคัดเลือกผ่านเฟสบุค หรือเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   • เฟสบุค www.facebook.com/CultureSRRU
   • เว็บไซต์ www.culture.srru.ac.th/ accheld2023
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • กำหนดเพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 2 เพลง สามารถเล่นได้ทั้งเหมือนต้นฉบับ (Original Version) หรือเรียบเรียงใหม่ (Re Arrange) ก็ได้ ประกอบด้วย
   • เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือเพลงที่มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 1 เพลง
   • เพลงอิสระ จำนวน 1 เพลง (ควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม)
  • เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกิน 20 นาที (รวมเพลง Soundcheck )
  • สามารถเปลี่ยนเพลงจากรอบคัดเลือกได้
  • ประกวดที่เวทีการแสดง สวนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ (สวนใหม่) ตำบล นอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่และจำนวนวันการประกวดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครรอบคัดเลือกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  ผ่านทางhttps://culture.srru.ac.th/accheld2023
 • รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ช่องทางการสมัครและการส่งผลงาน

 • รับสมัครรอบคัดเลือก วันที่ 20 ธันวาคม 2565 และปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2566
 • สมัครและส่งลิงค์ Clip VDO มาที่ https://bit.ly/3hAmaL7 หรือสแกนคิวอาร์โค็ด
 • การตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครทุกคนจะต้องระบุข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล วันเดือนปีเกิด สถานศึกษา ตำแหน่งภายในวง พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
 • ทางคณะกรรมการสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้
 • ผู้เข้าประกวดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันงาน
 • กรณีไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนสามารถนำเอกสารสำคัญที่ราชการออกให้ใช้แทนได้หรือทางสถานศึกษาทำหนังสือรับรองพร้อมระบุวันเดือนปีเกิด โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาและประทับตราสถานศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน

 • คุณภาพและความสามารถของการร้อง / การประสานเสียง 30 คะแนน
 • คุณภาพและความสามารถในการบรรเลงดนตรี / ความสมดุล (Balance) ของวง 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี 30 คะแนน
 • ความพร้อมเพรียงของการแสดง 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าเต้น และอุปกรณ์ประกอบการแสดง 40 คะแนน
 • ความสอดคล้องของการแต่งกาย และการถ่ายทอดอารมณ์เพลง 30 คะแนน

การตัดคะแนน

 • กรณีที่ใช้เวลารวมเกินเวลาที่กำหนด (20 นาที) ตัดคะแนนสุทธิ 1 คะแนน ทุกๆ 20 วินาที เศษของวินาทีคิดเป็น 1 คะแนน
 • การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

การประท้วงและพิจารณาตัดสิทธิ์การประกวด
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้มีการประท้วงจากวงที่เข้าประกวดยกเว้นทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พบเห็นสิ่งที่ผิดระเบียบในการประกวดเอง

รางวัลการประกวด

 • ผู้สมัครเข้าร่วมประกวด จะได้รับเกียรติบัตรจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทุกวง
 • รางวัลสำหรับวงที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกและอาจารย์ผู้ควบคุม/ผู้ควบคุมวง
 • รางวัลรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล พร้อมเงินรางวัล มูลค่า (รางวัลละ) 15,000 บาท

ข้อตกลงการประกวด

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวดและรางวัลต่างๆที่อาจจะมีขึ้นภาพและเสียง
 • ผลงานภาพและเสียงอันเกิดจากการแสดงทั้งบนเวทีและบริเวณงานของวงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยชอบธรรม ที่จะนำผลงานดังกล่าวไปกระทำการใดๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือแจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้า
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ใดแอบอ้างการเป็นเจ้าของ ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำผลงานดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หากผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์โดยการกระทำข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ละเมิดให้ถึงที่สุด

ติดต่อสอบถาม

 • เกณฑ์การประกวดและวงดนตรี
  • ผศ.พรรณราย คำโสภา โทร. 085 131 9752
 • ระบบการรับสมัครแข่งขันออนไลน์
  • อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร โทร. 088 723 5944
  • คุณเอกราช สร้อยจิตร โทร. 087-957-5716
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
110,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
28 ธ.ค. 2022 08:30 to 31 ม.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.