^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอคลองใหญ่ ประจําปีงบประมาณ 2566

ประกวดภาพถ่ายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอคลองใหญ่ ประจําปีงบประมาณ 2566

อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอคลองใหญ่ ประจําปีงบประมาณ 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 39,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เป็นบุคคลทั่วไปไม่จํากัดเพศอายุและสัญชาติ

กติกาการเข้าร่วม

 • ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ โดยสามารถเลือกประเภทในการเข้าร่วมประกวดพร้อมระบุบข้อมูลรูปภาพที่กําหนดไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วนได้ 3 ประเภท คือ
  • ประเภทเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • ประเภทท่องเที่ยว
  • ประเภทวิถีชีวิต/วัฒนธรรม
 • ภาพถ่ายต้องเป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เท่านั้น และมีอายุของ ไฟล์ภาพไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันประกาศ
 • เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล สแกนจากฟิล์ม หรือโดรน สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จํากัดเทคนิคและวิธีการ ความละเอียดของภาพ ขนาดด้านสั้นสุดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 1,200 pixels และมีขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 20 MB
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะตั้งชื่อภาพและเขียนคําอธิบายแนวความคิดของภาพไม่เกิน 5 บรรทัดลงในใบสมัคร
 • ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนําไปตีพิมพ์ในหนังสือและจัดนิทรรศการ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพ ต้นฉบับมาให้ทีมจัดงานภายหลัง
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ ไม่มีเครดิตภาพหรือตัวอักษรหรือกราฟฟิกใดๆ บนภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามนําภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดที่กําหนด รวมทั้งต้องเป็นภาพ ที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในนิตยสาร หนังสือ ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานและผู้ถ่ายภาพ อําเภอคลองใหญ่สามารถนําไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ที่ไม่แสวงกําไรโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่ายเพิ่มเติม
 • หากปรากฏว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการมีอํานาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • อําเภอคลองใหญ่ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัล โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กําหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานภาพถ่าย : ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2566
 • วันตัดสินผลงาน : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันประกาศผลการตัดสิน : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทาง FACEBOOK FANPAGE ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 • ผู้ได้รับรางวัลให้มารับรางวัลในวันที่ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วิธีการส่งภาพถ่ายประกวด

 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กําหนดไว้ในใบสมัครและระบุข้อมูล ให้ชัดเจน พร้อมอัดภาพถ่ายขนาด A2 ส่งได้ 2 ช่องทาง
 • ส่งให้ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ งานสํานักงานอําเภอ 315 ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
 • ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ และส่งไฟล์ JPEG พร้อมไฟล์ใบสมัคร ลงในโฟล์เดอร์ส่งใบสมัคร

เกณฑ์การตัดสิน

 • แนวคิดและความหมายของภาพ
 • เทคนิคในการถ่ายภาพ
 • องค์ประกอบภาพที่น่าสนใจ
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
 • รางวัลกดไลค์สูงสุดใน Facebook Fanpage ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด จะได้รับการเข้าประกวดรางวัลกดไลค์สูงสุดโดยอัตโนมัติ เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
  • การแชร์รูปภาพ นับเป็น 3 คะแนน
  • การกดไลค์นับเป็น 1 คะแนน
  • โดยให้ถือว่าเวลา 23.59 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นคะแนนที่ได้รับ

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทท่องเที่ยว
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทวิถีชีวิต/วัฒนธรรม
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ยอดไลค์สูงสุดใน Facebook Fanpage ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
  • รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
Facebook Fanpage : ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (www.facebook.com/khlongyaifanpage)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
39,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
21 ธ.ค. 2022 08:30 to 31 ม.ค. 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod